ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز بــلـبــل شـنـیـدم یـکـی داسـتــانکـه بــرخــوانـد از گـفـتــه بــاسـتــان
کـه چـون مسـت بـاز آمد اسـفـندیاردژم گــشــتــه از خــانــه شــهــریـار
کــتــایـون قــیـصــر کــه بــد مـادرشگــرفــتـــه شـــب و روز انــدر بـــرش
چـو از خـواب بـیـدار شـد تـیره شـبیکی جام می خواست و بگشاد لب
چــنـیـن گـفـت بــا مـادر اسـفـنـدیـارکـه بـا مـن همـی بـد کـنـد شـهـریار
مرا گفـت چـون کین لهراسـپ شـاهبـخواهی بـه مردی ز ارجـاسپ شاه
هـمـان خــواهـران را بــیـاری ز بــنـدکـنـی نـام مـا را بــه گـیـتــی بــلـنـد
جـهـان از بـدان پـاک بـی خـو کـنـیبــکــوشــی و آرایـشــی نــو کــنــی
همه پـادشـاهی و لشـکـر تـراسـتهمان گنج بـا تـخت و افسر تـراست
کـنـون چـون بــرآرد سـپــهـر آفـتــابســر شــاه بـــیــدار گــردد ز خـــواب
بـگـویـم پـدر را سـخـنـهـا کـه گـفـتنــدارد ز مــن راســتــیـهــا نــهـفــت
وگــر هـیـچ تــاب انـدر آرد بــه چــهـربــه یـزدان کـه بــر پـای دارد سـپـهـر
کـه بــی کـام او تــاج بــر سـر نـهـمهــمــه کــشــور ایـرانــیــان را دهــم
تـــرا بـــانــوی شــهــر ایــران کــنــمبـه زور و بـه دل جـنـگ شـیران کـنـم
غــمـی شــد ز گــفــتــار او مـادرشهـمـه پــرنـیـان خــار شـد بــر بــرش
بـدانسـت کـان تـاج و تـخـت و کـلـاهنــبـــخـــشــد ورا نــامــبـــردار شــاه
بــدو گـفــت کـای رنـج دیـده پــســرز گــیــتــی چــه جــویــد دل تــاجــور
مـگـر گـنـج و فـرمـان و رای و سـپـاهتــو داری بــریـن بــر فـزونـی مـخـواه
یــکــی تـــاج دارد پـــدر بـــر پـــســرتــو داری دگـر لـشــکــر و بــوم و بــر
چو او بـگذرد تـاج و تـختـش تـراستبـزرگی و شاهی و بـختـش تـراست
چــه نــیـکــوتــر از نــره شــیـر ژیــانبــه پــیـش پــدر بــر کـمـر بــر مـیـان
چــنـیـن گـفـت بــا مـادر اسـفـنـدیـارکـه نـیکـو زد این داسـتـان هـوشـیـار
کــه پــیـش زنـان راز هـرگــز مـگـویچـو گـویـی سـخـن بـازیـابـی بـکـوی
مـکــن هـیـچ کــاری بــه فــرمـان زنکــه هـرگــز نــبــیـنــی زنـی رای زن
پـر از شـرم و تـشـویـر شـد مـادرشز گـفــتــه پــشــیـمـانـی آمـد بــرش
بـشـد پـیش گشـتـاسـپ اسـفندیارهـمـی بـود بـه آرامـش و مـیـگـسـار
دو روز و دو شـب بــاده خــام خــوردبــــر مــــاهـــرویـــش دل آرام کــــرد
ســیـم روز گـشـتــاســپ آگـاه شـدکــه فــرزنــد جـــویــنــده گــاه شـــد
هـمـی در دل انـدیـشـه بــفـزایـدشهــمــی تـــاج و تــخــت آرزو آیــدش
بـخـواند آن زمـان شـاه جـاماسـپ راهـمــان فــال گــویـان لــهـراســپ را
بـــرفــتــنــد بـــا زیــجــهــا بــرکــنــاربــپــرسـیـد شـاه از گـو اســفـنـدیـار
کــــه او را بــــود زنـــدگــــانـــی درازنــشــیـنــد بــه شــادی و آرام و نــاز
بـه سـر بـر نـهـد تـاج شـاهنـشـهیبـــرو پـــای دارد بـــهـــی و مـــهــی
چــو بــشـنـیـد دانـای ایـران سـخـننــگــه کـــرد آن زیــجـــهــای کــهــن
ز دانــش بـــروهــا پـــر از تــاب کــردز تـــیــمــار مــژگــان پـــر از آب کــرد
هـمـی گـفـت بــد روز و بــد اخـتــرمبــبـــاریــد آتــش هــمــی بــر ســرم
مــرا کــاشــکــی پــیـش فــرخ زریــرزمـانـه فـگـنـدی بــه چــنـگـال شـیـر
وگـر خــود نـکـشــتــی پــدر مـر مـرانـگـشـتـی بـه جـامـاسـپ بــداخـتـرا
ورا هـم نــدیـدی بــه خــاک انــدرونبـران سـان فـگـنـده پـیش پـر ز خـون
چـو اسـفـنـدیـاری کـه از چـنـگ اویبــــدرد دل شـــیـــر ز آهـــنـــگ اوی
ز دشمن جـهان سـربـسـر پـاک کردبـه رزم انـدرون نـیسـتـش هـم نـبـرد
جـهـان از بــدانـدیـش بـی بـیـم کـردتـــن اژدهـــا را بـــه دو نـــیــم کـــرد
ازایـن پــس غـم او بــبــایـد کـشـیـدبـسی شور و تـلخـی بـبـاید چـشید
بـدو گـفـت شـاه ای پـسـندیده مـردســخــن گــوی وز راه دانـش مـگــرد
هـلـا زود بـشـتـاب و بــا مـن بـگـویکزین پـرسـشم تـلخـی آمد بـه روی
گــر او چــون زریــر ســپــهــبــد بــودمـرا زیـسـتـن زیـن سـپـس بــد بــود
ورا در جهان هوش بر دست کیستکــزان درد مـا را بــبــایـد گــریـســت
بـدو گفـت جـاماسـپ کـای شـهریارتـــوایــن روز را خـــوار مـــایــه مـــدار
ورا هـــوش در زاولـــســـتـــان بــــودبــه دسـت تـهـم پــور دسـتــان بــود
بـه جـاماسـپ گفت آنگهی شـهریاربــه مــن بـــر بـــگــردد بـــد روزگــار؟
کـه گـر مـن سـر تـاج شـاهنـشـهیســپــارم بــدو تــاج و تــخــت مـهـی
نــبــیــنــد بـــر و بـــوم زاولــســتــاننـدانـد کــس او را بــه کــاولـســتــان
شـــود ایــمــن از گـــردش روزگـــار؟بـــود اخـــتـــر نــیــکــش آمــوزگــار؟
چــنـیـن داد پــاسـخ سـتــاره شـمـرکــه بــر چــرخ گــردان نــیــابــد گــذر
ازیـن بــر شــده تــیـز چــنــگ اژدهـابــه مــردی و دانــش کــه آمــد رهــا
بـبــاشـد هـمـه بـودنـی بـی گـمـاننـجــســتــســت ازو مـرد دانـا زمــان
دل شــاه زان در پــرانـدیـشــه شــدسـرش را غم و درد هم پـیشه شـد
بـــد انــدیــشـــه و گــردش روزگـــارهـمــی بــر بــدی بــودش آمــوزگــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.