ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز رستم چو بـشنید بـهمن سخنروان گـشــت بــا مـوبــد پــاک تــن
تـهمـتـن زمـانی بـه ره در بـمـانـدزواره فــرامــرز را پـــیــش خـــوانــد
کز ایدر بـه نزدیک دسـتـان شـویدبــه نـزد مـه کـابــلـسـتــان شـویـد
بـگـویـیـد کـاسـفـنـدیـار آمـدسـتجـهان را یکی خـواسـتـار آمدسـت
بــه ایـوانـهـا تــخــت زریـن نـهـیـدبــرو جــامـه خــسـرو آیـیـن نـهـیـد
چـنان هم که هنگام کاوس شـاهازان نــیــز پــرمــایــه تــر پـــایــگــاه
بـسـازید چـیزی کـه بـاید خـورشخـورشـهـای خـوب از پـی پــرورش
کـه نزدیک مـا پـور شـاه آمدسـتپــر از کـیـنـه و رزمـخــواه آمـدسـت
گـوی نامدارسـت و شـاهی دلـیرنیندیشـد از جـنگ یک دشـت شیر
شـوم پــیـش او گـر پــذیـرد نـویـدبـه نـیکـی بـود هـرکـسـی را امـید
اگـر نـیـکـویی بـینـم انـدر سـرشز یـــاقـــوت و زر آورم افــــســــرش
نــدارم ازو گــنــج و گــوهــر دریـغنـه بـرگـسـتـوان و نه گـوپـال و تـیغ
وگـــر بـــازگـــردانـــدم نـــاامـــیــدنــبــاشــد مــرا روز بــا او ســپــیــد
تـو دانـی کـه آن تـابــداده کـمـنـدســر ژنـده پــیـل انـدر آرد بــه بــنـد
زواره بــدو گـفــت مـنـدیـش ازیـننجوید کسی رزم کش نیست کین
نـدانم بـه گـیتـی چـو اسـفـنـدیاربــرای و بــه مـردی یـکــی نـامــدار
نــیــایــد ز مـــرد خـــرد کـــار بـــدنــدیــد او ز مــا هــیــچ کــردار بـــد
زواره بـــیــامــد بـــه نــزدیــک زالوزان روی رسـتــم بــرافـراخـت یـال
بــیـامـد دمـان تــا لــب هـیـرمـنـدسـرش تـیـز گـشـتـه ز بـیـم گـزنـد
عـنـان را گـران کـرد بـر پـیـش رودهـمــی بــود تــا بــهـمــن آرد درود
چـو بـهمن بـیامد بـه پـرده سرایهـمـی بـود پـیـش پـدر بـر بـه پـای
بــپــرســیـد ازو فـرخ اســفـنـدیـارکـه پـاسـخ چـه کـرد آن یل نـامـدار
چـو بـشنید بـنشست پـیش پـدربـگـفـت آنـچ بـشـنـیـده بــد در بـدر
نخـسـتـین درودش ز رستـم بـدادپــس انــگــاه گــفــتــار او کــرد یـاد
هـمـه دیـده پـیـش پـدر بـازگـفـتهـمــان نـیـز نـادیـده انـدر نـهـفــت
بـدو گـفـت چـون رسـتـم پـیـلـتـننـدیـده بــود کــس بــهـر انـجــمــن
دل شــیــر دارد تــن ژنــده پــیــلنــهــنــگــان بــرآرد ز دریــای نــیــل
بــیـامـد کـنـون تــا لـب هـیـرمـنـدابـی جـوشـن و خـود و گرز و کـمند
بـه دیـدار شـاه آمـدسـتـش نـیـازنـدانـم چــه دارد هـمـی بــا تــو راز
ز بـهـمـن بــرآشـفـت اسـفـنـدیـارورا بــر ســر انـجــمــن کــرد خــوار
بــدو گـفــت کــز مـردم ســرفــرازنـزیـبــد کـه بــا زن نـشـیـنـد بـه راز
وگـر کــودکــان را بــکــاری بــزرگفـرسـتـی نـبـاشـد دلـیر و سـتـرگ
تـو گـردنـکـشـان را کـجـا دیده ایکـــه آواز روبـــاه بـــشـــنــیــده ای
که رستم همی پیل جنگی کنیدل نــامــور انـجــمــن بــشــکــنـی
چنین گفت پس بـا پشوتن بـه رازکـه ایـن شـیـر رزم آور جـنـگ سـاز
جـوانی همی سازد از خـویشتـنز ســالـش هـمـانـا نـیـامـد شـکـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.