ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو ماه از بـر تـخـت سـیمین نشسـتسـه پـاس از شـب تـیره انـدر گـذشـت
هـمـی پـاسـبـان بـرخـروشـید سـخـتکه گشتـاسپ شاهست و پـیروز بـخت
چـو تـرکـان شـنیدنـد زان سـان خـروشنــهــادنـــد یــکـــســـر بـــه آواز گـــوش
دل کــهــرم از پــاســبــان خــیـره شــدروانــــــش ز آواز او تــــــیــــــره شــــــد
چــو بــشــنـیـد بــا انـدریـمـان بــگـفـتکــه تــیـره شــب آواز نــتــوان نــهـفــت
چـه گویی کـه امشـب چـه شـاید بـدنبـــبـــایــد هــمــی داســـتـــانــهــا زدن
کـه یـارد گـشـادن بــدیـن سـان دو لـببـه بــالـیـن شـاهـی دریـن تـیـره شـب
بــبــایـد فــرســتــاد تــا هـرک هـســتسـرانـشـان بـه خـنـجـر بــبـرنـد پـسـت
چــه بــازی کـنـد پــاسـبــان روز جــنـگبـــریــن نــامــداران شـــود کــار تـــنــگ
وگـــر دشـــمــن مــا بـــود خـــانــگـــیبـــجـــوی هــمــی روز بـــیــگـــانــگــی
بـــه آواز بــــد گـــفـــتـــن و فـــال بــــدبــکــوبــیــم مــغــزش بــه گــوپــال بـــد
بـــدیــن گــونــه آواز پــیــوســتــه شــددل کـهـرم از پــاسـبــان خـسـتــه شـد
ز بـس نـعـره از هـر سـوی زیـن نـشـانپـــر آواز شـــد گــوش گــردنــکــشـــان
ســپــه گـفــت کآواز بــســیـار گـشــتاز انـــدازه پـــاســـبـــان بـــرگـــذشـــت
کـنـون دشـمـن از خـانـه بـیـرون کـنـیـمازان پـس بــریـن چـاره افـسـون کـنـیـم
دل کــهــرم از پــاســبــان تــنــگ شــدبــپــیــچــیــد و رویــش پــر آژنــگ شــد
بـه لشـکر چـنین گفـت کز خـواب شـاهدل مــن پــر از رنــج شــد جــان تــبـــاه
کــنـون بــی گــمــان بــاز بــایـد شــدننـدانـم کــزیـن پــس چــه شــایـد بــدن
بــزرگــان چــنـیـن روی بــرگــاشــتــنــدبــه شـب دشـت پــیـکـار بــگـذاشـتـنـد
پــس انــدر هـمــی آمــد اســفــنــدیـارزره دار بـــــــا گــــــرزه گـــــــاوســـــــار
چـــو کـــهـــرم بـــر بــــاره دژ رســـیـــدپـــس لــشـــکــر ایــرانــیــان را بـــدیــد
چـنـیـن گـفـت کـاکـنـون بــجــز رزم کـارچــه مـانـدســت بــا گــرد اســفــنـدیـار
هـمــه تــیـغــهـا بــرکــشــیـم از نــیـامبــه خــنــجــر فــرســتــاد بــایـد پــیــام
بــه چــهـره چــو تــاب انـدر آورد بــخـتبــران نــامــداران بـــبـــد کــار ســخــت
دو لـشـکـر بــران سـان بــرآشـوفـتــنـدهـمــی بــر ســر یـکــدگــر کــوفــتــنــد
چــنــیـن تــا بــرآمــد ســپــیــده دمــانبـــزرگـــان چـــیــن را ســـرآمــد زمـــان
بـــرفـــتـــنـــد مـــردان اســـفـــنـــدیــاربــــران نــــامــــور بــــاره شــــهــــریـــار
بــــریـــده ســـر شـــاه ارجـــاســـپ راجـــهــانــدار و خــونــیــز لــهــراســپ را
بــه پــیـش ســپــاه انــدر انــداخــتــنـدز پـــیــکــار تـــرکــان بـــپـــرداخـــتـــنــد
خــروشــی بـــرآمــد ز تـــوران ســپـــاهز ســـر بـــرگــرفــتـــنــد گــردان کــلــاه
دو فــرزنـد ارجــاســپ گــریـان شــدنـدچــو بـــر آتــش تــیــز بـــریــان شــدنــد
بـدانسـت لشکر که آن جـنگ چـیسـتوزان رزم بــد بــر کــه بــایـد گــریـســت
بــــگـــفــــتــــنـــد رادا دلـــیـــرا ســــراســـپـــهــدار شـــیــراوژنـــا مـــهـــتـــرا
که کشتت که بر دشت کین کشته بادبـــرو جـــاودان روز بـــرگــشـــتـــه بـــاد
ســپـــردن کــرا بـــایــد اکــنــون بـــنــهدرفـــش کـــه داریــم بـــر مـــیــمـــنـــه
چـو ارجـاسـپ پـردخـتـه شـد قـلـبـگـاهمـــبــــادا کـــلـــاه و مـــبـــادا ســـپـــاه
ســپــه را بــه مـرگ آمــد اکــنـون نـیـازز خـــلـــج پــــر از درد شـــد تـــا طـــراز
ازان پــس هـمـه پــیـش مــرگ آمــدنـدزره دار بـــــا گــــرز و تــــرگ آمــــدنــــد
ده و دار بــــرخــــاســــت از رزمـــگـــاههـــوا شـــد بـــه کـــردار ابـــر ســـیــاه
بــه هـر جــای بــر تــوده کـشـتــه بــودکـســی را کـجــا روز بــرگـشــتــه بــود
هـمـه دشـت بــی تـن سـر و یـال بــودبـــه جـــای دگــر گــرز و گــوپـــال بـــود
ز خـون بــر در دژ هـمـی مـوج خـاسـتکه دانست دست چپ از دست راست
چــو اســفــنــدیــار انــدر آمــد ز جـــایســپــهــدار کــهــرم بــیـفــشــارد پــای
دو جــنـگـی بــران سـان بــرآویـخـتــنـدکـه گـفـتـی بــهـمـشـان بــرآمـیـخـتـنـد
تــهـمـتــن کــمـربــنـد کــهـرم گــرفــتمــر او را ازان پــشــت زیـن بــرگــرفــت
بـــرآوردش از جـــای و زد بـــر زمـــیـــنهـمــه لــشــکــرش خــوانـدنـد آفــریـن
دو دسـتـش بــبـسـتـنـد و بـردنـد خـوارپـــراگــنــده شـــد لــشـــکـــر نــامــدار
هـمـی گــرز بــاریـد هـمـچــون تــگـرگزمــیــن پــر ز تــرگ و هــوا پــر ز مــرگ
سـر از تــیـغ پــران چـو بــرگ از درخـتیکـی ریخـت خـون و یکـی یافـت تـخـت
هـمــی مــوج زد خــون بــران رزمــگــاهســری زیــر نــعــل و ســری بــا کــلــاه
نــــدانـــد کــــســــی آرزوی جــــهـــاننــخــواهــد گــشــادن بــمــابــر نــهــان
کــســی کــش ســزاوار بــد بـــارگــیگــریــزان هــمــی رانــد یــکـــبـــارگــی
هــرانــکـــس کـــه شـــد در دم اژدهــابـــکــوشــیــد و هــم زو نــیــامــد رهــا
ز تـــرکــان چــیــنــی فــراوان نــمــانــدوگـر مـانـد کـس نـام ایـشــان نـخــوانـد
هـمـه تــرگ و جــوشـن فـرو ریـخـتــنـدهـم از دیـده هـا خــون بــرآمــیـخــتــنـد
دوان پـــیــش اســـفـــنــدیــار آمـــدنــدهــمــه دیـده چــون جــویــبــار آمــدنــد
ســپــهــدار خــونــریــز و بـــیــداد بـــودســپــاهـش بــه بــیـدادگــر شــاد بــود
کـــســـی را نــداد از یــلـــان زیــنــهــاربـکـشـتـند زان خـسـتـگـان بـی شـمـار
بــه تــوران زمـیـن شــهـریـاری نـمــانـدز تـــرکــان چــیــن نــامــداری نــمــانــد
ســراپــرده و خــیــمــه بـــرداشــتــنــدبــدان خـسـتــگـان جـای بــگـذاشـتـنـد
بـــــران روی دژ بــــر ســــتــــاره بــــزدچــو پــیـدا شـد از هـر دری نـیـک و بــد
بـــــزد بــــــر در دژ دو دار بـــــلـــــنـــــدفــرو هـشــت از دار پــیـچــان کــمــنــد
ســـر انــدریــمــان نــگــونــســـار کــردبـــــرادرش را نـــــیــــز بـــــر دار کـــــرد
ســپــاهـی بــرون کـرد بــر هـر ســویبـــه جــایــی کــه آمــد نــشــان گــوی
بــــفـــرمـــود تــــا آتــــش انـــدر زدنـــدهــمــه شــهــر تــوران بــهـم بــر زدنــد
بــه جــایــی دگــر نــامــداری نــمــانــدبــه چـیـن و بــه تـوران سـواری نـمـانـد
تــو گـفـتــی کـه ابــری بــرآمـد ســیـاهبــــبــــاریـــد آتــــش بــــران رزمـــگــــاه
جــهـانـجــوی چـون کـار زان گـونـه دیـدســران را بــیــاورد و مــی درکــشــیــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.