ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
شـب آمـد یـکـی آتـشـی بـرفـروخـتکه تـفش همی آسـمان را بـسوخـت
چـو از دیـده گـه دیـده بــان بــنـگـریـدبـــه شـــب آنــش و روز پـــردود دیــد
ز جـایی کـه بـد شـادمـان بـازگـشـتتـو گـفـتـی کـه بـا بـاد همبـاز گـشـت
چــو از راه نــزد پـــشــوتـــن رســیــدبـــگـــفـــت آنــچ از آتـــش و دود دیــد
پـشـوتـن چـنین گفت کز پـیل و شـیربــه تــنــبــل فــزونـســت مــرد دلــیـر
کـه چــشـم بــدان از تــنـش دور بــادهــــمــــه روزگــــاران او ســــور بــــاد
بــزد نــای رویــیــن و رویــیــنــه خــمبــــــرآمـــــد ز در نـــــالـــــه گـــــاودم
ز هـامـون سـوی دژ بــیـامـد ســپــاهشـد از گـرد خـورشـیـد تـابــان سـیـاه
هـمـه زیـر خــفــتــان و خــود انـدرونهمـی از جـگـرشـان بـجـوشـید خـون
بـه دژ چـون خـبـر شد که آمد سـپـاهجــهـان نـیـســت پــیـدا ز گـرد سـیـاه
هــمــه دژ پـــر از نــام اســفــنــدیــاردرخـــت بـــلـــا حـــنـــظـــل آورد بـــار
بـپـوشـیـد ارجـاسـپ خـفـتـان جـنـگبــمـالـیـد بــر چــنـگ بــسـیـار چـنـگ
بـــفــرمــود تــا کــهــرم شــیــرگــیــربـرد لشـکـر و کوس و شـمشـیر وتـیر
بـه طرخـان چـنین گفت کای سـرفرازبــرو تــیــز بــا لــشــکــری رزمــســاز
بـــــبـــــر نــــامـــــدران دژ ده هــــزارهــمــه رزم جـــویــان خـــنــجـــرگــزار
نـگـه کـن کـه این جـنـگـجـویان کـینـدوزیـن تــاخـتــن سـاخـتــن بــرچــیـنـد
ســرافــراز طــرخـــان بـــیــامــد دوانبــدیـن روی دژ بــا یـکــی تــرجــمــان
سـپـه دید بـا جـوشـن و سـاز جـنـگدرفــشــی ســیـه پــیـکــر او پــلـنـگ
سـپـه کش پـشـوتـن بـه قلب اندرونسپاهی همه دست شسته به خون
بــه چــنـگ انـدرون گـرز اســفـنـدیـاربــــه زیـــر انـــدرون بــــاره نـــامــــدار
جــز اســفــنــدیـار تــهـم را نــمــانــدکـس او را بــجــز شـاه ایـران نـخـوانـد
سـپـه مـیـسـره مـیـمـنـه بـرکـشـیـدچـنان شـد کـه کـس روز روشـن ندید
ز زخــم ســنـانـهـای الــمــاس گــونتـو گـفـتـی هـمـی بــارد از ابــر خـون
بـه جـنگ انـدر آمـد سـپـاه از دو رویهرانکـس که بـد گرد و پـرخـاشـجـوی
بـــشــد پـــیــش نــوش آذر تــیــغ زنهمـی جـسـت پـرخـاش زان انـجـمـن
بــیــامــد ســرافــراز طــرخــان بــرشکـه از تــن بــه خـاک انـدر آرد سـرش
چـو نـوش آذر او را بـه هـامـون بــدیـدبـزد دسـت و تـیغ از مـیـان بـرکـشـیـد
کــمـرگــاه طــرخــان بــدو نـیـم کــرددل کـــهـــرم از درد پـــربــــیـــم کـــرد
چـنان هم بـقـلـب سـپـه حـملـه بـردبــزرگــش یـکــی بــود بــا مــرد خــرد
بـران سان دو لشکر بهم بـرشکستکـه از تـیر بـر سـرکـشـان ابـر بـسـت
ســرافــراز کـهـرم ســوی دژ بــرفــتگـریـزان و لـشـکـر هـمـی رانـد تـفـت
چـنـیـن گـفـت کـهـرم بــه پـیـش پـدرکــه ای نـامــور شــاه خــورشــیـدفــر
از ایـران ســپــاهــی بــیـامــد بــزرگبــه پــیـش انـدرون نـامـداری سـتـرگ
ســرافـراز اســفـنـدیـارســت و بــسبــدیـن دژ نــیــایـد جــزو هــیـچ کــس
هـمـان نـیـزه جــنـگ دارد بــه چـنـگکـه در گـنبـدان دژ تـو دیدی بـه جـنگ
غمی شد دل ارجاسپ را زان سخنکــه نـو شــد دگـر بــاره کــیـن کــهـن
بـه تـرکـان همه گـفـت بـیرون شـویدز دژ یـکـسـره سـوی هـامـون شـویـد
هــمــه لــشــکــر انــدر مــیـان آوریـدخـــــروش هـــــژبـــــر ژیــــان آوریــــد
یـکــی زنـده زیـشــان مـمــانـیـد نـیـزکـســی نـام ایـشـان مـخــوانـیـد نـیـز
هـمـه لــشــکــر از دژ بــه راه آمـدنـدجـگـر خـسـتـه و کـیـنـه خـواه آمـدنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.