ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــفــرمــود تــا بــهـمــن آمــدش پــیـشورا پـــنـــدهــا داد ز انـــدازه بـــیــش
بــدو گـفـت اســپ ســیـه بــر نـشــیـنبــیــارای تــن را بــه دیــبــای چــیــن
بـــنــه بـــر ســرت افــســر خـــســروینــگــارش هــمــه گــوهــر پــهــلــوی
بــران سـان کـه هـرکـس کـه بـیـنـد تـراز گــردنــکــشـــان بـــرگــزیــنــد تـــرا
بــدانـد کـه هـســتــی تــو خــسـرونـژادکــنــد آفـــریــنــنــده را بـــر تـــو یــاد
بـــبـــر پـــنــج بـــالــای زریــن ســـتـــامســـرافـــراز ده مـــوبـــد نــیــک نــام
هـــم از راه تـــا خـــان رســـتـــم بـــرانمـکـن کـار بــر خــویـشـتــن بــرگـران
درودش ده از مـــا و خـــوبـــی نـــمـــایبــیــارای گــفــتــار و چــربــی فــزای
بــگـویـش کـه هـرکـس کـه گـردد بـلـنـدجــهـانــدار وز هـر بــدی بــی گــزنـد
ز دادار بــــایــــد کــــه دارد ســــپــــاسکـه اویسـت جـاویـد نـیکـی شـنـاس
چـــو بـــاشـــد فـــزایــنــده نــیــکــویــیبــه پــرهـیـز دارد سـر از بــدخــویـی
بـــیــفـــزایــدش کـــامــگـــاری و گــنــجبــود شــادمـان در ســرای ســپــنـج
چـــو دوری گـــزیــنـــد ز کـــردار زشـــتبـیـابــد بــدان گـیـتـی انـدر بـهـشـت
بـــد و نــیــک بـــر مــا هــمــی بــگــذردچــنـیـن دانـد آن کـس کـه دارد خـرد
سـرانـجــام بــســتــر بــود تــیـره خــاکبــــپـــرد روان ســـوی یـــزدان پـــاک
بـه گیتـی هرانکـس که نیکی شـناخـتبـکـوشـید و بـا شـهریاران بـسـاخـت
هـمــان بــر کــه کــاری هـمــان بــدرویسـخـن هرچ گـویی همـان بـشـنـوی
کــنــون از تــو انــدازه گــیــریــم راســتنـبـایـد بـریـن بـر فـزون و نـه کـاسـت
کـه بــگـذاشـتـی سـالـیـان بـی شـمـاربـه گـیـتـی بـدیدی بـسـی شـهـریـار
اگـــــر بــــــازجــــــویـــــی ز راه خــــــردبــدانـی کـه چــونـیـن نـه انـدر خـورد
کـه چــنـدیـن بــزرگـی و گـنـج و سـپــاهگـرانـمـایـه اسـپــان و تـخـت و کـلـاه
ز پـــیــش نـــیـــاکـــان مـــا یـــافـــتـــیچـو در بــنـدگـی تــیـز بــشـتــافـتـی
چـه مایه جـهان داشـت لهراسـپ شـاهنــکـــردی گــذر ســـوی آن بـــارگــاه
چـو او شـهـر ایـران بـه گـشـتـاسـپ دادنــیــامــد تــرا هــیـچ زان تــخــت یـاد
ســوی او یـکــی نـامــه نـنـوشــتــه ایاز آرایــش بـــنــدگــی گــشــتـــه ای
نـــرفـــتـــی بـــه درگـــاه او بـــنـــده وارنخـواهی بـه گیتـی کـسـی شـهریار
ز هــوشــنــگ و جـــم و فــریــدون گــردکـه از تـخـم ضـحـاک شـاهـی بــبـرد
هـمــی رو چــنـیـن تــا ســر کــیـقــبــادکـه تــاج فـریـدون بــه سـر بــر نـهـاد
چـو گشـتـاسـپ شه نیسـت یک نامداربـه رزم و بـه بـزم و بـه رای و شـکـار
پـــذیـــرفـــت پـــاکـــیــزه دیــن بـــهـــینـهان گـشـت گـمـراهی و بـی رهی
چــو خـورشـیـد شـد راه گـیـهـان خـدیـونــهــان شـــد بـــدآمــوزی و راه دیــو
ازان پـس کـه ارجـاسـپ آمـد بـه جـنـگسـپـه چـون پـلـنـگـان و مـهتـر نهنگ
نـدانـســت کـس لـشــکـرش را شــمـارپــذیــره شــدش نــامــور شــهــریــار
یـکـی گـورسـتـان کـرد بــر دشـت کـیـنکــه پــیـدا نــبــد پــهــن روی زمــیـن
هـمـانـا کـه تــا رسـتــخـیـز ایـن سـخـنمـــیــان بـــزرگـــان نــگـــردد کـــهــن
کــنــون خــاور او راســت تـــا بـــاخــتـــرهـمـی بـشـکـنـد پـشـت شـیران نـر
ز تـــوران زمـــیـــن تـــا در هـــنـــد و رومجـهان شد مر او را چو یک مهره موم
ز دشـــــت ســـــواران نــــیــــزه گـــــزاربـــه درگــاه اویــنــد چـــنــدی ســوار
فــرســتــنــدش از مــرزهــا بــاژ و ســاوکه بـا جـنگ او نیسـتـشـان زور و تـاو
ازان گــفــتــم ایـن بــا تــوای پــهــلــوانکــــــــه او از تـــــــــو آزرده دارد روان
نـــرفـــتـــی بــــدان نـــامـــور بــــارگـــاهنــکـــردی بـــدان نــامـــداران نــگـــاه
کــرانــی گــرفــتــســتــی انــدر جــهـانکـه داری همـی خـویشـتـن را نـهـان
فــرامــش تــرا مــهـتــران چــون کــنـنــدمـگـر مـغـز و دل پـاک بــیـرون کـنـنـد
هـمـیـشـه هـمـه نـیـکـویی خـواسـتـیبــه فـرمـان شــاهـان بــیـاراســتــی
اگــر بـــر شـــمــارد کــســـی رنــج تـــوبــه گــیـتــی فــزون آیـد از گــنـج تــو
ز شـاهـان کـسـی بـر چـنـیـن داسـتـانز بـــنــده نــبــودنــد هــمــداســتــان
مـرا گـفـت رســتــم ز بــس خــواسـتــههــم از کــشــور و گــنــج آراســتـــه
به زاول نشستست و گشتست مستنگیرد کس از مست چیزی به دست
بــرآشــفــت یـک روز و ســوگـنـد خــوردبـــه روز ســـپـــیــد و شـــب لــاژورد
کــه او را بـــجــز بـــســتــه در بـــارگــاهنـبــیـنـد ازیـن پــس جــهـانـدار شـاه
کـــنـــون مـــن ز ایـــران بـــدیــن آمـــدمنــبـــد شـــاه دســـتـــور تـــا دم زدم
بــپـرهـیـز و پـیـچـان شـو از خـشـم اوینـدیدی کـه خـشـم آورد چـشـم اوی
چــو ایـنــجــا بــیـایـی و فــرمــان کــنـیروان را بــه پــوزش گــروگــان کــنـی
بــه خــورشــیـد رخــشــان و جــان زریـربــه جــان پــدرم آن جــهـانـدار شـیـر
کـه مـن زیـن پــشـیـمـان کـنـم شــاه رابـــرافـــرزوم ایـــن اخـــتـــر و مـــاه را
کـه مـن زیـن کـه گـفـتـم نـجـویـم فـروغنـــگـــردم بـــه هــر کـــار گـــرد دروغ
پــشــوتــن بــریـن بــر گــوای مـنـســتروان و خــرد رهــنــمــای مــنــســت
هـمـی جــســتــم از تــو مـن آرام شـاهولــیـکــن هـمــی از تــو دیـدم گــنـاه
پــدر شــهــریـارســت و مــن کــهــتــرمز فـــرمـــان او یــک زمـــان نــگـــذرم
هـمـه دوده اکـنـون بــبــایـد نـشــســتزدن رای و سـودن بـدیـن کـار دسـت
زواره فــــرامــــرز و دســــتـــــان ســــامجـــهــانــدیــده رودابـــه نــیــک نـــام
هـمـه پـنـد مـن یـک بـه یـک بــشـنـویـدبــدیـن خــوب گـفــتــار مـن بــگـرویـد
نــبــایــد کــه ایـن خــانــه ویــران شــودبــــه کـــام دلـــیـــران ایـــران شـــود
چـــو بـــســـتـــه تـــرا نـــزد شـــاه آورمبـــــدو بـــــر فــــراوان گــــنــــاه آورم
بـبـاشـیم پـیشـش بـخـواهـش بـه پـایز خـشـم و ز کـیـن آرمـش بــاز جـای
نـــمـــانـــم کـــه بـــادی بـــتـــو بـــر وزدبــران ســان کـه از گـوهـر مـن سـزدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.