ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دبــیـر جـهـانـدیـده را پـیـش خـوانـدازان چـــاره و چــنــگ چــنــدی بـــرانــد
بــر تـخـت بــنـشـسـت فـرخ دبــیـرقلم خواست و قرطاس و مشک و عبیر
نخـسـتـین که نوک قلم شد سـیاهگـــرفـــت آفـــریــن بـــر خـــداونــد مــاه
خــداونـد کــیـوان و نــاهـیـد و هـورخــــداونـــد پــــیـــل و خـــداونـــد مـــور
خـــداونـــد پـــیـــروزی و فـــرهـــیخــداونــد دیـهــیـم و شــاهــنــشــهـی
خـــداونـــد جـــان و خـــداونــد رایخـــداونــد نــیــکـــی ده و رهــنــمـــای
ازو جـاودان کـام گشـتـاسـپ شـادبــه مـیـنـو هـمــه یـاد لــهـراســپ بــاد
رسـیدم بـه راهـی بـه تـوران زمـینکــه هــرگــز نــخـــوانــم بـــرو آفـــریــن
اگـر بــرگـشـایـم سـراسـر سـخــنســـر مــرد نــو گـــردد از غـــم کـــهــن
چـه دسـتـور بــاشـد مـرا شـهـریـاربــــخــــوانــــم بــــرو نــــامــــه کــــارزار
بــه دیــدار او شــاد و خــرم شــومازیــن رنــج دیــریــنــه بــی غــم شــوم
وزان چـاره هایی کـه من سـاخـتـمکــه تـــا دل ز کــیــنــه بـــپـــرداخــتـــم
به رویین دژ ارجاسپ و کهرم نماندجــز از مــویـه و درد و مــاتــم نــمــانــد
کـسـی را نـدادم بــه جـان زیـنـهـارگـــیـــا در بــــیـــابــــان ســــرآورد بــــار
همی مغز مردم خـورد شیر و گرگجــز از دل نــجــویـد پــلــنــگ ســتــرگ
فلک روشن از تـاج گشتـاسـپ بـادزمـیـن گـلـشــن شــاه لـهـراســپ بــاد
چـو بــر نـامـه بـر مـهـر اسـفـنـدیـارنـهـادنــد و جــســتــنـد چــنـدی ســوار
هـیـونـان کــفــک افــگــن و تــیـزروبـــه ایــران فـــرســـتـــاد ســـالـــار نــو
بــمــانـد از پــی پــاســخ نــامــه رابـــکــشــت آتـــش مــرد بـــدکــامــه را
بـسـی بـرنیامـد کـه پـاسـخ رسـیدیـکــی نــامــه بــد بــنــد بــد را کــلــیـد
سـر پـاسـخ نـامـه بـود از نخـسـتکـه پـایـنـده بــادآنـک نـیـکـی بـجـسـت
خــرد یـافـتــه مـرد یـزدان شــنـاسبـه نـیـکـی ز یـزدان شـنـاسـد سـپـاس
دگـر گـفــت کـز دادگـر یـک خــدایبــخــواهـیـم کــو بــاشــدت رهـنــمــای
درخـتـی بـکشـتـم بـه بـاغ بـهشتکــزان بـــارورتـــر فــریــدون نــکــشـــت
بــرش سـرخ یـاقـوت و زر آمـدسـتهــمــه بــرگ او زیــب و فــر آمــدســت
بــمــانــاد تــا جــاودان ایـن درخــتتــرا بـــاد شــادان دل و نــیــک بـــخــت
یـکـی آنـک گـفـتــی کـه کـیـن نـیـابـــجــســتــم پــر از چــاره و کــیــمــیــا
دگـر آنـک گـفـتـی ز خـون ریـخـتــنبـــه تـــنــهــا بـــه رزم انــدر آویــخــتــن
تـــن شــهــریــاران گــرامــی بـــودکـه از کــوشــش ســخــت نـامـی بــود
نــگـــهــدار تـــن بـــاش و آن خـــردکــه جـــان را بـــه دانــش خــرد پـــرورد
سه دیگر که گفتـی بـه جان زینهارنــدادم کــســـی را ز چـــنــدان ســـوار
همیشـه دلـت مـهربـان بـاد و گـرمپـــر از شــرم جــان لــب پـــر آوای نــرم
مـبــادا تــرا پــیـشـه خـون ریـخـتـننـه بــی کــیـنـه بــا مــهـتــر آویـخــتــن
بـه کین بـرادرت بی سی و هشتاز انــدازه خــون ریــخــتــن درگــذشــت
و دیـگــر کــزان پــیـر گـشــتــه نـیـاز دل دور کــــرده بــــد و کــــیـــمــــیــــا
چو خون ریختـندش تـو خون ریختیچــو شــیـران جــنــگــی بــرآویـخــتــی
هـمـیـشـه بـدی شـاد و بـه روزگـارروان را خــــــرد بــــــادت آمـــــوزگــــــار
نــیــازســت مــا را بـــه دیــدار تـــوبــــدان پـــر خـــرد جـــان بــــیـــدار تـــو
چـه نـامـه بـخـوانی بـنه بـر نـشـانبــدیــن بـــارگــاه آی بـــا ســرکــشــان
هــیــون تــگــاور ز در بـــازگــشــتهــمــه شــهــر ایــران پــرآواز گــشــت
ســوار هـیـونــان چــو بــاز آمــدنــدبـــه نــزد تـــهــمـــتـــن فـــراز آمـــدنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.