ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه شـبـگـیر هنـگـام بـانـگ خـروسز درگــاه بـــرخـــاســـت آوای کــوس
چـو پـیلـی بـه اسـپ اندر آورد پـایبــیـاورد چــون بــاد لـشــکــر ز جــای
همی رفـت تـا پـیشـش آمـد دو راهفـرو مـانـد بــر جــای پــیـل و سـپــاه
دژ گــنــبــدان بــود راهــش یــکــیدگـر ســوی ز اول کــشــیـد انـدکـی
شـتـرانـک در پـیش بـودش بـخـفـتتو گفتی که گشتست با خاک جفت
همی چـوب زد بـر سـرش سـاروانز رفــتــن بــمــانــد آن زمــان کــاروان
جـهـان جـوی را آن بـد آمـد بـه فـالبــفــرمـود کـش ســر بــبــرنـد و یـال
بـــدان تـــا بـــدو بـــازگـــردد بـــدینـــبــــاشـــد بــــجــــز فـــره ایـــزدی
بــریـدنـد پــرخــاشـجــویـان سـرشبــدو بــازگـشــت آن زمـان اخــتــرش
غـمی گشـت زان اشـتـر اسـفندیارگـرفـت آن زمـان اخــتــر شـوم خــوار
چنین گفت کانکس که پیروز گشتسـر بــخـت او گـیـتـی افـروز گـشـت
بـــد و نــیــک هــر دو ز یــزدان بــودلــب مــرد بـــایــد کــه خــنــدان بــود
وزانـجــا بــیـامــد ســوی هـیـرمـنـدهـمـی بــود تــرســان ز بــیـم گــزنـد
بــر آیـیـن بــبــسـتـنـد پـرده سـرایبــزرگــان لــشــگــر گــزیـدنــد جــای
شـراعـی بــزد زود و بــنـهـاد تـخـتبـران تـخـت بـر شـد گـو نـیـک بـخـت
مـی آورد و رامـشـگـران را بـخـوانـدبـسـی زر و گـوهر بـریشـان فـشـاند
بـه رامش دل خـویشـتـن شـاد کرددل راد مــــردان پـــــر از یــــاد کـــــرد
چـو گل بـشـکفید از می سـالخـوردرخ نــــامــــداران و شـــــاه نــــبـــــرد
بـه یاران چـنین گفـت کـز رای شـاهنــپــیــچــیــدم و دور گــشــتــم ز راه
مـرا گـفـت بــر کـار رسـتـم بـسـیـچز بــنـد و ز خــواری مـیـاســای هـیـچ
بـــه کــردن بـــرفــتــم بـــرای پـــدرکـنـون ایـن گـزیـن پــیـر پــرخـاشـخـر
بــسـی رنـج دارد بــه جــای سـرانجــهـان راســت کـرده بــه گـرز گـران
هـمــه شــهـر ایـران بــدو زنـده انـداگــر شــهـریـارنــد و گــر بــنــده انــد
فــرســتــاده بــایـد یـکـی تــیـز ویـرســخــن گــوی و دانـنــده و یـادگــیـر
ســواری کـه بــاشــد ورا فـر و زیـبنــگــیــرد ورا رســتـــم انــدر فــریــب
گــر ایــدونــک آیـد بــه نــزدیـک مــادرفــشـــان کــنــد رای تـــاریــک مــا
بــه خـوبــی دهـد دسـت بــنـد مـرابـــه دانــش بـــبـــنــدد گـــزنــد مـــرا
نـخـواهـم مـن او را بـجـز نـیـکـویـیاگـــر دور دارد ســـر از بـــدخـــویـــی
پــشـوتـن بــدو گـفـت ایـنـسـت راهبــریــن بــاش و آزرم مــردان بــخــواهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.