ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی کــوه بــد پــیــش مــرد جــوانبــرانــگــیـخــت آن بــاره را پــهـلــوان
نـگـه کـرد بــهـمـن بــه نـخــچــیـرگـاهبـــدیــد آن بـــر پـــهــلــوان ســـپـــاه
درخـتــی گـرفـتــه بــه چــنـگ انـدرونبــر او نـشـسـتـه بــسـی رهـنـمـون
یــکـــی نــره گــوری زده بـــر درخـــتنـهـاده بــر خـویـش گـوپــال و رخــت
یـکـی جــام پــر مـی بــه دسـت دگـرپـرسـتـنـده بـر پـای پـیـشـش پـسـر
همـی گـشـت رخـش انـدران مـرغـزاردرخــت و گــیـا بــود و هـم جــویـبــار
بـه دل گفت بهمن که این رستمستو یــا آفــتــاب ســپـــیــده دمــســت
بـه گیتـی کسی مرد ازین سـان ندیدنـه از نــامــداران پــیـشــی شــنـیـد
بــتــرســم کـه بــا او یـل اســفـنـدیـارنــتــابـــد بـــپــیــچــد ســر از کــارزار
من این را بـه یک سـنگ بـیجـان کـنمدل زال و رودابـــه پـــیــچـــان کــنــم
یـکـی ســنـگ زان کـوه خــارا بــکــنـدفــروهـشــت زان کــوهـســار بــلـنـد
ز نــخـــچـــیــرگــاهــش زواره بـــدیــدخــروشـیـدن ســنـگ خــارا شــنـیـد
خــروشــیــد کــای مــهــتـــر نــامــداریکی سـنگ غلتـان شـد از کوهسـار
نـجــنـبــیـد رســتــم نـه بــنـهـاد گــورزواره هـمـی کــرد زیـن گـونـه شــور
هـمـی بــود تــا ســنـگ نـزدیـک شـدز گــردش بـــر کـــوه تـــاریــک شـــد
بــزد پــاشـنـه سـنـگ بــنـداخــت دورزواره بــــرو آفــــریـــن کــــرد و پــــور
غــمـی شــد دل بــهـمـن از کــار اویچــو دیــد آن بـــزرگــی و کــردار اوی
هـمـی گـفــت گـر فــرخ اســفــنـدیـارکــنــد بـــا چـــنــیــن نــامــور کــارزار
تــن خــویـش در جــنـگ رســوا کــنـدهـمــان بــه کــه بــا او مــدارا کــنــد
ور ایـدونـک او بــهـتــر آیـد بــه جــنـگهـمـه شـهـر ایران بـگـیرد بـه چـنـگ
نــشـــســـت از بـــر بـــاره بـــادپـــایپــرانـدیـشـه از کـوه شـد بــاز جــای
بـگفـت آن شـگفتـی بـه موبـد که دیدوزان راه آســان ســر انـدر کــشــیـد
چــو آمــد بــه نـزدیـک نــخــچــیـرگــاههـم انـگـه تـهـمـتـن بـدیـدش بـه راه
بـه موبـد چنین گفت کین مرد کیستمن ایدون گمانم که گشتـاسپـیست
پـــذیـــره شـــدش بــــا زواره بـــهـــمبـه نخـچـیرگـه هرک بـد بـیش و کـم
پــیـاده شـد از بــاره بــهـمـن چــو دودبــپــرســیــدش و نــیـکــویـهــا فــزود
بـدو گـفـت رسـتـم کـه تـا نام خـویشنـگـویـی نـیـابـی ز مـن کـام خـویـش
بــدو گــفــت مــن پــور اســفــنــدیــارســر راســـتـــان بـــهــمــن نــامــدار
ورا پـــهـــلـــوان زود در بــــر گـــرفـــتز دیــر آمــدن پـــوزش انــدر گــرفــت
بــرفـتـنـد هـر دو بــه جـای نـشـسـتخــود و نـامـداران خــســروپــرســت
چـو بـنـشـسـت بـهـمـن بـدادش درودز شـــاه و ز ایـــرانـــیـــان بــــرفـــزود
ازان پـس چـنـین گـفـت کـاسـفـنـدیارچــو آتــش بــرفــت از در شــهــریــار
ســـراپـــرده زد بـــر لــب هــیــرمــنــدبــه فــرمـان فـرخــنـده شــاه بــلـنـد
پـــیــامــی رســانــم ز اســفــنــدیــاراگــر بـــشـــنــود پـــهــلــوان ســـوار
چـنین گفـت رسـتـم کـه فـرمان شـاهبــرآنـم کـه بــرتـر ز خـورشـیـد و مـاه
خـوریـم آنـچ داریـم چــیـزی نـخـسـتپـس انگـه جـهان زیر فـرمـان تـسـت
بــگـســتــرد بــر سـفـره بــر نـان نـرمیــکــی گــور بـــریــان بـــیــاورد گــرم
چـو دسـتـارخـوان پـیش بـهمـن نـهـادگـذشــتــه ســخــنـهـا بــرو کـرد یـاد
بــرادرش را نــیــز بــا خــود نــشــانــدوزان نـامــداران کــســان را نـخــوانـد
دگــر گـور بــنـهـاد در پــیـش خــویـشکـه هـر بـار گـوری بـدی خـوردنـیـش
نـمـک بــر پــراگـنـد و بــبــریـد و خـوردنــظـــاره بـــروبـــر ســـرافـــراز مـــرد
هـمـی خــورد بــهـمـن ز گـور انـدکـینــبـــد خـــوردنــش زان او ده یــکــی
بــخــنـدیـد رسـتــم بــدو گـفـت شـاهز بــهـر خــورش دارد ایـن پــیـشـگـاه
خورش چون بدین گونه داری به خوانچــرا رفــتــی انـدر دم هـفــتــخــوان
چــــگـــونـــه زدی نـــیـــزه در کـــارزارچـو خـوردن چـنین داری ای شـهریار
بــدو گـفـت بــهـمـن کـه خـسـرو نـژادسـخـن گـوی و بـسـیار خـواره مـبـاد
خورش کم بـود کوشش و جنگ بـیشبـه کف بـر نهیم آن زمان جان خویش
بــخــنــدیــد رســتــم بــه آواز گــفــتکـه مـردی نـشـاید ز مـردان نـهـفـت
یــکــی جــام زریــن پــر از بـــاده کــردوزو یـــــــاد مـــــــردان آزاده کـــــــرد
دگــر جــام بــر دســت بــهـمـن نـهـادکه برگیر ازان کس که خواهی تو یاد
بــتــرســیـد بــهــمــن ز جــام نــبــیـدزواره نـخــسـتــیـن دمـی درکـشـیـد
بــدو گــفــت کــای بــچــه شــهــریـاربــه تـو شـاد بــادا مـی و مـیـگـسـار
ازو بـسـتـد آن جـام بـهمـن بـه چـنـگدل آزار کـــرده بــــدان مـــی درنـــگ
همـی مـانـد از رسـتـم اندر شـگـفـتازان خـوردن و یـال و بــازوی و کـفـت
نـشـســتــنـد بــر بــاره هـر دو ســوارهــمــی رانــد بــهـمــن بــر نــامــدار
بــــدادش یـــکـــایـــک درود و پـــیـــاماز اســفــنــدیــار آن یــل نــیــک نــامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.