ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشید تـابـان ز گنبـد بـگشتخــــریـــدار بــــازار او در گــــذشــــت
دو خـواهرش رفـتـند ز ایوان بـه کویغـریـوان و بــر کـفـتــهـا بــر ســبــوی
بــه نــزدیـک اســفــنــدیــار آمــدنــددو دیــده تـــر و خـــاکــســار آمــدنــد
چـو اسـفـنـدیـار آن شـگـفـتـی بـدیددو رخ کـــرد از خـــواهــران نــاپـــدیــد
شـد از کـار ایـشـان دلـش پـر ز بـیمبـــپــوشــیــد رخ را بــه زیــر گــلــیــم
بــرفــتــنــد هـر دو بــه نــزدیـک اویز خـون بــرنـهـاده بـه رخ بــر دو جـوی
بــه خـواهـش گـرفـتـنـد بــیـچـارگـانبــــران نـــامــــور مــــرد بــــازارگــــان
بــدو گـفـت خـواهـر کـه ای سـارواننــخــســت از کــجــا رانــدی کــاروان
که روز و شـبـان بـر تـو فـرخـنده بـادهـمـه مـهـتـران پـیـش تـو بـنـده بــاد
ز ایران و گـشـتـاسـپ و اسـفـنـدیـارچــه آگــاهـی اســت ای گــو نـامـدار
بـدین سـان دو دخـت یـکـی پـادشـااســـیــریــم در دســـت نـــاپـــارســـا
بــرهـنـه سـر و پـای و دوش آبـکـشپـدر شادمان روز و شب خفتـه خوش
بـــرهــنــه دوان بــر ســر انــجــمــنخــنـک آنـک پــوشـد تــنـش را کـفـن
بـگرییم چـندی بـه خـونین سـرشکتـو بــاشـی بـدیـن درد مـا را پـزشـک
گـر آگـاهـیـت هـســت از شــهـر مـابــریــن بــوم تــریــاک شــد زهــر مــا
یـکــی بــانـگ بــرزد بــه زیـر گــلـیـمکـه لـرزان شـدنـد آن دو دخـتـر ز بـیم
کـه اسـفـنـدیـار از بــنـه خـود مـبــادنـه آن کـس بـه گـیـتـی کـزو کـرد یـاد
ز گــشــتــاســپ آن مـرد بــیـدادگــرمــبـــیــنــاد چــون او کــلــاه و کــمــر
نــبــیــنــیــد کــایــد فــروشــنــده امز بــهـر خــور خــویـش کــوشــنـده ام
چــو آواز بــشــنــیــد فــرخ هــمــایبــدانـســت و آمــد دلــش بــاز جــای
چــو خــواهــر بـــدانــســت آواز اویبــپــوشـیـد بــر خــویـشــتــن راز اوی
چــنـان داغ دل پــیـش او در بــمـانـدسـرشک از دو دیده بـه رخ بـرفشـاند
همه جامه چاک و دو پایش به خاکاز ارجـاسپ جـانش پـر از بـیم و بـاک
بـــدانــســت جـــنــگــاور پـــاک رایکــه او را هــمــی بــازدانــد هــمــای
سـبــک روی بــگـشـاد و دیـده پـرآبپــر از خـون دل و چـهـره چـون آفـتـاب
ز کـار جــهـان مـانـد انـدر شــگـفــتدژم گشـت و لب را بـه دندان گـرفـت
بـدیشـان چـنین گفت کاین روز چـندبــداریــد هــر دو لــبـــان را بــه بــنــد
مــن ایـدر نـه از بــهـر جــنـگ آمــدمبــه رنــج از پــی نــام و نـنــگ آمــدم
کـسـی را کـه دخــتــر بــود آبــکـشپـسـر در غـم و بـاب در خـواب خـوش
پــدر آســمــان بــاد و مــادر زمــیــننــخـــوانــم بـــریــن روزگـــار آفـــریــن
پـس از کـلبـه بـرخـاسـت مرد جـوانبـــه نــزدیــک ارجـــاســپ آمــد دوان
بـدو گفـت کای شـاه فـرخـنده بـاشجــهــانــدار تــا جــاودان زنــده بـــاش
یـــکـــی ژرف دریـــا دریـــن راه بـــودکـــه بـــازارگـــان زان نــه آگـــاه بـــود
ز دریـــا بـــرآمـــد یــکـــی کـــژ بـــادکــه مـلــاح گــفــت آن نـدارم بــه یـاد
بـه کشـتـی همه زار و گریان شدیمز جـان و تـن خـویـش بــریـان شـدیـم
پـــذیــرفــتــم از دادگــر یــک خــدایکــه گــر یــابــم از بــیـم دریــا رهــای
یـکـی بــزم سـازم بـه هـر کـشـوریکـه بــاشـد بـران کـشـور انـدر سـری
بـخـواهـنـده بـخـشـم کـم و بـیش راگـــرامـــی کـــنـــم مـــرد درویــش را
کــنـون شــاه مــا را گــرامــی کــنـدبــدیـن خــواهـش امـروز نـامـی کـنـد
ز لـشــکـر ســرافـراز گـردان کـه انـدبــه نـزدیـک شــاه جــهـان ارجــمــنـد
چـنین سـاخـتـستـم که مهمان کنموزیـن خــواهـش آرایـش جــان کــنــم
چـو ارجـاسـپ بـشنید زان شاد شدســـر مــرد نــادان پـــر از بـــاد شـــد
بــفـرمـود کـانـکـو گـرامـی تــرســتوزیـن لـشـکـر امـروز نـامـی تــرســت
بــه ایـوان خــراد مــهـمــان شــونــدوگـر مـی بــود پـاک مـسـتـان شـونـد
بـــدو گــفــت شــاهــا ردا بـــخـــرداجــهــانــدار و بــر مــوبـــدان مــوبـــدا
مـرا خـانـه تــنـگـسـت و کـاخ بــلـنـدبــریــن بـــاره دژ شــویــم ارجــمــنــد
در مــهــر مـــاه آمـــد آتـــش کـــنــمدل نـامـداران بــه مـی خــوش کــنـم
بــدو گـفـت زان راه روکـت هـواسـتبـه کـاخ انـدرون مـیزبـان پـادشـاسـت
بــیـامـد دمــان پــهـلــوان شــادکــامفـــراوان بـــرآورد هـــیـــزم بـــه بــــام
بـکـشـتـنـد اسـپـان و چـنـدی بـه رهکــشــیــدنــد بــر بــام دژ یــکــســره
ز هــیـزم کــه بــر بــاره دژ کــشــیـدشــــد از دود روی هـــوا نـــاپــــدیـــد
مـی آورد چـون هرچ بـد خـورده شـدگـــســـارنــده مـــی ورا بـــرده شـــد
هـمــه نــامــدارن رفــتــنـد مــســتز مستی یکی شاخ نرگس به دستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.