ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـشنید رسـتـم ز بـهمن سخـنپــرانـدیـشــه شــد نــامــدار کــهـن
چـنـیـن گـفـت کآری شـنـیـدم پـیـامدلـم شــد بــه دیـدار تــو شــادکـام
ز مـن پـاس ایـن بــر بـه اسـفـنـدیـارکــه ای شــیـردل مــهـتــر نــامــدار
هـرانــکــس کــه دارد روانــش خــردســـر مـــایــه کـــارهـــا بـــنـــگـــرد
چـو مـردی و پــیـروزی و خـواسـتــهورا بــــاشـــد و گـــنـــج آراســـتـــه
بـــزرگــی و گـــردی و نــام بـــلــنــدبــه نـزد گــرانـمــایـگــان ارجــمــنـد
بـه گیتی بـران سان که اکنون تویینـبــایـد کــه داری ســر بــدخــویـی
بــبــاشـیـم بـر داد و یـزدان پـرسـتنـگـیـریـم دسـت بـدی را بـه دسـت
سخن هرچ بـر گفتـنش روی نیستدرختـی بـود کش بـر و بـوی نیست
وگـــر جـــان تـــو بـــســـپـــرد راه آزشــود کــار بــی ســود بــر تــو دراز
چـو مهتـر سراید سخن سخـتـه بـهز گـفــتــار بــد کــام پــردخــتــه بــه
ز گـفـتـارت آنـگـه بــدی بـنـده شـادکـه گفـتـی کـه چـون تـو ز مادر نزاد
بـــه مــردی و گــردی و رای و خــردهـمـی بــر نـیـاکــان خــود بــگــذرد
پـدیـدسـت نـامـت بـه هـنـدوسـتـانبـه روم و بـه چین و بـه جادوستـان
ازان پـنـدهـا داشـتـم مـن سـپــاسنیایش کنم روز و شب در سه پاس
ز یــزدان هــمــی آرزو خــواســتـــمکـه اکــنـون بــتــو دل بــیـاراســتــم
کـه بــیـنـم پــســنـدیـده چــهـر تــرابـــزرگـــی و گـــردی و مـــهــر تـــرا
نـشــیـنـیـم بــا یـکــدگـر شــادکــامبــه یـاد شـهـنـشــاه گـیـریـم جــام
کـنـون آنـچ جـسـتــم هـمـه یـافـتـمبـه خـواهـشـگـری تـیز بـشـتـافـتـم
بـه پـیـش تـو آیم کـنـون بـی سـپـاهز تــو بــشـنـوم هـرچ فـرمـود شــاه
بــیــارم بــرت عــهــد شــاهــان دادز کــیـخــســرو آغــاز تــا کـیـقــبــاد
کــنــون شــهـریـارا تــو در کــار مــننــگــه کـــن بـــه کـــردار و آزار مــن
گـر آن نـیـکــویـهـا کـه مـن کــرده امهـمـان رنـجـهـایی کـه مـن بـرده ام
پــرســتــیـدن شــهــریـاران هـمــاناز امــروز تــا روز پــیـشــی هــمــان
چـــو پـــاداش آن رنــج بـــنــد آیــدمکـــه از شـــاه ایــران گـــزنــد آیــدم
همان بـه کـه گـیتـی نبـیند کـسـیچـو بــیـنـد بــدو در نـمـانـد بــسـی
بــیـابــم بــگـویـم هـمـه راز خـویـشز گــیــتــی بــرافــرازم آواز خــویـش
بــه بــازو بــبــنـدم یـکـی پــالـهـنـگبــیــاویـز پــایـم بــه چــرم پــلــنــگ
ازان سـان کـه مـن گـردن ژنـده پـیلبــبــسـتـم فـگـنـده بـه دریـای نـیـل
چـو از مـن گـنـاهـی بــیـابــد پــدیـدازان پــس ســر مـن بــبــایـد بــریـد
سـخــنـهـای نـاخـوش ز مـن دور داربـــه بـــدهـــا دل دیــو رنـــجـــور دار
مگـوی آنچ هرگـز نگـفـتـسـت کـسبــه مـردی مـکـن بــاد را در قـفــس
بـــزرگــان بــه آتــش نــیــابـــنــد راهز دریـا گــذر نـیـســت بــی آشــنـاه
هـمـان تـابـش مـهـر نـتـوان نـهـفـتنـه روبـه تـوان کـرد بـا شـیـر جـفـت
تــو بــر راه مـن بــر ســتــیـزه مـریـزکه من خـود یکی مایه ام در سـتـیز
نـدیـدسـت کـس بـنـد بــر پـای مـننـه بــگـرفـت پــیـل ژیـان جـای مـن
تو آن کن که از پـادشاهان سزاستمــگــرد از پــی آنـک آن نــارواســت
به مردی ز دل دور کن خشم و کینجـهان را بـه چـشـم جـوانی مـبـین
بــه دل خــرمــی دار و بــگــذر ز رودتــــرا بـــــاد از پـــــاک یــــزدان درود
گـرامـی کــن ایـوان مـا را بــه ســورمـبــاش از پــرسـتـنـده خـویـش دور
چـنـان چـون بــدم کـهـتــر کـیـقـبــادکـنـون از تــو دارم دل و مـغــز شــاد
چــو آیـی بــه ایـوان مـن بــا سـپــاههم ایدر بـه شادی بـبـاشی دو ماه
بــرآســایــد از رنــج مــرد و ســتــوردل دشـمـنـان گـردد از رشــک کـور
همـه دشـت نخـچـیر و مـرغ اندر آباگــر دیـر مــانـی بــگــیـرد شــتــاب
بــبــیــنــم ز تــو زور مــردان جــنــگبـه شـمشـیر شیر افگنی گر پـلنگ
چو خواهی که لشکر بـه ایران بـریبــه نــزدیــک شــاه دلــیــران بـــری
گــشــایــم در گــنــجــهــای کــهــنکـه ایدر فـگـنـدم بـه شـمـشـیر بـن
بـه پـیش تـو آرم همـه هرچ هسـتکه من گرد کـردم بـه نیروی دسـت
بـخـواه آنچ خـواهی و دیگر بـبـخـشمـکـن بـر دل مـا چـنـیـن روز دخـش
درم ده ســپــه را و تــنــدی مــکــنچـو خـوبــی بـیـابـی نـژنـدی مـکـن
چــو هــنــگــام رفــتــن فــراز آیــدتبـــه دیــدار خـــســـرو نــیــاز آیــدت
عـنـان بــا عـنـان تــو بــنـدم بــه راهخــرامـان بــیـایـم بــه نـزدیـک شـاه
بــه پــوزش کــنـم نـرم خــشــم ورابــبــوسـم سـر و پـای و چـشـم ورا
بــپــرســم ز بــیــدار شــاه بــلــنــدکـه پـایـم چـرا کـرد بــایـد بــه بــنـد
هــمــه هــرچ گــفــتــم تــرا یـاد داربــگـویـش بــه پـرمـایـه اسـفـنـدیـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.