ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــفـرمـود کـاسـپ سـیـه زیـن کـنـیـدبــه بــالــای او زیــن زریــن کــنــیــد
پــس از لــشــکــر نـامــور صــدســواربــرفــتــنــد بــا فــرخ اســفــنــدیــار
بــیــامــد دمــان تــا لــب هــیـرمــنــدبــه فــتــراک بــر گـرد کـرده کـمـنـد
ازیـن ســو خــروشـی بــرآورد رخــشوزان روی اســپ یــل تــاج بــخــش
چــنــیـن تــا رســیــدنــد نــزدیــک آببــه دیـدار هـر دو گـرفـتــه شــتــاب
تـهـمـتـن ز خـشـک انـدر آمـد بــه رودپــــیــــاده شــــد و داد یـــل را درود
پــس از آفـریـن گـفـت کـز یـک خـدایهـمـی خـواسـتـم تـا بـود رهنـمـای
کــه بــا نــامــداران بــدیـن جــایــگــاهچـنـیـن تـنـدرسـت آیـد و بــا سـپـاه
نـشـینـیـم یـکـجـای و پـاسـخ دهـیـمهـمـی در سـخــن رای فـرخ نـهـیـم
چـنـان دان کـه یزدان گـوای مـنـسـتخـرد زین سـخـن رهنمـای مـنسـت
کـه مـن زین سـخـنـهـا نـجـویـم فـروغنــگـــردم بـــه هــر کـــار گــرد دروغ
کـــه روی ســـیــاوش گـــر دیــدمــیبــدیــن تــازه رویـی نــگــردیــدمــی
نـمـانـی هـمـی چــز ســیـاوخــش رامــر آن تــاج دار جــهــان بــخــش را
خـنـک شـاه کـو چـون تــو دارد پــسـربـــه بــــالـــا و فـــرت بـــنـــازد پـــدر
خــنـک شــهـر ایـران کـه تــخــت تــراپـــرســتــنــد بـــیــدار بـــخــت تـــرا
دژم گـردد آنـکــس کــه بــا تــو نـبــردبــجــویـد ســرش انـدر آیـد بــه گـرد
هـمـه دشـمـنـان از تـو پــر بــیـم بــاددل بــدســگــالـان بــه دو نـیـم بــاد
هـمـه سـالـه بــخــت تــو پــیـروز بــادشــبــان ســیــه بــر تــو نــوروز بــاد
چـو بــشـنـیـد گـفـتـارش اسـفـنـدیـارفـــــرود آمــــد از بـــــاره نــــامــــدار
گــو پــیــلــتــن را بــه بــر در گــرفــتچـو خـشـنـود شـد آفـرین بـرگـرفـت
کـه یزدان سـپـاس ای جـهان پـهلـوانکـه دیـدم تــرا شــاد و روشــن روان
ســـزاوار بــــاشـــد ســـتـــودن تــــرایــلــان جـــهــان خــاک بـــودن تـــرا
خـنـک آنـک چـون تـو پـسـر بـاشـدشیـکـی شـاخ بـینـد کـه بـر بـاشـدش
خـنـک آنک او را بـود چـون تـو پـشـتبــــود ایـــمـــن از روزگـــار درشـــت
خـــنــک زال کـــش بـــگــذرد روزگـــاربــه گــیـتــی بــمــانــد تــرا یـادگــار
بــــدیــــدم تــــرا یــــادم آمــــد زریـــرسـپـهـدار اسـپ افـگـن و نـره شـیر
بــدو گـفـت رسـتــم کـه ای پــهـلـوانجــهــانــدار و بــیـدار و روشــن روان
یــــکــــی آرزو دارم از شــــهــــریــــارکــه بـــاشــم بـــران آرزو کــامــگــار
خــرامــان بــیـایـی ســوی خــان مـنبــه دیـدار روشــن کـنـی جــام مـن
سزای تو گر نیست چیزی که هستبـکـوشـیـم و بـا آن بـسـاییم دسـت
چــنـیـن پــاســخ آوردش اســفـنـدیـارکــه ای از یــلــان جـــهــان یــادگــار
هرانکس کجـا چـون تـو بـاشـد بـه نامهـمـه شــهـر ایـران بــدو شــادکـام
نـــشـــایـــد گـــذر کـــردن از رای تـــوگـذشـت از بــر و بــوم وز جــای تــو
ولــیــکــن ز فــرمــان شـــاه جـــهــاننــپــیــچــم روان آشــکــار و نــهــان
بـــه زابـــل نــفـــرمــود مـــا را درنــگنـه بــا نــامــداران ایـن بــوم جــنـگ
تــو آن کــن کــه بــر یـابــی از روزگــاربــران رو کـه فـرمـان دهـد شـهـریـار
تـو خـود بــنـد بــر پـای نـه بـی درنـگنـبــاشـد ز بــنـد شـهـنـشــاه نـنـگ
تـرا چـون بــرم بــسـتـه نـزدیـک شـاهســـراســـر بـــدو بـــازگــردد گــنــاه
وزین بـسـتـگی من جـگر خـسـتـه امبـه پـیـش تـو انـدر کـمـر بـسـتـه ام
نـمـانـم کـه تـا شـب بـمـانی بـه بـنـدوگــر بــر تــو آیــد ز چــیــزی گــزنــد
هــمــه از مــن انــگــار ای پــهــلــوانبـــدی نــایــد از شــاه روشــن روان
ازان پـس کـه مـن تـاج بــر سـر نـهـمجـهـان را بــه دسـت تــو انـدر نـهـم
نــه نـــزدیــک دادار بـــاشـــد گـــنـــاهنــه شــرم آیـدم نــیـز از روی شــاه
چــو تــو بــازگـردی بــه زابــلـســتــانبـه هـنـگـام بــشـکـوفـه گـلـسـتـان
ز مـن نـیـز یـابــی بــسـی خـواسـتـهکــه گــردد بــر و بــومــت آراســتــه
بــدو گـفــت رســتــم کــه ای نـامـدارهـمــی جــســتــم از داور کــردگــار
کــه خــرم کــنــم دل بـــه دیــدار تـــوکــنــون چــون بــدیـدم مــن آزار تــو
دو گـــردن فـــرازیــم پـــیـــر و جـــوانخــردمــنــد و بـــیــدار دو پــهــلــوان
بــتـرسـم کـه چـشـم بـد آیـد هـمـیسـر از خـوب خـوش بـرگـراید همی
هــمــی یــابــد انــدر مــیــان دیــو راهدلــت کــژ کــنـد از پــی تــاج و گــاه
یـکـی نـنـگ بــاشـد مـرا زیـن سـخـنکــه تــا جــاودان آن نــگــردد کــهـن
کـه چـون تـو سـپـهـبـد گـزیـده سـریســـرافـــراز شـــیــری و نـــام آوری
نــیــایــی زمــانــی تــو در خــان مــننـبــاشـی بـدیـن مـرز مـهـمـان مـن
گـر ایـن تـیـزی از مـغـز بــیـرون کـنـیبـکـوشـی و بـر دیـو افـسـون کـنـی
ز مـن هـرچ خـواهی تـو فـرمـان کـنـمبــه دیــدار تــو رامــش جــان کــنــم
مــگــر بـــنــد کــز بـــنــد عــاری بــودشـکـسـتـی بــود زشـت کـاری بـود
نــبــیـنــد مــرا زنــده بــا بــنــد کــسکـه روشـن روانم بـرینـسـت و بـس
ز تـــو پـــیــش بـــودنـــد کـــنـــداوراننــکــردنــد پــایــم بــه بـــنــد گــران
بـه پـاسـخ چـنین گفـتـش اسـفـندیارکــه ای در جــهـان از گــوان یـادگــار
همـه راسـت گـفـتـی نـگـفـتـی دروغبــه کــژی نـگــیـرنــد مــردان فــروغ
ولـیکـن پـشـوتـن شـناسـد کـه شـاهچـه فـرمـود تـا مـن بــرفـتـم بــه راه
گـر اکــنـون بــیـایـم ســوی خــان تــوبــوم شــاد و پــیـروز مــهــمــان تــو
تــو گـردن بــپــیـچــی ز فـرمـان شـاهمـــرا تـــابـــش روز گـــردد ســـیــاه
دگــر آنــک گــر بـــا تـــو جـــنــگ آورمبــه پــرخــاش خــوی پــلــنــگ آورم
فــرامــش کــنـم مــهـر نــان و نـمــکبــه مـن بــر دگـرگـونـه گـردد فــلـک
وگــر ســربــپــیـچــم ز فــرمـان شــاهبــدان گـیـتــی آتــش بــود جـایـگـاه
تـــرا آرزو گـــر چـــنــیــن آمـــدســـتیـک امـروز بـا مـی بـسـاییم دسـت
کـه دانـد کـه فـردا چــه شــایـد بــدنبــدیــن داســتــانــی نــبـــایــد زدن
بــدو گـفـت رســتــم کـه ایـدون کـنـمشــوم جـــامــه راه بـــیــرون کــنــم
بـه یک هـفـتـه نـخـچـیر کـردم همـیبــه جــای بــره گـور خـوردم هـمـی
بــه هـنـگــام خــوردن مـرا بــاز خــوانچون با دوده بنشینی از پیش خوان
ازان جــایـگـه رخــش را بــرنـشـسـتدل خـسـتـه را اندر اندیشـه بـسـت
بــیـامــد دمــان تــا بــه ایـوان رســیـدرخ زال ســـام نـــریـــمـــان بـــدیـــد
بــدو گــفــت کــای مــهــتــر نــامــداررســیـدم بــه نـزدیـک اســفــنــدیـار
ســواریـش دیـدم چــو ســرو سـهـیخــردمــنـد و بــا زیـب و بــا فــرهـی
تــو گـفــتــی کـه شــاه فـریـدون گـردبـــزرگـــی دانـــایــی او را ســـپـــرد
بـــه دیــدن فـــزون آمـــد از آگـــهـــیهـمـی تـافـت زو فـر شـاهنـشـهیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.