ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو آن نـامـه بــرخـوانـد اسـفـنـدیـاربـبـخـشـیـد دیـنـار و بـرسـاخـت کـار
جـز از گـنـج ارجـاسـپ چـیزی نمـاندهمـه گـنـج خـویشـان او بـرفـشـانـد
سـپـاهـش همـه زو تـوانـگـر شـدنـداز انـــدازه کـــار بــــرتــــر شــــدنـــد
شتر بود و اسپان به دشت و به کوهبـــه داغ ســـپـــهــدار تـــوران گــروه
هیون خـواسـت از هـر دری ده هـزارپــراگــنـده از دشــت وز کــوهـســار
هـمـه گـنـج ارجــاســپ در بــاز کـردبــه کـپــان درم سـخــتــن آغـاز کـرد
هـزار اشــتــر از گــنــج دیـنــار شــاهچـو سـیصـد ز دیـبـا و تـخـت و کـلـاه
صـد از مـشـک و ز عـنـبـر و گـوهـرانصــد از تـــاج وز نــامــدار افــســـران
از افـــگـــنــدنــیــهــای دیــبـــا هــزاربـــفـــرمـــود تـــا بـــرنــهــادنــد بـــار
چـو سـیـصـد شـتـر جـامـه چـیـنـیـانز مــنـســوج و زربــفــت وز پــرنـیـان
عـمـاری بـسـیـچـیـد و دیـبــا جـلـیـلکـنـیـزک بــبـردنـد چـیـنـی دو خـیـل
بـه رخ چـون بـهار و بـه بـالا چـو سرومـیـانـهـا چـو غـرو و بــه رفـتـن تـذرو
ابـــا خـــواهــران یــل اســـفــنــدیــاربــرفــتــنــد بــت روی صــد نــامــدار
ز پــوشـیـده رویـان ارجــاسـپ پــنـجبـــبـــردنــد بـــامــویــه و درد و رنــج
دو خـواهـر دو دخـتــر یـکـی مـادرشپـر از درد و بـا سوک و خسته بـرش
هــمــه بــاره شــهــر زد بــر زمــیــنبـــرآورد گــرد از بـــر و بـــوم چـــیــن
سـه پــور جـوان را سـپــهـدار گـفـتپــراگـنـده بــاشـیـد بــا گـنـج جـفـت
بـه راه ار کـسـی سـر بـپـیـچـد ز دادسـرانـشـان بـه خـنـجـر بـبـرید شـاد
شــمــا راه ســوی بــیــابـــان بــریــدسـنـانـهـا چـو خـورشـید تـابـان بـرید
سوی هفتـخوان من بـه نخجـیر شیربــیــابــم شــمــا ره مــپــویـیــد دیـر
نــخــســتــیـن بــگــیــرم ســر راه رابـــبـــیــنــم شــمــا را ســـر مــاه را
سـوی هـفـتــخـوان آمـد اسـفـنـدیـاربــه نـخــجــیـر بــا لـشـکـری نـامـدار
چـو نـزدیـک آن جـای سـرمـا رسـیـدهـمـه خـواسـتـه گـرد بـر جـای دیـد
هـوا خــوش گــوار و زمـیـن پــرنـگــارتـو گـفـتـی بــه تـیـر انـدر آمـد بـهـار
وزان جــایـگـه خــواسـتــه بــرگـرفـتهمـی مـانـد از کـار اخـتـر شـگـفـت
چــو نـزدیـکـی شــهـر ایـران رســیـدبــه جـای دلـیـران و شـیـران رسـیـد
دو هـفـتـه هـمـی بـود بــا یـوز و بــازغـــــمـــــی بـــــود از رنــــج راه دراز
سـه فرزند پـرمایه را چـشـم داشـتز دیر آمدنشان بـه دل خشم داشت
بـــه نــزد پــدر چــو بــیــامــد پــســربــخــنــدیــد بــا هــر یـکــی تــاجــور
که راهی درشـت این که من کوفتـمز دیــر آمــدنــتـــان بـــرآشـــوفــتـــم
زمـیـن بـوسـه دادنـد هـر سـه پـسـرکه چون تـو که بـاشد بـه گیتی پـدر
وزان جــایـگـه ســوی ایـران کـشـیـدهـمـه گـنـج سـوی دلـیـران کـشـیـد
هـمــه شــهـر ایـران بــیـاراســتــنــدمی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـند
ز دیــوارهــا جـــامـــه آویــخـــتـــنـــدزبـر مـشـک و عـنبـر همی بـیخـتـند
هـــوا پــــر ز آوای رامــــشــــگــــرانزمـــیــن پـــر ســـواران نـــیــزه وران
چـو گشـتـاسـپ بـشنید رامش گزیدبـــه آواز او جـــام مــی درکــشــیــد
ز لـشــکــر بــفــرمـود تــا هـرک بــودز کـشـور کـسـی کـو بـزرگـی نمـود
هـمـه بــا درفـش و تــبــیـره شــدنـدبــزرگــان لــشــکــر پــذیـره شــدنـد
پـــدر رفـــت بـــا نــامـــور بـــخـــردانبــــزرگـــان فــــرزانـــه و مـــوبــــدان
بــیـامـد بــه پــیـش پــسـر تـازه رویهمه شـهر ایران پـر از گـفـت و گوی
چـــو روی پـــدر دیـــد شـــاه جـــواندلش گشـت شـادان و روشـن روان
بــرانـگـیـخــت از جــای شـبــرنـگ رافـــــروزنــــده آتـــــش جـــــنــــگ را
بــیــامــد پــدر را بــه بــر در گــرفــتپــدر مــانـد از کــار او در شــگــفــت
بــســی خــوانــد بــر فــر او آفــریــنکــه بــی تــو مـبــادا زمــان و زمـیـن
وزانــجـــا بـــه ایــوان شـــاه آمــدنــدجــهــانــی ورا نــیـکــخــواه آمــدنــد
بـیاراسـت گشتـاسـپ ایوان و تـخـتدلش گشـت خـرم بـدان نیک بـخـت
بـــه ایــوانــهــا در نــهــادنــد خـــوانبــه سـالـار گـفـتـا مـهـان را بــخـوان
بــیـامـد ز هـر گــنـبــدی مـیـگــســاربــه نــزدیــک آن نــامــور شــهــریــار
مــی خــســروانـی بــه جــام بــلــورگسـارنده می داد رخـشان چـو هور
هـمـه چـهـره دوسـتــان بــرفـروخـتدل دشـمنان را بـه آتـش بـسـوخـت
پـــســر خــورد بـــا شــرم یــاد پـــدرپــدر هــمــچــنــان نــیـز یـاد پــســر
بـپـرسـید گشـتـاسـپ از هفـتـخـوانپــدر را پــسـر گـفـت نـامـه بــخــوان
ســخــنــهــای دیــریـنــه یــاد آوریــمبــه گــفــتــار لــب را بــه داد آوریــم
چـو فـردا بـه هشـیاری آن بـشـنـویبــــه پـــیـــروزی دادگـــر بــــگـــروی
بـرفـتـند هرکس که گشـتـند مسـتیکی ماه رخ دست ایشان به دست
ســرآمـد کـنـون قـصــه هـفـتــخــوانبــه نـام جــهـان داور ایـن را بــخـوان
کـه او داد بــر نـیـک و بــد دسـتــگـاهخــداونـد خـورشـیـد و تــابــنـده مـاه
اگــر شــاه پــیـروز بــپــســنــدد ایـننــهــادیــم بــر چــرخ گــردنــده زیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.