ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـین گـفـت رسـتـم بـه اسـفـنـدیـارکـــه کـــردار مـــانــد ز مـــا یــادگـــار
کـنـون داده بــاش و بــشـنـو سـخــنازیـــن نـــامـــبــــردار مـــرد کــــهـــن
اگــر مــن نــرفــتـــی بـــه مــازنــدرانبــــه گــــردن بــــرآورده گـــرز گـــران
کجـا بـسـتـه بـد گیو و کاوس و طوسشـده گوش کر یکسـر از بـانگ کوس
کـه کــنـدی دل و مـغــز دیـو ســپــیـدکـه دارد بـه بـازوی خـویش این امـید
ســـر جـــادوان را بــــکـــنـــدم ز تـــنســتــودان نـدیـدنـد و گــور و کــفــن
ز بــنـد گـران بــردمـش سـوی تــخـتشـد ایـران بـدو شـاد و او نـیکـبـخـت
مـرا یـار در هـفــتــخــوان رخــش بــودکه شمشیر تـیزم جـهان بـخـش بـود
وزان پـس کـه شـد سـوی هـامـاورانبــبــسـتــنـد پــایـش بــه بــنـد گـران
بـــبـــردم ز ایــرانــیــان لـــشـــکـــریبـه جـایی کـه بـد مهتـری گـر سـری
بـکشتـم بـه جـنگ اندرون شـاهشانتــهـی کــردم آن نـامـور گــاهـشــان
جــهـانـدار کـاوس کـی بــسـتــه بــودز رنـج و ز تــیـمـار دل خــسـتــه بــود
بـــــیــــاوردم از بـــــنــــد کـــــاوس راهـمـان گـیو و گـودرز و هـم طـوس را
بــه ایـران بــد افــراســیــاب آن زمــانجــهــان پــر ز درد از بـــد بــدگــمــان
بـــه ایــران کــشـــیــدم ز هــامــاورانخـود و شـاه بـا لـشـکـری بـی کـران
شـب تـیـره تــنـهـا بــرفـتــم ز پــیـشهـمـه نـام جـسـتـم نـه آرام خـویش
چــو دیــد آن درفــشــان درفــش مــرابـه گـوش آمـدش بــانـگ رخـش مـرا
بــپـردخـت ایـران و شـد سـوی چـیـنجــهـان شــد پــر از داد و پــر آفـریـن
گـــر از یـــال کـــاوس خــــون آمـــدیز پــشـتــش سـیـاوش چــون آمـدی
وزو شــاه کــیــخـــســـرو پـــاک و رادکـه لـهـراسـپ را تـاج بــر سـر نـهـاد
پـــدرم آن دلـــیــر گـــرانــمــایــه مــردز نـنـگ انـدران انـجــمـن خـاک خـورد
که لهراسـپ را شـاه بـایسـت خـواندازو در جــهـان نـام چــنـدیـن نـمــانـد
چـه نـازی بــدیـن تـاج گـشـتـاسـپـیبـــدیــن تــازه آیــیــن لــهــراســپــی
کـه گـویـد بــرو دسـت رسـتـم بــبـنـدنــبــنــدد مــرا دســت چــرخ بــلــنـد
کـه گـر چـرخ گـویـد مـراکـایـن نـیـوشبــه گــرز گـرانـش بــمـالـم دو گـوش
مـن از کـودکـی تــا شـدسـتـم کـهـنبـدیـن گـونـه از کـس نـبـردم سـخـن
مرا خـواری از پـوزش و خواهش استوزین نرم گـفـتـن مـرا کـاهش اسـت
ز تــیـزیـش خــنـدان شـد اسـفـنـدیـاربــیـازیـد و دسـتــش گـرفـت اسـتـوار
بــدو گـفــت کــای رســتــم پــیـلـتــنچـنـانـی کـه بــشـنـیـدم از انـجــمـن
سـتـبــرسـت بــازوت چـون ران شـیـربـــرو یـــال چـــون اژدهـــای دلـــیـــر
مـیان تـنـگ و بـاریک همـچـون پـلـنـگبــه ویـژه کـجـا گـرز گـیـرد بـه چـنـگ
بــیـفـشـارد چــنـگـش مـیـان سـخــنز بـــرنــا بـــخـــنــدیــد مــرد کـــهــن
ز نـــاخـــن فـــرو ریــخـــتـــش آب زردهــمــانــا نــجــنــبــیــد زان درد مــرد
گرفت آن زمان دست مهتـر بـه دستچـنین گفت کای شاه یزدان پـرسـت
خـنـک شـاه گـشـتــاسـپ آن نـامـدارکــجــا پـــور دارد چــو اســفــنــدیــار
خــنـک آنـک چــون تــو پــسـر زایـد اوهــمــی فــر گــیــتــی بــیـفــزایـد او
همی گفت و چنگش به چنگ اندرونهمی داشت تا چهر او شد چو خون
هـمـان نـاخــنـش پــر ز خــونـاب کــردســپــهـبــد بــروهـا پــر از تــاب کــرد
بـــخـــنــدیــد ازو فــرخ اســفــنــدیــارچـنـیـن گـفـت کـای رسـتــم نـامـدار
تــو امـروز مـی خـور کـه فـردا بــه رزمبــپــیــچــی و یــادت نــیــایــد ز بــزم
چــو مـن زیـن زریـن نـهـم بــر سـپــاهبـه سـر بــر نـهـم خـسـروانـی کـلـاه
بــه نـیـزه ز اســپــت نـهـم بــر زمـیـنازان پـس نه پـرخـاش جـویی نه کین
دو دســتــت بــبــنـدم بــرم نـزد شـاهبــگــویـم کــه مــن زو نـدیـدم گــنــاه
بـبـاشـیم پـیشـش بـه خـواهشـگریبـــســـازیــم هــرگــونــه یــی داوری
رهـــانـــم تــــرا از غـــم و درد و رنـــجبــیـابـی پـس از رنـج خـوبـی و گـنـج
بــخــنــدیـد رســتــم ز اســفــنــدیــاربـــدو گــفــت ســیــر آیــی از کــارزار
کـــجـــا دیــده ای رزم جـــنـــگـــاورانکـــجـــا یــافـــتـــی بـــاد گــرز گــران
اگــر بــر جــزیـن روی گــردد ســپــهـربــپــوشـیـد مـیـان دو تــن روی مـهـر
بــه جــای مــی ســرخ کــیــن آوریــمکـــمــنــد نــبـــرد و کــمــیــن آوریــم
غـــو کـــوس خـــواهــیــم از آوای رودبــه تــیـغ و بــه گـوپــال بــاشـد درود
بــبــیـنـی تــو ای فــرخ اســفــنــدیـارگــــرایــــیــــدن و گــــردش کـــــارزار
چــو فـردا بــیـایـی بــه دشــت نـبــردبـــه آورد مـــرد انــدر آیــد بـــه مـــرد
ز بــــاره بــــه آغــــوش بــــردارمــــتز مــیــدان بـــه نــزدیــک زال آرمـــت
نـشــانـمــت بــر نـامـور تــخــت عــاجنــهـم بــر ســرت بــر دل افــروز تــاج
کـجــا یـافـتــســتــم مـن از کـیـقـبــادبــه مـیـنـو هـمـی جـان او بــاد شـاد
گـشــایـم در گـنـج و هـر خــواســتــهنـهـم پــیـش تــو یـکــســر آراســتــه
دهـــم بـــی نـــیــازی ســـپـــاه تـــرابــــه چـــرخ انـــدر آرم کـــلـــاه تــــرا
ازان پــس بــیـابــم بــه نـزدیـک شــاهگــرازان و خـــنــدان و خـــرم بـــه راه
بــه مــردی تــرا تــاج بــر ســر نــهــمسپـاسی بـه گشتاسپ زین بـر نهم
ازان پــس بــبــنـدم کــمــر بــر مــیـانچـنـانچـون بـبـسـتـم بـه پـیش کـیان
هـمــه روی پــالــیـز بــی خــو کــنــمز شــادی تــن خــویـش را نـو کــنــم
چـو تـو شـاه بــاشـی و مـن پـهـلـوانکـسـی را بــه تــن در نـبــاشـد روانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.