ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
نشست از بر رخش چون پیل مستیـکـی گـرزه گـاو پــیـکـر بــه دســت
بــیــامــد دمــان تــا بــه نــزدیــک آبســپــه را بــه دیـدار او بــد شـتــاب
هـرانـکـس کـه از لـشـکـر او را بـدیـددلــش مــهـر و پــیـونـد او بــرگــزیـد
همی گـفـت هرکـس کـه این نامـدارنمـاند بـه کـس جـز بـه سـام سـوار
بــریـن کــوهـه زیـن کــه آهــنــســتهمان رخـش گویی کـه آهرمنسـت
اگــر هـم نــبــردش بــود ژنــده پــیـلبــرافــشــانــد از تــارک پــیـل نــیـل
کسی مرد ازین سان بـه گیتـی ندیدنـه از نـامـداران پــیـشــیـن شــنـیـد
خــرد نـیـســت انـدر ســر شــهـریـارکـــه جـــویــد ازیــن نــامــور کـــارزار
بـرین سـان هـمـی از پـی تـاج و گـاهبـه کـشـتـن دهد نامـداری چـو مـاه
بـه پـیری سـوی گـنـج یـازان تـرسـتبـه مـهـر و بـه دیهیم نـازان تـرسـت
هـمـی آمـد از دور رسـتـم چـو شـیـربـــه زیــر انـــدرون اژدهـــای دلـــیــر
چــو آمــد بــه نــزدیـک اســفــنــدیـارهـم انـگــه پــذیـره شــدش نـامـدار
بــدو گـفـت رسـتـم کـه ای پــهـلـواننــوآیــیــن و نــوســاز و فــرخ جــوان
خـــرامــی نــیــرزیــد مــهــمــان تـــوچــنــیـن بــود تــا بــود پــیـمــان تــو
سـخــن هـرچ گـویـم هـمـه یـاد گـیـرمـشـو تـیـز بــا پـیـر بــر خـیـره خـیـر
هـمـی خــویـشــتــن را بــزرگ آیـدتوزیــن نــامــداران ســـتـــرگ آیــدت
هــمــانــا بــه مــردی ســبــک داریـمبــه رای و بــه دانــش تــنــک داریـم
بـه گیتـی چـنان دان که رسـتـم منمفـــروزنـــده تـــخـــم نــیــرم مـــنــم
بــخــایـد ز مـن چــنـگ دیـو ســپــیـدبــســی جــاودان را کــنـم نـاامــیـد
بـــزرگـــان کـــه دیــدنــد بـــبـــر مــراهـمــان رخــش غــران هــژبــر مــرا
چـو کاموس جـنگی چـو خـاقان چـینســواران جــنـگــی و مــردان کــیـن
که از پـشـت زینشـان بـه خـم کـمندربــودم سـر و پــای کـردم بــه بــنـد
نـــگـــهـــدار ایــران و تـــوران مـــنـــمبــه هـر جـای پـشـت دلـیـران مـنـم
ازیـن خـواهـش مـن مـشـو بـدگـمـانمـدان خـویـشـتـن بــرتـر از آسـمـان
مــن از بـــهــر ایــن فــر و اورنــد تـــوبــجــویـم هـمـی رای و پــیـونـد تــو
نـخـواهم کـه چـون تـو یکـی شـهریارتـــبـــه دارد از چــنــگ مــن روزگــار
کـه مـن ســام یـل رابــخــوانـم دلـیـرکـزو بـیشـه بـگـذاشـتـی نـره شـیر
بــه گـیـتــی مـنـم زو کــنـون یـادگــاردگــر شــاهــزاده یـل اســفــنــدیـار
بــســی پــهـلــوان جــهــان بــوده امسـخـنـهـا ز هـر گـونـه بـشـنـوده ام
سـپـاسم ز یزدان که بـگذشت سـالبــدیـدم یـکــی شــاه فــرخ هـمــال
کـه کـیـن خـواهـد از مـرد نـاپـاک دینجــهـانــی بــروبــر کــنــنــد آفــریـن
تـــوی نــامــور پـــرهــنــر شــهــریــاربــه جــنـگ انــدرون افــســر کــارزار
بــخــنــدیـد از رســتــم اســفــنـدیـاربــدو گـفـت کـای پــور ســام ســوار
شـدی تــنـگـدل چــون نـیـامـد خـرامنجستم همی زین سخن کام و نام
چـــنـــیـــن گـــرم بــــد روز و راه درازنـکـردم تــرا رنـجــه تــنـدی مـســاز
هــمــی گــفــتــم از بــامــداد پــگــاهبــه پــوزش بــســازم سـوی داد راه
بــه دیـدار دســتــان شـوم شـادمـانبــه تــو شــاد دارم روان یــک زمــان
کــنـون تــو بــدیـن رنـج بــرداشــتــیبـه دشـت آمدی خـانه بـگـذاشـتـی
بــه آرام بـــنــشــیــن و بـــردار جــامز تــنـدی و تــیـزی مــبــر هـیـچ نـام
بـه دست چـپ خـویش بـر جـای کردز رسـتـم همی مـجـلـس آرای کـرد
جـهاندیده گفت این نه جـای منسـتبـجـایی نـشـینـم کـه رای مـنـسـت
بـه بـهمن بـفـرمود کز دسـت راسـتنشستـی بـیارای ازان کم سزاست
چـنین گفت بـا شـاهزاده بـه خـشـمکه آیین من بـین و بـگشـای چـشم
هــنــر بــیـن و ایـن نــامــور گــوهــرمکــه از تـــخـــمــه ســام کــنــداورم
هــنـــر بـــایــد از مـــرد و فـــر و نــژادکـــفــــی راد دارد دلـــی پــــر ز داد
سـزاوار مـن گـر تــرا نـیـســت جــایمـرا هـسـت پـیروزی و هوش و رای
ازان پــس بـــفــرمــود فــرزنــد شــاهکـه کـرسـی زریـن نـهـد پـیـش گـاه
بـــدان تـــا گـــو نــامـــور پـــهــلـــواننــشــیــنــد بـــر شــهــریــار جــوان
بــیـامـد بــران کـرسـی زر نـشـسـتپـر از خـشـم بـویا تـرنجـی بـدسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.