ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه فـرزنـد پـاسـخ چـنـین داد شـاهکـه از راسـتـی بـگـذری نـیسـت راه
ازین بـیش کردی که گفتـی تـو کارکــه یــار تــو بــادا جــهــان کــردگــار
نـبـینـم همـی دشـمـنی در جـهاننــه در آشـــکـــارا نــه انـــدر نــهــان
کـه نـام تـو یـابـد نـه پـیـچـان شـودچـه پـیچـان همانا کـه بـیجـان شـود
بـه گـیتـی نداری کـسـی را همـالمــگــر بـــی خــرد نــامــور پـــور زال
که او راسـت تـا هسـت زاولستـانهمان بـسـت و غزنین و کاولسـتـان
بـه مـردی همی ز آسـمـان بـگـذردهمـی خـویشـتـن کـهتـری نشـمـرد
کـه بـر پـیش کـاوس کی بـنده بـودز کـیـخـسـرو انـدر جـهـان زنـده بــود
به شاهی ز گشتاسپ نارد سخنکـــه او تـــاج نــو دارد و مــا کـــهــن
بـه گیتی مرا نیست کس هم نبـردز رومـــــی و تــــــوری و آزاد مــــــرد
سـوی سـیسـتـان رفـت بـاید کنونبــه کـار آوری زور و بــنـد و فــســون
بــرهـنـه کــنـی تــیـغ و گــوپــال رابــــه بــــنـــد آوری رســـتــــم زال را
زواره فـــرامـــرز را هــمـــچـــنــیــننمـانی کـه کـس بـرنشـینـد بـه زین
بـــه دادار گــیــتـــی کــه او داد زورفـــروزنـــده اخـــتـــر و مـــاه و هـــور
که چون این سخنها بـه جای آوریز مـن نـشـنـوی زیـن سـپـس داوری
سـپـارم بـه تـو تـاج و تـخـت و کلاهنـشـانـم بــر تــخــت بــر پــیـشـگـاه
چـنـیـن پـاسـخ آوردش اسـفـنـدیـارکــه ای پــرهـنــر نــامــور شــهـریـار
هـمـی دور مـانـی ز رسـتـم کـهـنبــرانـدازه بــایـد کــه رانـی ســخــن
تـو بـا شاه چین جنگ جوی و نبـردازان نـــامـــداران بـــرانــگـــیــز گـــرد
چـه جـویـی نـبــرد یـکـی مـرد پـیـرکـه کـاوس خــوانـدی ورا شــیـرگـیـر
ز گــاه مــنــوچــهــر تــا کــیـقــبــاددل شــهــریــاران بـــدو بـــود شـــاد
نـکـوکــارتــر زو بــه ایـران کــســینـبــودســت کـاورد نـیـکـی بــســی
همـی خـوانـدندش خـداوند رخـشجـهانـگـیر و شـیراوژن و تـاج بـخـش
نـه انـدر جــهـان نـامـداری نـوسـتبـزرگسـت و بـا عهد کیخـسـروسـت
اگـر عـهد شـاهان نبـاشـد درسـتنبـاید ز گشتـاسـپ منشور جـسـت
چـنـیـن داد پـاسـخ بـه اسـفـنـدیـارکــه ای شــیـر دل پــرهـنـر نــامــدار
هرانکـس کـه از راه یزدان بـگـشـتهمان عهد او گشت چون باد دشت
هـمـانـا شـنـیدی کـه کـاوس شـاهبــه فــرمـان ابــلـیـس گــم کــرد راه
همی بـاسـمان شـد بـه پـر عـقاببــه زاری بــه سـاری فـتــاد انـدر آب
ز هـــامـــاوران دیـــوزادی بــــبــــردشبـسـتـان شـاهی مر او را سـپـرد
سـیـاوش بــه آزار او کـشـتــه شـدهـمـه دوده زیـر و زبــر گـشـتـه شـد
کـسـی کو ز عـهد جـهاندار گشـتبــه گــرد در او نــشــایــد گــذشــت
اگـر تـخـت خـواهی ز مـن بـا کـلـاهره سـیسـتـان گـیر و بـرکـش سـپـاه
چو آن جا رسی دست رستم بـبندبــیـارش بــه بــازو فــگــنـده کــمـنـد
زواره فــرامــرز و دســـتـــان ســـامنـبــایـد کــه ســازنـد پــیـش تــو دام
پـــیــاده دوانــش بـــدیــن بـــارگــاهبــیـاور کـشـان تــا بــبــیـنـد ســپــاه
ازان پـس نپـیچـد سـر از ما کسـیاگــر کــام اگــر گـنـج یـابــد بــســی
سـپــهـبــد بــروهـا پــر از تـاب کـردبـه شـاه جـهـان گـفـت زیـن بـازگـرد
تـرا نیست دستـان و رستم بـه کارهـمـی راه جــویـی بــه اسـفـنـدیـار
دریـغ آیـدت جـای شـاهـی هـمـیمـرا از جــهـان دور خــواهـی هـمـی
تــرا بــاد ایـن تــخــت و تــاج کـیـانمرا گوشـه یی بـس بـود زین جـهان
ولـیـکــن تــرا مـن یـکــی بــنـده امبــه فـرمـان و رایـت ســرافـگـنـده ام
بـدو گفـت گشـتـاسـپ تـندی مکنبــلــنــدی بــیـابــی نـژنــدی مــکــن
ز لـشـکـر گـزیـن کـن فـراوان سـوارجــــهـــانـــدیـــدگـــان از در کــــارزار
سلیح و سـپـاه و درم پـیش تـستنـژنـدی بـه جـان بـدانـدیـش تـسـت
چـه بـاید مرا بـی تـو گـنج و سـپـاههمان گنج و تـخـت و سـپـاه و کـلاه
چـنـین داد پـاسـخ یـل اسـفـنـدیـارکـه لـشـکـر نـیـاید مـرا خـود بـه کـار
گـــر ایــدونــک آیــد زمـــانــم فـــرازبــه لــشــکــر نــدارد جــهـانـدار بــاز
ز پـیـش پـدر بـازگـشـت او بـه تـابچـه از پـادشاهی چـه از خشم بـاب
بــه ایـوان خــویـش انــدر آمــد دژملــبــی پــر ز بــاد و دلــی پــر ز غــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.