ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وز انـجـا بــیـامـد بــه پــرده سـرایز بــیـگــانــه پــردخــت کــردنــد جــای
پــشـوتــن بــشـد نـزد اسـفـنـدیـارســـخـــن رفــت هــرگــونــه از کــارزار
بـدو گفت جنگی چنین دژ به جنگبــه ســال فــراوان نـیـایـد بــه چــنـگ
مـگـر خــوار گـیـرم تــن خــویـش رایــکــی چــاره ســازم بـــدانــدیــش را
تــوایــدر شــب و روز بــیــدار بــاشســپــه را ز دشــمــن نـگــهـدار بــاش
تـن آنگـه شـود بـی گـمان ارجـمندســزاوار شــاهــی و تــخــت بـــلــنــد
کز انبـوه دشمن نتـرسـد بـه جـنگبــه کـوه از پـلـنـگ و بـه آب از نـهـنـگ
بـه جـایی فریب و بـه جـایی نهیبگـهـی فـر و زیـب و گـهـی در نـشـیب
چــو بــازارگــانـی بــدیـن دژ شــومنـگــویـم کــه شــیـر جــهـان پــهـلــوم
فـــــراز آورم چـــــاره از هـــــر دریبــخــوانــم ز هــر دانــشــی دفــتــری
تـو بـی دیده بـان و طـلـایه مـبـاشز هـر دانـشـی سـسـت مـایه مـبـاش
اگــر دیـده بــان دود بــیـنـد بــه روزشـب آتـش چـو خـورشـید گیتـی فروز
چـنین دان که آن کـار کـرد منسـتنــه از چــاره هــم نــبـــرد مــنــســت
ســپــه را بــیــارای و ز ایــدر بــرانزره دار بــــــا خـــــود و گـــــرز گـــــران
درفــش مــن از دور بـــر پــای کــنسـپــه را بــه قـلـب انـدرون جـای کـن
بـــران تـــیــز بـــا گــرزه گــاوســـارچـنـان کـن کـه خـوانـنـدت اسـفـنـدیار
وزان جـایـگـه سـاربــان را بــخـوانـدبــه پـیـش پـشـوتـن بــه زانـو نـشـانـد
بـدو گفت صـد بـارکش سـرخ مویبـــیــاور ســرافــراز بـــا رنــگ و بـــوی
ازو ده شـــتـــر بـــار دیـــنـــار کـــندگــر پــنــج دیــبـــای چــیــن بــارکــن
دگــر پــنـج هـرگـونـه یـی گـوهـرانیــکــی تـــخــت زریــن و تـــاج ســران
بــیـاورد صـنـدوق هـشـتــاد جـفـتهـمــه بــنــد صــنـدوقــهـا در نـهـفــت
صـد و شـسـت مرد از یلان بـرگزیدکــزیـشــان نــهــانــش نــیــایـد پــدیـد
تـنـی بـیسـت از نـامـداران خـویشســرافــراز و خــنـجــرگـزاران خــویـش
بـــفــرمــود تـــا بـــر ســـر کــاروانبـــونــد آن گــرانــمــایــگــان ســـاروان
بـه پای اندرون کفش و در تن گلیمبــه بــار انـدرون گــوهـر و زر و ســیـم
سـپـهبـد بـه دژ روی بـنـهـاد تـفـتبـــه کـــردار بــــازارگـــانـــان بـــرفـــت
هــمــی رانــد بـــا نــامــور کــاروانیـــلـــان ســـرافـــراز چـــون ســـاروان
چـو نزدیک دژ شد بـرفت او ز پـیشبــدیـد آن دل و رای هـشـیـار خـویـش
چــو بـــانــگ درای آمــد از کــاروانهـمـی رفـت پــیـش انـدرون ســاروان
بــه دژ نــامــدارن خــبــر یـافــتــنــدفـراوان بــگـفــتــنـد و بــشــتــافــتــنـد
کــه آمــد یــکــی مــرد بـــازارگــاندرمــگــان فــرو شــد بــه دیــنــارگــان
بـــزرگــان دژ پــیــش بـــاز آمــدنــدخــــریـــدار و گــــردن فــــراز آمـــدنـــد
بــپــرســیـد هـریـک ز ســالـار بــارکـزیـن بــارهـا چـیـسـت کـایـد بـه کـار
چـنین داد پـاسخ که بـاری نخستبـه تـن شـاه بـایـد کـه بـیـنـم درسـت
تــوانــایـی خــویــش پــیــدا کــنــمچــو فــرمــان دهــد دیـده دریـا کــنــم
شـتـربـار بـنهاد و خـود رفـت پـیشکـه تــا چـون کـنـد تـیـز بــازار خـویـش
یـکـی طــاس پــر گـوهـر شــاهـوارز دیــنـــار چـــنـــدی ز بـــهـــر نـــثـــار
کـه بـر تـافـتـش سـاعـد و آسـتـینیکـی اسـپ و دو جـامـه دیـبـای چـین
بـران طـاس پـوشـیـده تـایی حـریـرحــریـر از بــر و زیـر مـشــک و عــبــیـر
به نزدیک ارجاسپ شد چاره جویبــه دیـبــا بــیـاراســتــه رنــگ و بــوی
چـو دیدش فرو ریخـت دینار و گفـتکـه بــا شـهـریـاران خــرد بــاد جــفـت
یـکــی مــردم ای شــاه بــازارگــانپــــــدر تـــــرک و مـــــادر ز آزادگـــــان
ز تــوران بــه خــرم بــه ایــران بــرموگـــر ســـوی دشـــت دلــیــران بـــرم
یکـی کـاروانـی شـتـر بـا مـنـسـتز پـوشـیدنـی جـامـه هـای نـشـسـت
هم از گوهر و افـسـر و رنگ و بـویفــروشــنــده ام هــم خــریــدار جــوی
بــه بــیـرون دژ کـالـه بــگـذاشـتــمجــهــان در پـــنــاه تــو پـــنــداشــتــم
اگـر شــاه بــیـنـد کــه ایـن کــاروانبـــــه دروازه دژ کــــشــــد ســـــاروان
بـه بـخـت تـو از هر بـد ایمن شـومبـــدیــن ســایــه مــهــر تــو بــغــنــوم
چـنـین داد پـاسـخ کـه دل شـاددارز هــــر بــــد تــــن خــــویـــش آزاد دار
نـیـازاردت کــس بــه تــوران زمــیـنهـمـان گـر گـرایی بـه مـاچـین و چـین
بــفــرمــود پــس تــا ســرای فــراخبـه دژ بــر یـکـی کـلـبـه در پـیـش کـاخ
بــه رویـیـن دژانـدر مــر او را دهـنـدهـمـه بـارش از دشـت بـر سـر نـهـنـد
بــســازد بــران کــلــبــه بــازارگــاههــمــی داردش ایــمـــن انــدر پـــنــاه
بـرفـتـنـد و صـندوقـها را بـه پـشـتکـشـیدنـد و مـاهار اشـتـر بـه مـشـت
یکـی مرد بـخـرد بـپـرسـید و گفـتکـه صـنـدوق را چـیسـت انـدر نـهفـت
کشنده بـدو گفت ما هوش خویشنــهــادیـم نــاچــار بــر دوش خــویــش
یکـی کـلبـه بـرسـاخـت اسـفـندیاربــیـاراسـت هـمـچـون گـل انـدر بــهـار
ز هـر سـو فـراوان خـریدار خـاسـتبــران کـلـبــه بــر تــیـز بــازار خـاسـت
بــبــود آن شــب و بــامــداد پــگــاهز ایـوان دوان شــد بــه نــزدیـک شــاه
ز دینار وز مشک و دیبـا سه تـخـتهـمـی بـرد پـیـش انـدرون نـیـکـبـخـت
بــیــامــد بــبــوســیـد روی زمــیـنبــر ارجــاسـپ چــنـدی بــکـرد آفـریـن
چـنین گـفـت کـاین مـایه ور کـاروانهــمـــی رانـــدم تـــیــز بـــا ســـاروان
بــدو انــدرون یـاره و افــســرســتکـه شــاه ســرافــراز را در خــورســت
بــگـویـد بــه گـنـجـور تـا خـواسـتـهبـــبــیــنــد هــمــه کــلــبــه آراســتــه
اگـر هیچ شـایسـتـه بـیند بـه گـنجبـــیــارد هـــمـــانـــا نـــدارد بـــه رنـــج
پــذیــرفــتــن از شــهــریــار زمــیـنز بـــــازارگــــان پـــــوزش و آفــــریــــن
بـخـنـدیـد ارجـاسـپ و بـنـواخـتـشگــرانـمـایـه تــر پــایـگــه ســاخــتــش
چــه نـامـی بــدو گـفـت خــراد نـامجــهــانــجــوی بـــا رادی و شــادکــام
بـــه خــراد گــفــت ای رد زاد مــردبـه رنـجـی هـمـی گـرد پـوزش مـگـرد
ز دربــان نـبــایـد تـرا بــار خـواسـتبـه نـزد مـن آی آنگـهی کـت هواسـت
ازان پـس بــپــرسـیـدش از رنـج راهز ایـــران و تــــوران و کــــار ســــپــــاه
چـنین داد پـاسـخ کـه من ماه پـنجکــشــیـدم بــه راه انـدرون درد و رنــج
بــدو گــفــت از کــار اســفــنــدیــاربــه ایــران خــبـــر بــود وز گــرگــســار
چـنین داد پـاسخ که ای نیک خویسـخـن رانـد زیـن هـر کـسـی بـارزوی
یـکـی گـفـت کـاسـفـنـدیـار از پــدرپـــرآزار گــشــت و بـــپــیــچــیــد ســر
دگــر گــفــت کــو از دژ گــنــبـــدانسـپــه بــرد و شـد بــر ره هـفـتـخـوان
کــه رزم آزمــایـد بــه تــوران زمـیـنبـخـواهـد بـه مـردی ز ارجـاسـپ کـین
بـخـندید ارجـاسپ گفت این سخننــگــویــد جــهــانــدیــده مــرد کــهــن
اگـر کـرکـس آید سـوی هفـتـخـوانمــرا اهـرمـن خــوان و مـردم مــخــوان
چو بـشنید جنگی زمین بـوسه دادبـــیــامــد ز ایــوان ارجـــاســـپ شــاد
در کـــلـــبـــه را نــامــور بـــاز کـــردز بــــــازارگــــــان دژ پــــــرآواز کــــــرد
همی بـود چـندی خـرید و فروخـتهمی هرکسی چشم خود را بدوخت
ز دیـنــارگــان یـک درم بــســتــدیهــمــی ایــن بــران آن بــریـن بــرزدیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.