ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــدو گـفـت رســتــم کـه آرام گـیـرچـه گـویـی سـخـنـهـای نـادلـپــذیـر
دلـت بــیـش کـژی بــپـالـد هـمـیروانــت ز دیــوان بـــبـــالــد هــمــی
تو آن گوی کز پـادشاهان سزاستنگوید سخـن پـادشا جـز که راسـت
جـهـانـدار دانـد کـه دسـتـان سـامبــزرگـسـت و بــادانـش و نـیـک نـام
همـان سـام پـور نـریمـان بـدسـتنـریـمـان گـرد از کـریـمـان بــدســت
بـزرگست و گرشاسپ بـودش پـدربــه گـیـتــی بــدی خـسـرو تــاجــور
هـمـانـا شـنـیـدسـتــی آواز ســامنــبــد در زمــانــه چــنــو نــیـک نــام
بـکشـتـش بـه طوس اندرون اژدهاکــه از چــنـگ او کــس نـیـابــد رهـا
بـه دریا نهنگ و بـه خشکی پـلنگورا کــس نـدیـدی گـریـزان ز جــنـگ
بـه دریـا سـر مـاهـیـان بـرفـروخـتهم اندر هوا پـر کـرگـس بـسـوخـت
هـمـی پـیل را درکـشـیـدی بـه دمدل خـــــرم از یــــاد او شـــــدم دژم
و دیـگـر یـکــی دیـو بــد بــدگـمـانتـنش بـر زمین و سـرش بـه آسمان
کـه دریـای چـین تـا مـیانـش بـدیز تـــابـــیــدن خــور زیــانــش بـــدی
هـمـی مـاهـی از آب بــرداشـتــیســر از گـنـبــد مـاه بــگــذاشــتــی
بـه خـورشید ماهیش بـریان شدیازو چــرخ گــردنـده گـریـان نـشــدی
دو پـتـیاره زین گونه پـیچـان شـدندز تـیـغ یلـی هـر دو بـیـجـان شـدنـد
هـمـان مـادرم دخـت مـهـراب بــودبــدو کــشــور هــنــد شــاداب بــود
کـه ضـحـاک بــودیـش پـنـجـم پـدرز شــاهــان گــیـتــی بــرآورده ســر
نـژادی ازیـن نــامــورتــر کــراســتخـردمـنـد گـردن نـپــیـچــد ز راسـت
دگـر آنـک انـدر جــهـان ســربــسـریـلـان را ز مـن جــسـت بــایـد هـنـر
همـان عـهد کـاوس دارم نخـسـتکـه بـر مـن بـهـانـه نـیـارنـد جـسـت
هـمـان عــهـد کــیـخــســرو دادگـرکه چون او نبست از کیان کس کمر
زمین را سـراسـر همه گـشـتـه امبــسـی شـاه بـیـدادگـر کـشـتـه ام
چو من بـرگذشتـم ز جیحون بـر آبز تــوران بــه چـیـن آمـد افـراسـیـاب
ز کـــاوس در جـــنــگ هــامـــاورانبــه تــنـهـا بــرفــتــم بــه مــازنـدران
نـه ارژنـگ مـانـدم نـه دیـو سـپــیـدنه سـنـجـه نه اولـاد غـنـدی نه بـید
هــمــی از پـــی شـــاه فــرزنــد رابـــکــشــتـــم دلــیــر خــردمــنــد را
کـه گردی چـو سـهراب هرگز نبـودبـــه زور و بـــه مــردی و رزم آزمــود
ز پـانـصـد همـانـا فـزونـسـت سـالکه تـا من جدا گشتـم از پـشت زال
همـی پـهـلـوان بـودم انـدر جـهـانیــکــی بــود بـــا آشــکــارم نــهــان
بـــه ســـام فـــریــدون فـــرخ نــژادکـه تـاج بــزرگـی بـه سـر بــر نـهـاد
ز تـــخـــت انـــدرآورد ضـــحـــاک راســپــرد آن ســر و تــاج او خــاک را
دگــر ســـام کــو بـــود مــا را نــیــابــبــرد از جــهـان دانـش و کــیـمــیـا
سه دیگر که چون من ببستم کمرتـن آسـان شـد انـدر جـهـان تـاجـور
بــران خــرمــی روز هــرگــز نــبــودپـــی مــرد بـــی راه بـــر دز نــبـــود
کـه مـن بـودم انـدر جـهان کـامـرانمـرا بــود شــمـشــیـر و گــرز گــران
بـدان گـفـتـم این تـا بـدانـی هـمـهتـو شـاهی و گردنکشـان چـون رمه
تـــو انــدر زمــانــه رســیــده نــویاگــر چــنــد بــا فــر کــیـخــســروی
تـن خـویش بـینی همی در جـهاننـــه ای آگـــه از کـــارهــای نــهــان
چـو بـسیار شد گفتـها می خـوریمبـه مـی جـان اندیشـه را بـشـکـریمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.