ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو از رسـتـم اسـفـنـدیار این شـنیدبــخـنـدیـد و شـادان دلـش بـردمـیـد
بــدو گــفــت ازیـن رنــج و کــردار تــوشــنـیـدم هـمــه درد و تــیـمــار تــو
کـنـون کــارهـایـی کـه مـن کــرده امز گــردنــکــشــان ســر بـــرآورده ام
نخـسـتـین کـمـر بـسـتـم از بـهر دینتـهـی کـردم از بـت پـرسـتـان زمـین
کـس از جـنـگـجـویـان گـیـتــی نـدیـدکـه از کـشـتـگان خـاک شـد ناپـدید
نـژاد مـن از تـخـم گـشـتـاسـپــسـتکه گشتـاسپ از تـخم لهراسپـست
کـه لـهـراســپ بــد پــور اورنـد شــاهکـه او را بــدی از مـهـان تــاج و گـاه
هـم اورنــد از گــوهـر کــی پــشــیـنکـه کـردی پــدر بــر پـشـیـن آفـریـن
پــشــیـن بــود از تــخــمـه کـیـقـبــادخــردمـنـد شـاهـی دلـش پــر ز داد
هـمـی رو چــنـیـن تــا فـریـدون شـاهکـه شـاه جـهـان بـود و زیـبــای گـاه
هـمـان مـادرم دخــتــر قـیـصــرســتکـجـا بــر سـر رومـیـان افـسـرسـت
هـمــان قــیـصــر از ســلــم دارد نـژادز تـــخـــم فـــریـــدون بـــا فـــر و داد
هــمــان ســلــم پــور فــریـدون گــردکـه از خـسـروان نـام شـاهی بـبـرد
بـگـویم من و کـس نگوید کـه نیسـتکه بـی راه بـسـیار و راه اندکیسـت
تــو آنــی کــه پــیـش نــیـاکــان مــنبـــزرگـــان بـــیــدار و پـــاکـــان مــن
پــرســتــنـده بــودی هـمــی بــا نـیـانـجـویم هـمـی زین سـخـن کـیمـیـا
بــزرگــی ز شــاهــان مــن یـافــتــیچـو در بــنـدگـی تـیـز بــشـتــافـتـی
تــرا بــازگــویـم هـمـه هـرچ هـســتیکـی گـر دروغـسـت بـنمای دسـت
که تـا شـاه گشتـاسـپ را داد تـخـتمیان بـستـه دارم بـه مردی و بـخت
هرانکس که رفت از پی دین به چینبـــکــردنــد زان پـــس بـــرو آفــریــن
ازان پـس کـه مـا را بــه گـفـت گـرزمبـــبــســتــم پــدر دور کــردم ز بــزم
بـه لـهـراسـپ از بـنـد مـن بـد رسـیدشــد از تــرک روی زمــیـن نــاپــدیـد
بـــیــاورد جـــامــاســـپ آهــنــگــرانکــه مــا را گــشــایـد ز بــنــد گــران
هــمــان کــار آهــنــگــران دیــر بـــودمـرا دل بــر آهـنـگ شـمـشـیـر بــود
دلـم تـنـگ شـد بــانـگـشـان بــر زدمتــن از دسـت آهـنـگـران بــسـتــدم
بــرافـراخـتـم سـر ز جـای نـشـسـتغل و بند بر هم شکستم به دست
گـریزان شـد ارجـاسـپ از پـیش مـنبــران سـان یـکـی نـامـدار انـجــمـن
بـه مـردی بــبـسـتـم کـمـر بـر مـیـانهمـی رفـتـم از پـس چـو شـیر ژیان
شـنیدی که در هفـتـخـوان پـیش منچــه آمــد ز شــیــران و از اهــرمــن
بــه چــاره بــه رویـیـن دژ انـدر شـدمجــهـانـی بــران گـونـه بــر هـم زدم
بــجــســتــم هـمــه کــیـن ایـرانـیـانبـه خـون بــزرگـان بــبــسـتـم مـیـان
بــه تـوران و چـیـن آنـچ مـن کـرده امهمان رنج و سختی که من بـرده ام
هـمـانـا نـدیـدســت گــور از پــلــنـگنـه از شــســت مـلـاح کـام نـهـنـگ
ز هــنــگـــام تـــور و فـــریــدون گـــردکـس انـدر جـهـان نـام ایـن دژ نـبـرد
یـکــی تــیــره دژ بــر ســر کــوه بــودکــه از بـــرتــری دور از انــبـــوه بــود
چـو رفـتـم همـه بـت پـرسـتـان بـدندسـراسـیمه بـرسـان مسـتـان بـدند
بــه مـردی مـن آن بــاره را بــسـتـدمبــتــان را هـمــه بــر زمـیـن بــر زدم
بـــرافــراخـــتـــم آتـــش زردهــشــتکـه بـا مـجـمر آورده بـود از بـهشـت
بـــه پـــیــروزی دادگـــر یــک خـــدایبــه ایـران چــنــان آمــدم بــاز جــای
کـه مـا را بـه هر جـای دشـمن نماندبـه بـتـخـانـه هـا در بـرهمـن نـمـانـد
بـه تـنـها تـن خـویش جـسـتـم نـبـردبـه پـرخـاش تـیمـار من کـس نخـورد
سـخـنـهـا بـه مـا بـر کـنـون شـد درازاگـر تــشــنـه ای جــام مـی را فـرازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.