ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پــــس بــــفـــرمـــود تــــا گـــرگـــســــاربـــیـــامـــد بـــر نـــامـــور شـــهـــریــار
بــــدادش ســــه جــــام دمــــادم نــــبــــیـــدمـی سـرخ و جــام از گـل شـنـبــلـیـد
بـــدو گـــفـــت کـــای بـــد تـــن بـــدنـــهـــاننــگــه کــن بــدیــن کــردگــار جــهــان
نــه ســیـمــرغ پــیـدا نــه شــیـر و نـه گــرگنــه آن تــیــز چــنــگ اژدهــای بـــزرگ
بـــه مــنــزل کــه انــگــیــزد ایــن بـــار شـــوربــــود آب و جـــای گـــیـــای ســـتـــور
بــــه آواز گـــفــــت آن زمـــان گــــرگـــســــارکــه ای نــامــور فـــرخ اســـفــنــدیــار
اگـــر بـــاز گـــردی نـــبـــاشـــد شـــگـــفـــتز بـــخــت تــو انــدازه بـــایــد گــرفــت
تـــرا یـــار بــــود ایـــزد ای نـــیـــکـــبــــخـــتبــه بــار آمـد آن خــسـروانـی درخــت
یــکــی کــار پـــیــشــســـت فــردا کــه مــردنـــیـــنـــدیـــشـــد از روزگـــار نـــبـــرد
نـــه گـــرز و کـــمـــان یـــاد آیـــد نـــه تـــیـــغنــه بـــیــنــد ره جـــنــگ و راه گــریــغ
بــــه بــــالــــای یـــک نـــیـــزه بــــرف آیـــدتبــــدو روز شـــادی شـــگـــرف آیـــدت
بــــمـــانـــی تـــو بــــا لـــشـــکـــر نـــامـــداربــه بــرف انـدر ای فــرخ اســفــنـدیـار
اگـــر بــــازگـــردی نـــبـــاشـــد شـــگـــفـــتز گـفــتــار مـن کــیـن نـبــایـد گـرفــت
هــمــی ویــژه در خـــون لــشـــکـــر شـــویبــه تــنــدی و بـــدرایــی و بـــدخــوی
مــرا ایــن درســتـــســت کــز بـــاد ســخــتبــــریـــزد بــــران مـــرز بــــار درخــــت
ازان پــــس کـــه انـــدر بــــیـــابــــان رســـییـکـی مـنـزل آیـد بـه فـرسـنـگ سـی
هـمـه ریـگ تــفــتــســت گــر خــاک و شــخبـــرو نــگـــذرد مـــرغ و مــور و مــلـــخ
نــبــیــنــی بـــه جــایــی یــکــی قــطــره آبزمـیـنـش هـمـی جــوشــد از آفــتــاب
نـــه بــــر خــــاک او شــــیـــر یـــابــــد گـــذرنـــه انـــدر هــوا کـــرگـــس تـــیــزپـــر
نـــه بـــر شـــخ و ریــگـــش بـــرویـــد گـــیـــازمــیــنــش روان ریــگ چــون تــوتــیــا
بـــرانــی بـــریــن گــونــه فـــرســـنــگ چـــلنــه بــا اســپ تــاو و نــه بــا مــرد دل
وزانـــجــــا بــــه رویـــیـــن دژ آیـــد ســـپــــاهبــبــیــنــی یــک مــایــه ور جــایــگــاه
زمـــیــنـــش بـــه کـــام نــیــاز انـــدر اســـتوگــر بــاره بــا مـه بــه راز انـدر اســت
بــــشـــد بــــامـــش از ابــــر بــــارنـــده تــــرکــه بـــد نــامــش از ابـــر بــرنــده تــر
ز بــــیـــرون نـــیـــابــــد خـــورش چـــارپــــایز لـشـکـر نـمـانـد ســواری بــه جــای
از ایـــــران و تــــــوران اگــــــر صــــــدهـــــزاربـــیــایــنـــد گـــردان خـــنـــجـــرگـــزار
نـــشـــیــنـــنـــد صـــد ســـال گـــردانـــدرشهــمــی تــیـربــاران کــنــنــد از بــرش
فـــراوان هــمــانــســـت و کــمــتـــر هــمــانچـو حـلـقـه سـت بـر در بــد بـدگـمـان
چـــو ایـــرانـــیـــان ایــن بـــد از گـــرگـــســـارشــنـیـدنــد و گــشــتــنــد بــا درد یـار
بــــگــــفــــتــــنــــد کــــای شــــاه آزادمــــردبـــگـــرد بـــال تـــا تـــوانـــی مـــگـــرد
اگــر گــرگـســار ایـن ســخــنـهـا کــه گـفــتچـنین اسـت این خـود نـمـانـد نـهفـت
بــــدیـــن جــــایــــگــــه مــــرگ را آمــــدیـــمنـــه فـــرســــودن تــــرگ را آمـــدیـــم
چــــنـــیـــن راه دشـــوار بــــگـــذاشــــتــــیبـــــلــــای دد و دام بـــــرداشــــتــــی
کــــس از نــــامــــداران و شــــاهــــان گــــردچــنــیـن رنــجــهـا بــرنــیـارد شــمــرد
کــه پــیــش تــو آمــد بـــدیــن هــفــتــخــوانبــریـن بــر جــهـان آفــریـن را بــخــوان
چــــو پــــیــــروزگــــر بـــــازگــــردی بـــــه راهبــه دل شـاد و خـرم شـوی نـزد شـاه
بـــه راهــی دگــر گــر شــوی کــیــنــه ســازهـمــه شــهـر تــوران بــرنــدت نــمــاز
بــدیـن ســان کــه گـویـد هـمـی گــرگــســارتـــن خـــویــش را خـــوارمــایــه مــدار
ازان پـــس کــه پــیــروز گــشــتــیــم و شــادنــبــایــد ســر خــویـش دادن بــه بــاد
چــو بــشـنـیـد ایـن گـونـه زیـشــان ســخــنشــد آن تــازه رویـش ز گــردان کــهـن
شــمــا گــفــت از ایــران بـــه پـــنــد آمــدیــدنــه از بـــهــر نـــام بـــلـــنــد آمـــدیــد
کــجـــاآن هــمــه خـــلــعــت و پـــنــد شـــاهکــمــرهــای زریــن و تــخــت و کــلــاه
کــجــا آن هـمــه عــهـد و ســوگــنــد و بــنـدبـــه یــزدان و آن اخــتـــر ســودمــنــد
کـه اکـنـون چــنـیـن سـســت شـد پــایـتــانبـــه ره بـــر پــراگــنــده شــد رایــتــان
شــــمـــا بــــازگــــردیـــد پــــیـــروز و شــــادمــرا کــام جــز رزم جــســتــن مــبــاد
بــــه گـــفــــتــــار ایـــن دیـــو نـــاســــازگـــارچــنــیــن ســرکــشــیــدیــد از کــارزار
از ایـــران نـــخــــواهـــم بــــریـــن رزم کـــسپـــســـر بــــا بـــرادر مـــرا یـــار بـــس
جــــهـــانــــدار پــــیـــروز یـــار مــــنـــســــتســر اخــتـــر انــدر کــنــار مــنــســت
بـــه مــردی نــبـــایــد کـــســـی هــمــرهــماگــر جــان ســتــانـم وگـر جــان دهـم
بــه دشــمــن نــمــایـم هـنــر هـرچ هـســتز مـــردی و پــــیـــروزی و زور دســـت
بـــیـــابـــیــد هـــم بـــی گـــمـــان آگـــهـــیازیــن نــامــور فــر شـــاهــنــشــهــی
کــه بـــا دژ چــه کــردم بـــه دســتـــان و زوربـــه نـــام خـــداونــد کـــیــوان و هــور
چـــو ایــرانــیــان بـــرگـــشـــادنــد چـــشـــمبـــدیــدنــد چـــهــر ورا پـــر ز خــشــم
بــــرفـــتـــنـــد پـــوزش کـــنـــان نـــزد شـــاهکـه گـر شـاه بـیـنـد بــبــخـشـد گـنـاه
فـــــدای تـــــو بــــــادا تـــــن و جـــــان مـــــابـــریــن بـــود تــا بـــود پـــیــمــان مــا
ز بــــهـــر تــــن شــــاه غـــمـــخــــواره ایـــمنـه از کـوشـش و جـنـگ بـیـچـاره ایـم
ز مـــــا تـــــا بـــــود زنــــده یــــک نــــامــــدارنــپــیــچــیـم یــک تــن ســر از کــارزار
ســپــهـبــد چــو بــشـنـیـد زیـشـان ســخــنبــپــیــچــیـد زان گــفــتــهــای کــهــن
بـــه ایـــرانـــیـــان آفـــریـــن کـــرد و گـــفـــتکــه هـرگــز نـمــانـد هـنـر در نـهـفــت
گــــر ایــــدونــــک گــــردیــــم پــــیــــروزگــــرز رنــج گـــذشـــتـــه بـــیــابـــیــم بـــر
نـــگـــردد فـــرامـــش بــــه دل رنـــجــــتــــاننـمـانـد تــهـی بــی گـمـان گـنـجـتــان
هــمــی رای زد تـــا جـــهــان شـــد خـــنــکبـــرفـــت از بـــر کـــوه بـــاد ســـبـــک
بـــــرآمــــد ز درگــــاه شــــیــــپــــور و نــــایســپــه بــرگـرفـتــنـد یـکـسـر ز جــای
بـــــه کــــردار آتــــش هــــمــــی رانــــدنــــدجــهـان آفــریـن را بــســی خــوانـدنـد
ســپـــیــده چـــو از کــوه ســر بـــرکــشــیــدشـب آن چــادر شـعـر در سـرکـشـیـد
چــو خــورشــیــد تـــابـــان نــهــان کــرد رویهمی رفت خـون در پـس پـشـت اوی
بــــه مـــنـــزل رســـیـــد آن ســـپـــاه گـــرانهــــمــــه گــــرزداران و نــــیــــزه وران
بـــهــاری یــکـــی خـــوش مـــنــش روز بـــوددل افـــروز یــا گــیــتـــی افـــروز بـــود
ســــراپــــرده و خــــیـــمـــه فـــرمـــود کـــیبـــیــاراســت خــوان و بـــیــاورد مــی
هـــم انــــدر زمــــان تــــنــــدبــــاری ز کــــوهبــرآمـد کــه شــد نـامـور زان ســتــوه
جــهــان ســربـــســر گــشــت چــون پــر زاغنــدانــســت کــس بــاز هـامــون ز زاغ
بـــــیـــــاریـــــد از ابــــــر تـــــاریـــــک بـــــرفزمـیـنـی پـر از بــرف و بــادی شـگـرف
سه روز و سه شب هم بدان سان به دشتدم بــــاد ز انـــدازه انـــدر گـــذشــــت
هــوا پـــود گــشـــت ابـــر چـــون تـــار شـــدســپــهــبـــد ازان کــار بــیــچــار شــد
بــــه آواز پـــیـــش پـــشـــوتـــن بــــگـــفـــتکـه این کـار مـا گـشـت بـا درد جـفـت
بـــــــه مـــــــردی شـــــــدم در دم اژدهـــــــاکـــنـــون زور کـــردن نـــیـــارد بــــهـــا
هــمـــه پـــیــش یــزدان نــیــایــش کـــنــیــدبــخــوانــیـد و او را ســتــایـش کــنـیـد
مـــگـــر کـــایـــن بـــلـــاهـــا ز مـــا بـــگـــذردکزین پس کسی مان به کس نشمرد
پـــشــوتـــن بـــیــامــد بـــه پـــیــش خـــدایکــه او بــود بــر نـیـکــویـی رهـنـمــای
نـــیـــایـــش ز انـــدازه بــــگــــذاشــــتــــنـــدهـمـه در زمـان دســت بــرداشــتــنـد
هــمــانــگــه بـــیــامــد یــکــی بـــاد خـــوشبــبــرد ابــر و روی هـوا گـشــت کــش
چــــو ایـــرانـــیـــان را دل آمــــد بــــه جــــایبــبــودنــد بــر پــیـش یـزدان بــه پــای
ســراپـــرده و خـــیــمــه هــا گــشــتـــه تـــرز ســرمـا کـســی را نـبــد پــای و پــر
هــمـــانـــجـــا بـــبـــودنــد گـــردان ســـه روزچـهـارم چـو بــفـروخـت گـیـتــی فـروز
ســپـــهــبـــد گــرانــمــایــگــان را بـــخــوانــدبــســی داســتــانـهـای نـیـکـو بــرانـد
چـــنــیــن گــفـــت کــایــدر بـــمــانــیــد بـــارمـــــداریـــــد جــــــز آلـــــت کــــــارزار
هـرانـکـس کـه هـســتــنـد ســرهـنـگ فــشکــه بـــاشــد ورا بــاره صــد آب کــش
بـــه پـــنـــجـــاه آب و خـــورش بـــرنـــهـــیــددگــر آلــت گــســتــرش بـــر نــهــیــد
فــــزونـــی هـــم ایـــدر بــــمــــانـــیـــد بــــارمـــگـــر آنـــچ بــــایـــد بــــدان کـــارزار
بـــه نـــیـــروی یـــزدان بـــیـــابـــیــم دســـتبــدان بــدکـنـش مـردم بــت پــرســت
چـــو نـــومـــیـــد گـــردد ز یـــزدان کـــســـیازو نــیـک بــخــتــی نــیــایـد بــســی
ازان دژ یـــکــــایـــک تــــوانــــگــــر شــــویـــدهـمـه پـاک بــا گـنـج و افـسـر شـویـد
چـــو خـــور چـــادر زرد بـــر ســـرکـــشـــیـــدبــبــد بــاخـتــر چــون گـل شـنـبــلـیـد
بــــنــــه بــــرنـــهـــادنــــد گــــردان هـــمــــهبـــرفـــتـــنـــد بـــا شـــهـــریــار رمـــه
چــو بــگــذشــت از تــیــره شــب یـک زمــانخـــروش کــلــنــگ آمــد از آســـمــان
بــــرآشــــفــــت ز آوازش اســــفــــنــــدیــــارپــیـامــی فــرســتــاد زی گــرگــســار
کــه گــفــتــی بــدیـن مـنـزلــت آب نـیـســتهمـان جـای آرامـش و خـواب نـیسـت
کــنـون ز آســمـان خــاســت بــانـگ کــلـنـگدل مـــا چــــرا کـــردی از آب تــــنـــگ
چـــنــیــن داد پـــاســـخ کـــز ایــدر ســـتـــورنــیــابـــد مــگــر چــشــمــه آب شــور
دگـــر چـــشـــمـــه آب یـــابــــی چـــو زهـــرکــزان آب مــرغ و ددان راســت بـــهــر
چـــنــیــن گــفــت ســـالــار کــز گــرگــســـاریـکــی راهـبــر ســاخــتــم کــیـنـه دار
ز گـــفـــتــــار او تـــیـــز لـــشـــکـــر بــــرانـــدجــهـانـدار نـیـکـی دهـش را بــخـوانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.