ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـگـذشـت شـب گـرد کـرده عـنانبــرآورد خـورشـیـد رخـشـان سـنـان
نـشـســت از بــر تــخــت زر شـهـریـاربــشــد پــیـش او فـرخ اســفـنـدیـار
هـمـی بــود پــیـشـش پــرسـتـارفـشپـراندیشـه و دسـت کـرده بـه کـش
چـو در پـیـش او انـجـمـن شـد سـپــاهز نــــــامآوران وز گــــــردان شــــــاه
هــمــه مــوبـــدان پـــیــش او بـــر ردهز اســپــهـبــدان پــیـش او صـف زده
پــس اســفــنــدیــار آن یـل پــیـلــتــنبــــرآورد از درد آنـــگـــه ســــخــــن
بــدو گــفــت شــاهــا انــوشــه بــدیتــــوی بــــر زمـــیـــن فـــره ایـــزدی
سـر داد و مـهـر از تـو پــیـدا شـدسـتهمان تاج و تخت از تو زیبا شدست
تــو شــاهـی پــدر مــن تــرا بــنـده امهـمـیـشـه بــه رای تــو پــویـنـده ام
تــو دانـی کـه ارجـاسـپ از بــهـر دیـنبــیـامـد چــنـان بــا ســواران چــیـن
بــخـوردم مـن آن سـخـت سـوگـنـدهـابـــپـــذرفــتــم آن ایــزدی پـــنــدهــا
که هرکس که آرد به دین در شکستدلـش تـاب گـیرد شـود بـت پـرسـت
مـیـانـش بـه خـنـجـر کـنـم بـه دو نـیمنبـاشـد مـرا از کـسـی تـرس و بـیم
وزان پـس که ارجـاسـپ آمد بـه جـنگنبـر گشـتـم از جـنگ دشتـی پـلنگ
مــرا خــوار کــردی بـــه گــفــت گــرزمکه جـام خـورش خـواستـی روز بـزم
بــبــســتــی تــن مـن بــه بــنـد گـرانســتــونـهـا و مـســمــار آهـنـگــران
ســوی گــنــبـــدان دژ فــرســتــادیــمز خــواری بـــه بـــدکــارگــان دادیــم
بــه زاول شــدی بــلـخ بــگـذاشــتــیهــمــه رزم را بـــزم پـــنــداشــتــی
بــدیـدی هــمــی تــیـغ ارجــاســپ رافـگـنـدی بـه خـون پـیر لـهراسـپ را
چـو جـامـاسـپ آمـد مـرا بـسـتـه دیـدوزان بـسـتـگـیهـا تـنـم خـسـتـه دید
مـرا پــادشــاهـی پــذیـرفـت و تــخــتبـران نیز چـنـدی بـکـوشـید سـخـت
بــدو گــفــتــم ایـن بــنــدهــای گــرانبــه زنـجــیـر و مـســمـار آهـنـگــران
بــمـانـم چـنـیـن هـم بـه فـرمـان شـاهنـخـواهـم سـپــاه و نـخـواهـم کـلـاه
بــه یــزدان نــمــایــم بــه روز شــمــاربـــنــالــم ز بـــدگــوی بـــا کــردگــار
مــرا گــفــت گــر پــنـد مـن نـشــنـویبــسـازی ابــر تــخــت بــر بــدخـوی
دگـر گـفـت کـز خــون چــنـدان ســرانســـرافـــراز بـــا گـــرزهـــای گـــران
بــران رزمـگـه خـسـتـه تـنـهـا بــه تـیـرهـمـان خــواهـرانـت بــبــرده اسـیـر
دگــــر گــــرد آزاده فـــــرشـــــیــــدوردفگندسـت خـسـتـه بـه دشـت نبـرد
ز تــرکــان گــریـزان شــده شــهــریــارهـمـی پــیـچـد از بــنـد اسـفـنـدیـار
نــســوزد دلــت بــر چــنــیــن کــارهــابـــدیـــن درد و تـــیـــمـــار و آزارهـــا
سـخـنـهـا جـزیـن نـیـز بــسـیـار گـفـتکـه گفـتـار بـا درد و غـم بـود جـفـت
غـل و بـنـد بـر هـم شـکـسـتـم هـمـهدوان آمـــــدم نــــزد شـــــاه رمـــــه
ازیـشــان بــکـشــتــم فـزون از شـمـارز کــردار مـن شــاد شــد شــهـریـار
گـر از هـفـتـخـوان بــرشـمـارم سـخـنهـمـانـا کــه هـرگــز نـیـایـد بــه بــن
ز تــن بـــاز کــردم ســر ارجــاســپ رابــرافـراخــتــم نـام گـشـتــاســپ را
زن و کـــودکـــانــش بـــدیــن بـــارگــاهبــیـاوردم آن گـنـج و تــخــت و کـلـاه
هـمـه نـیـکــویـهـا بــکــردی بــه گــنـجمــرا مــایـه خــون آمــد و درد و رنـج
ز بــس بــنـد و سـوگـنـد و پـیـمـان تـوهـمـی نـگــذرم مــن ز فــرمــان تــو
هـمــی گــفــتــی ار بــاز بــیـنــم تــراز روشـــن روان بـــرگـــزیــنـــم تـــرا
ســپــارم تــرا افــســر و تــخــت عــاجکـه هسـتـی بـه مردی سـزاوار تـاج
مـرا از بــزرگـان بــریـن شـرم خـاسـتکه گویند گنج و سـپـاهت کجـاست
بـهـانـه کـنـون چـیـسـت مـن بـر چـیمپــس از رنــج پــویـان ز بــهــر کــیـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.