ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو تــاریـکـتــر شـد شـب اسـفـنـدیـاربـــپـــوشـــیــد نــو جـــامـــه کـــارزار
ســر بـــنــد صــنــدوقــهــا بـــرگــشــادیکی تـا بـدان بـسـتـگان جـسـت بـاد
کـــبـــاب و مــی آورد و نــوشـــیــدنــیهـمــان جــامــه رزم و پــوشــیـدنـی
چو نان خورده شد هر یکی را سه جامبــدادنـد و گـشــتــنـد زان شــادکــام
چـنین گفت کامشب شبـی پـربـلاستاگــر نـام گــیـریـم ز ایـدر ســزاســت
بــکــوشــیـد و پــیـکــار مــردان کــنــیـدپــنــاه از بــلــاهـا بــه یـزدان کــنــیـد
ازان پــس یـلـان را بــه ســه بــهـر کـردهرانکـس کـه جـسـتـنـد ننگ و نـبـرد
یـکــی بــهـره زیـشــان مــیـان حــصــارکـه ســازنـد بــا هـرکــســی کــارزار
دگـــر بـــهـــره تـــا بـــر در دژ شـــونـــدز پــیـکـار و خــون ریـخــتــن نـغـنـونـد
ســیـم بــهـره را گـفـت از ســرکـشـانکـه بـایـد کـه یـابـیـد زیـشـان نـشـان
کـه بـودنـد بــا مـا ز مـی دوش مـسـتسـرانشـان بـه خـنجـر بـبـرید پـسـت
خــود و بــیـســت مـرد از دلــیـران گــردبـشـد تـیـز و دیگـر بـدیـشـان سـپـرد
بـــه درگـــاه ارجـــاســـپ آمـــد دلـــیــرزره دار و غـــران بـــه کــردار شـــیــر
چـــو زخــم خــروش آمــد از در ســرایدوان پــیـش آزادگــان شــد هــمــای
ابـــا خـــواهـــر خـــویــش بـــه آفـــریــدبـــه خــون مــژه کــرده رخ نــاپــدیــد
چــو آمــد بــه تــنـگ انـدر اســفــنـدیـاردو پــوشــیـده را دیـد چــون نـوبــهـار
چـنـیـن گـفـت بــا خـواهـران شـیـرمـردکــز ایــدر بــپــویــیــد بــرســان گــرد
بـــدانــجـــا کــه بـــازارگــاه مــنــســـتبسی زر و سیم است و گاه منست
مــبــاشــیــد بــا مــن بــدیـن رزمــگــاهاگــر ســر دهـم گـر ســتــانـم کــلـاه
بـیـامـد یـکـی تـیـغ هـنـدی بـه مـشـتکـسـی را که دید از دلیران بـکـشـت
هـمـه بــارگـاهـش چــنـان شـد کـه راهنـــبـــود انـــدران نـــامـــور بــــارگـــاه
ز بــس خـسـتــه و کـشـتــه و کـوفـتــهزمــیـن هـمــچــو دریـای آشــوفــتــه
چــو ارجــاســپ از خــواب بــیـدار شــدز غــلـغــل دلـش پــر ز تــیـمـار شــد
بــجــوشــیــد ارجــاســپ از جــایــگــاهبــپــوشـیـد خــفـتــان و رومـی کـلـاه
بــه دســت انـدرش خــنــجــر آب گــوندهـــن پــــر ز آواز و دل پـــر ز خـــون
بــــدو گـــفـــت کـــز مـــرد بــــازارگـــانبــیـابــی کــنــون تــیـغ و دیـنــارگــان
یــکــی هــدیــه آرمــت لــهــراســپـــینـهـاده بــرو مــهـر گــشــتــاســپــی
بــرآویـخــت ارجــاســپ و اســفــنـدیـاراز انــدازه بـــگــذشــتـــشــان کــارزار
پــیـاپــی بــسـی تــیـغ و خـنـجــر زدنـدگـهـی بــر مـیـان گـاه بــر ســر زدنـد
بـه زخـم اندر ارجـاسـپ را کرد سسـتنـدیـدنـد بــر تــنـش جــایـی درسـت
ز پــــای انـــدر آمـــد تــــن پــــیـــلــــوارجـدا کـردش از تــن سـر اسـفـنـدیـار
چـو شـد کشـتـه ارجـاسـپ آزرده جـانخـــروشـــی بـــرآمـــد ز کـــاخ زنــان
چــنــیـن اســت کــردار گــردنــده دهــرگــهـی نــوش یـابــیـم ازو گــاه زهــر
چــه بــنـدی دل انـدر ســرای ســپــنـجچــو دانـی کــه ایـدر نـمــانـی مـرنـچ
بــپــردخــت ز ارجــاســپ اســفــنـدیـاربـــه کـــیــوان بـــرآورد ز ایــوان دمــار
بــفــرمــود تــا شــمــع بــفــروخــتــنــدبـه هر سـوی ایوان همی سـوخـتـند
شـبــســتــان او را بــه خــادم ســپــردازان جــایـگــه رشــتــه تــایـی نـبــرد
در گــــنـــج دیـــنــــار او مــــهـــر کــــردبـه ایوان نـبـودش کـسـی هـم نـبـرد
بــیـامــد ســوی آخــر و بــرنـشــســتیکـی تـیغ هنـدی گـرفـتـه بـه دسـت
ازان تــازی اســپــان کــش آمـد گــزیـنبـــفـــرمـــود تـــا بـــرنــهــادنــد زیــن
بــرفـتــنـد زانـجــا صـد و شـســت مـردگـــــزیــــده ســـــواران روز نــــبـــــرد
همـان خـواهران را بـر اسـپـان نـشـانـدز درگـاه ارجــاســپ لـشــکــر بــرانـد
وز ایــرانـــیـــان نـــامـــور مـــرد چـــنـــدبــه دژ مــانــد بــا ســاوه ارجــمــنــد
چـو مـن گـفـت از ایـدر بـه بـیرون شـومخــود و نـامـدارن بــه هـامـون شــوم
بــه تــرکــان در دژ بــبــنــدیـد ســخــتمـگــر یـار بــاشــد مـرا نـیـک بــخــت
هـرانـگـه کــه آیـد گــمـانـتــان کــه مـنرســیـدم بــدان پــاک رای انـجــمــن
غـــو دیـــده بــــایـــد کـــه از دیـــدگـــاهکانوشه سـر و تـاج گشتـاسـپ شاه
چــو انــبــوه گــردد بــه دژ بـــر ســپــاهگــریــزان و بــرگــشــتــه از رزمــگــاه
بــــه پـــیـــروزی از بــــاره کـــاخ پـــاسبـــداریــد از پـــاک یــزدان ســـپـــاس
ســـر شـــاه تــــرکـــان ازان دیـــدگـــاهبــیـنـداخـت بــایـد بــه پـیـش سـپـاه
بــیـامــد ز دژ بــا صــد و شــســت مـردخـروشـان و جـوشان بـه دشت نبـرد
چــو نــزد ســپـــاه پــشــوتــن رســیــدبـــرو نــامــدار آفــریــن گــســتــریــد
سـپـاهش همـه مـانده زو در شـگـفـتکــه مـرد جــوان آن دلـیـری گــرفــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.