ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ســخــنـهـای آن نـامـور پــیـشــگــاهچـو بـشـنـید بـهـمـن بـیامـد بـه راه
بــپـوشـیـد زربــفـت شـاهـنـشـهـیبــســر بــر نـهـاد آن کــلــاه مـهـی
خــرامــان بـــیــامــد ز پــرده ســرایدرفشـی درفشـان پـس او بـه پـای
جـهـانـجـوی بـگـذشـت بـر هـیرمـنـدجـوانـی سـرافـراز و اسـپـی بـلـنـد
هـم انـدر زمـان دیـده بــانـش بــدیـدسـوی زاولسـتـان فـغـان بـرکـشـید
کـــه آمــد نــبـــرده ســـواری دلــیــربـه هـر ای زریـن سـیـاهـی بـه زیـر
پــس پــشـت او خــوار مـایـه ســوارتـن آسـان گـذشـت از لـب جـویبـار
هـم انـدر زمـان زال زر بــرنـشـسـتکمندی به فتراک و گرزی به دست
بـــیــامـــد ز دیــده مــر او را بـــدیــدیکـی بـاد سـرد از جـگـر بـرکـشـیـد
چـنین گـفـت کـین نامـور پـهلـوسـتسـرافـراز بــا جــامـه خــسـروسـت
ز لـــهــراســـپ دارد هــمــانــا نــژادپــی او بــریـن بــوم فـرخــنـده بــاد
ز دیــده بــیــامــد بـــه درگــاه رفــتزمانی بـه اندیشـه بـر زین بـخـفـت
هـم انـدر زمــان بــهـمـن آمـد پــدیـدازو رایــت خــســروی گــســتــریــد
نـــدانـــســــت مـــرد جــــوان زال رابــیـفــراخــت آن خــســروی یـال را
چـــو نــزدیــکــتـــر گــشـــت آواز دادبـدو گـفـت کـای مـرد دهـقـان نـژاد
سـرانجـمن پـور دسـتـان کـجـاسـتکـه دارد زمـانه بـدو پـشـت راسـت
کــه آمـد بــه زاول گــو اســفــنـدیـارســـراپـــرده زد بــــر لـــب رودبــــار
بـدو گـفـت زال ای پـسـر کـام جـویفـرود آی و مـی خـواه و آرام جــوی
کـنـون رســتــم آیـد ز نـخــچــیـرگـاهزواره فــرامــرز و چــنــدی ســپـــاه
تـو بـا ایـن سـواران بـبـاش ارجـمـنـدبــیـارای دل را بــه بــگــمــاز چــنـد
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه اسـفـنـدیـارنـفــرمـودمـان رامـش و مـیـگـســار
گـزیـن کـن یـکـی مـرد جــویـنـده راهکـه بـا مـن بـیـایـد بـه نـخـچـیـرگـاه
بـدو گفت دستـان که نام تو چیستهمی بـگذری تـیز کام تـو چـیسـت
بــرآنـم کـه تـو خـویـش لـهـراسـپـیگـر از تـخـمـه شـاه گـشـتـاسـپــی
چـنـین داد پـاسـخ کـه مـن بـهمـنـمنــبــیــره جــهــانــدار رویـیـن تــنــم
چــو بــشـنـیـد گـفـتــار آن ســرفـرازفــرود آمــد از بـــاره بــردش نــمــاز
بــخــنــدیـد بــهــمــن پــیـاده بــبــودبـپـرسـیدش و گـفـت بـهمن شـنود
بسی خواهشش کرد کایدر بایستچـنـین تـیز رفـتـن تـرا روی نـیسـت
بــدو گــفــت فــرمــان اســفــنــدیـارنشاید گرفتـن چنین سست و خوار
گـزیـن کـرد مـردی کـه دانـســت راهفـرسـتــاده بــا او بــه نـخـچــیـرگـاه
همـی رفـت پـیش انـدرون رهنـمـونجـهـانـدیـده یـی نـام او شـیـرخـون
بــه انـگـشـت بــنـمـود نـخـچـیـرگـاههـم انـدر زمـان بــازگـشـت او ز راهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.