ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو یک پـاس بـگذشت از تـیره شـببـه پـیـش انـدر آمـد خـروش جـلـب
بـــخــنــدیــد بــر بـــارگــی شــاه نــوز دم ســپـــه رفــت تــا پـــیــش رو
سـپـهدار چـون پـیش لشـکـر کشـیدیـکـی ژرف دریـای بــی بــن بــدیـد
هــیــونــی کــه بــود انــدران کــاروانکـجـا پــیـش رو داشـتــی سـاروان
همی پـیش رو غـرقه گشـت اندر آبسـپـهبـد بـزد چـنگ هم در شتـاب
گـرفـتـش دو ران بـر گـشـیدش ز گلبــتــرسـیـد بــدخـواه تــرک چــگـل
بـــفـــرمــود تـــا گـــرگــســـار نــژنــدشـود داغ دل پـیـش بــر پـای بــنـد
بــدو گـفــت کــای ریـمـن گـرگـســارگـرفــتــار بــر دســت اســفــنـدیـار
نـگـفــتــی کــه ایـدر نـیـابــی تــو آببـــســوزد تـــرا تـــابـــش آفــتـــاب
چــرا کــردی ای بــدتــن از آب خــاکسـپـه را همـه کـرده بـودی هلـاک
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه مـرگ سـپـاهمرا روشـناییسـت چـون هور و مـاه
چـه بـینم همـی از تـو جـز پـای بـنـدچـه خـواهـم تــرا جـز بــلـا و گـزنـد
سـپـهبـد بـخـندید و بـگشـاد چـشـمفـرو ماند زان تـرک و بـفزود خـشـم
بـدو گـفـت کـای کـم خـرد گـرگـسـارچــو پـــیــروز گــردم مــن از کــارزار
بــه رویـیـن دژت بــر سـپـهـبــد کـنـممـبــادا کـه هـرگـز بــتــو بــد کــنـم
همـه پـادشـاهی سـراسـر تـراسـتچو بـا ما کنی در سخن راه راست
نــیــازارم آن را کــه فــرزنــد تــســتهم آن را کـه از دوده پـیوند تـسـت
چــو بــشـنـیـد گـفـتــار او گـرگـســارپــرامـیـد شـد جـانـش از شـهـریـار
ز گــفــتــار او مـانـد انـدر شــگــفــتزمین را بـبـوسـید و پـوزش گـرفـت
بـدو گفـت شـاه آنچ گفـتـی گذشـتز گفتـار خـامت نگشـت آب دشـت
گــذرگــاه ایــن آب دریــا کــجــاســتبــبــایـد نـمـودن بـه مـا راه راسـت
بـــدو گــفـــت بـــا آهــن از آبـــگــیــرنــیــابــد گــذر پــر و پــیـکــان تــیـر
تــهـمـتــن فـرومـانـد انـدر شــگـفــتهـم انـدر زمـان بــنـد او بــرگـرفــت
بـــه دریــای آب انــدرون گــرگــســـاربــیـامــد هـیـونـی گــرفــتــه مـهـار
ســپــهـبــد بــفـرمـود تــا مـشـگ آببـــریــزنــد در آب و در مـــاهــتـــاب
بــه دریـا ســبــک بــار شــد بــارگـیســپــاه انـدر آمـد بــه یـکــبــارگـی
چـو آمـد بـه خـشـکـی سـپـاه و بـنـهبـبـد مـیـسـره راسـت بــا مـیـمـنـه
بــه نــزدیـک رویـیـن دژ آمــد ســپــاهچـنان شد که فرسـنگ ده ماند راه
سر جـنگجـویان بـه خـوردن نشسـتپـرستـنده شد جام بـاده بـه دست
بــفـرمـود تــا جـوشـن و خـود و گـبــربــبــردنــد بــا تــیـغ پــیـش هــژبــر
گــشــاده بــفــرمــود تــا گــرگــســاربـیـامـد بــه پـیـش یـل اسـفـنـدیـار
بـدو گـفـت کـاکـنـون گـذشـتـی ز بـدز تـو خـوبـی و راسـت گفتـن سـزد
چـو از تــن بــبــرم سـر ارجــاسـپ رادرخـشـان کـنـم جـان لـهراسـپ را
چــو کـهـرم کـه از خــون فـرشـیـدورددل لـشـکـری کـرد پــر خــون و درد
دگــر انـدریـمـان کــه پــیـروز گـشــتبکشت از دلیران ما سی و هشت
ســرانــشــان بــبــرم بــه کــیـن نـیـاپـــدیــد آرم از هــر دری کــیــمــیــا
هـمـه گـورشــان کـام شـیـران کـنـمبـــه کـــام دلــیــران ایــران کـــنــم
سـراسـر بــدوزم جـگـرشـان بـه تـیـربــیـارم زن و کـودکـانـشـان اســیـر
تــرا شــاد خــوانــیــم ازیــن گــر دژمبـگوی آنچ داری بـه دل بـیش و کم
دل گــرگــســار انــدران تــنــگ شــدروان و زبـــانـــش پـــر آژنــگ شـــد
بــدو گـفـت تــا چـنـد گـویـی چـنـیـنکـه بــر تــو مـبــادا بــه داد آفــریـن
هـمـه اخــتــر بــد بــه جــان تــو بــادبــریـده بــه خـنـجـر مـیـان تــو بــاد
بـه خـاک اندر افـگـنده پـر خـون تـنتزمـیـن بــسـتــر و گـرد پــیـراهـنـت
ز گــفـــتـــار او تـــیــر شـــد نــامــداربــرآشـفـت بــا تــنـگـدل گـرگـسـار
یـکـی تــیـغ هـنـدی بــزد بــر سـرشز تـارک بــه دو نـیـم شـد تـا بــرش
بــه دریـا فــگــنـدش هـم انـدر زمــانخـور مـاهـیـان شـد تــن بــدگـمـان
وزان جــایـگـه بــاره را بــر نـشـسـتبـه تـنـدی مـیـان یـلـی را بـبـسـت
بــه بــالــا بــرآمــد بــه دژ بــنــگــریـدیـکـی سـاده دژ آهـنـیـن بــاره دیـد
سـه فـرسـنـگ بــالـا و پــهـنـا چـهـلبـــجــای نــدیــد انــدر او آب و گــل
بـــه پـــهــنــای دیــوار او بـــر ســـواربـــرفــتــی بـــرابــر بــروبــر چــهــار
چـو اسـفـنـدیـار آن شـگـفـتـی بـدیـدیکـی بـاد سـرد از جـگـر بـرکـشـید
چـنـین گـفـت کـاین را نـشـاید سـتـدبـــد آمــد بــه روی مــن از راه بـــد
دریـغ ایـن هـمــه رنـج و پــیـکــار مــاپــشــیـمــانـی آمـد هـمـه کــار مـا
بــه گــرد بــیـابــان هـمــه بــنـگــریـددو تـرک انـدران دشـت پـوینـده دید
همـی رفـت پـیش اندرون چـار سـگسـگـانـی کـه گـیـرنـد آهـو بـه تـگ
ز بـــالــا فـــرود آمــد اســـفـــنــدیــاربــه چــنــگ انــدرون نــیــزه کــارزار
بــپــرســیـد و گـفــت ایـن دژ نـامـدارچه جـایت و چندست بـر وی سوار
ز ارجــاسـپ چـنـدی سـخـن رانـدنـدهــمــه دفــتــر دژ بــرو خــوانــدنــد
کــه بــالــا و پــهــنــای دژ را بــبــیــندری سـوی ایران دگر سـوی چـین
بـــدو انــدرون تــیــغ زن ســی هــزارســـواران گـــردنــکـــش و نــامــدار
همه پـیش ارجـاسـپ چـون بـنده اندبـه فـرمان و رایش سـرافـگـنده اند
خورش هست چندانک اندازه نیستبه خوشه درون بـار اگر تازه نیست
اگــر در بــبــنـدد بــه ده ســال شــاهخورش هست چندانک بـاید سپـاه
اگـر خـواهد از چـین و مـاچـین سـواربــیـابــد بــرش نــامــور صــد هــزار
نـیـازش نـیـابــد بـه چـیـزی بـه کـسخـورش هسـت و مـردان فـریادرس
چـو گفـتـند او تـیغ هندی بـه مشـتدو گردنکـش سـاده دل را بـکشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.