ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کتـایون چـو بـشنید شـد پـر ز خـشـمبـه پـیش پـسر شد پـر از آب چشم
چــنـیـن گـفــت بــا فـرخ اســنـفــدیـارکــه ای از کــیــان جــهــان یــادگــار
ز بــهـمـن شـنـیـدم کـه از گـلـسـتـانهمی رفت خـواهی بـه زابـلسـتـان
بـــبـــنــدی هــمــی رســـتـــم زال راخــداونـد شــمــشــیـر و گــوپــال را
ز گــیـتــی هـمـی پــنـد مـادر نـیـوشبـه بـد تیز مشتـاب و چندین مکوش
سـواری کـه بــاشـد بــه نـیـروی پـیـلز خـون رانـدانـدر زمـیـن جــوی نـیـل
بـــدرد جـــگـــرگـــاه دیــو ســـپـــیـــدز شـمـشـیـر او گـم کـنـد راه شـیـد
هـمــان مــاه هـامـاوران را بــکــشــتنیارسـت گـفـتـن کـس او را درشـت
هـمــانـا چــو ســهـراب دیـگــر ســوارنــبــودســت جــنـگــی گــه کــارزار
بــه چـنـگ پـدر در بـه هـنـگـام جـنـگبـه آوردگـه کـشـتـه شـد بـی درنگ
بــه کــیـن ســیــاوش ز افــراســیــابز خـون کـرد گـیـتــی چـو دریـای آب
کـه نفـرین بـرین تـخـت و این تـاج بـادبـریـن کـشـتـن و شـور و تـاراج بــاد
مــده از پـــی تـــاج ســر را بـــه بـــادکــه بــا تــاج شــاهـی ز مــادر نـزاد
پــدر پــیـر ســر گـشـت و بــرنـا تــویبـــه زور و بـــه مــردی تــوانــا تــوی
سـپـه یـکـسـره بــر تـو دارنـد چـشـممیفـگـن تـن اندر بـلایی بـه خـشـم
جز از سیستان در جهان جای هستدلـیـری مـکـن تـیـز مـنـمـای دسـت
مــرا خــاکــســار دو گــیـتــی مــکــنازیـن مـهـربـان مـام بـشـنـو سـخـن
چــنـیـن پــاســخ آوردش اســفـنـدیـارکـه ای مـهـربـان این سـخـن یـاددار
همـانـسـت رسـتـم کـه دانـی همـیهنـرهاش چـون زنـد خـوانی همـی
نــکــوکــارتـــر زو بـــه ایــران کــســینـیـابــی و گـر چـنـد پـویـی بــسـی
چــو او را بــه بــســتــن نـبــاشــد رواچـنـیـن بــد نـه خـوب آیـد از پـادشـا
ولــیـکــن نـبــایـد شــکــســتــن دلــمکه چون بشکنی دل ز جان بگسلم
چــگـونـه کـشـم ســر ز فـرمـان شـاهچــگـونـه گـذارم چـنـیـن دسـتــگـاه
مـــرا گـــر بـــه زاول ســـرآیــد زمـــانبـدان سـو کـشـد اخـتـرم بـی گمان
چــو رسـتــم بــیـایـد بــه فـرمـان مـنز مـن نـشـنـود سـرد هرگـز سـخـن
بـــبــــاریـــد خـــون از مـــژه مـــادرشهمـه پـاک بـر کـنـد مـوی از سـرش
بــدو گــفــت کــای زنــده پــیـل ژیــانهـمــی خــوار گــیـری ز نــیـرو روان
نـبــاشـی بــسـنـده تــو بــا پــیـلـتــناز ایـدر مــرو بــی یـکــی انــجــمــن
مـبـر پـیـش پـیل ژیـان هـوش خـویشنـهاده بـدین گـونه بـر دوش خـویش
اگـر زیـن نـشـان رای تــو رفـتــنـسـتهـمـه کـام بــدگـوهـر آهـرمـنـسـت
بــه دوزخ مـبــر کــودکــان را بــه پــایکــه دانــا بـــخــوانــد تــرا پــاک رای
بـه مادر چـنین گفـت پـس جـنگـجـویکـه نـابــردن کـودکـان نـیـسـت روی
چـو بــا زن پــس پــرده بــاشـد جــوانبـمـانـد مـنـش پـسـت و تـیـره روان
بــه هــر رزمــگــه بـــایــد او را نــگــاهگــذارد بـــهــر زخــم گــوپــال شــاه
مـرا لـشــکـری خــود نـیـایـد بــه کــارجز از خویش و پـیوند و چندی سوار
ز پـــیــش پـــســـر مــادر مــهــربـــانبـــیــامـــد پـــر از درد و تـــیــره روان
هـمـه شــب ز مـهـر پــســر مــادرشز دیده همی ریخـت خـون بـر بـرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.