ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو رسـتـم بـدر شـد ز پـرده سـرایزمـانـی هـمـی بــود بــر در بــه پـای
بـه کـریـاس گـفـت ای سـرای امـیـدخـنـک روز کـانـدر تــو بــد جـمـشـیـد
هــمــایـون بــدی گــاه کــاوس کــیهـمــان روز کــیـخــســرو نـیـک پــی
در فـرهـی بــر تــو اکـنـون بــبــسـتکه بـر تـخـت تـو ناسـزایی نشـسـت
شـنـید این سـخـنـهـا یل اسـفـنـدیارپـــیـــاده بــــیـــامـــد بــــر نـــامـــدار
بـه رستـم چنین گفت کای سرگرایچـرا تـیـز گـشـتـی بــه پـرده سـرای
ســزد گـر بــریـن بــوم زابــلـســتــاننـهـد دانـشــی نـام غــلـغـلـســتــان
کـه مـهمـان چـو سـیر آید از مـیزبـانبــه زشــتــی بــرد نــام پــالــیـزبــان
ســـراپـــرده را گــفـــت بـــد روزگـــارکـه جـمـشـیـد را داشـتـی بــر کـنـار
هـمــان روز کــز بــهــر کــاوس شــاهبــــدی پـــرده و ســـایـــه بــــارگـــاه
کـجــا راه یـزدان هـمـی بــازجــسـتهمی خـواسـتـی اخـتـران را درست
زمـیـن زو ســراســر پــرآشــوب بــودپــر از خـنـجــر و غـارت و چــوب بــود
کنون مایه دار تـو گشـتـاسـپ اسـتبه پیش وی اندر چو جاماسپ است
نشستـه بـه یک دست او زردهشتکه بـا زند واست آمدست از بـهشت
بــه دیـگـر پــشــوتــن گـو نـیـک مـردچـشیده ز گیتـی بـسی گرم و سرد
بــه پــیـش انـدرون فـرخ اسـفـنـدیـارکـــزو شـــاد شـــد گـــردش روزگـــار
دل نــیــک مــردان بـــدو زنــده شــدبـد از بـیـم شـمـشـیـر او بـنـده شـد
بـــیــامـــد بـــدر پـــهـــلـــوان ســـوارپـس انـدر هـمـی دیدش اسـفـنـدیار
چـو بـرگشـت ازو بـا پـشـوتـن بـگفتکـه مـردی و گـردی نـشـاید نـهـفـت
نـدیـدم بــدیـن گـونـه اسـپ و سـوارنــدانــم کــه چــون خــیـزد از کــارزار
یکـی ژنـده پـیل اسـت بـر کـوه گـنگاگـر بــا سـلـیـح انـدر آیـد بــه جـنـگ
اگـــر بـــا ســـلـــیــح نــبـــردی بـــودهــمـــانــا کـــه آیــیــن مــردی بـــود
بــه بــالـا هـمـی بــگـذرد فــر و زیـببـتـرسـم کـه فـردا بــبـیـنـد نـشـیـب
هـمـی ســوزد از مــهـر فــرش دلــمز فـــرمـــان دادار دل نـــگـــســـلـــم
چـــو فـــردا بـــیـــایــد بـــه آوردگـــاهکــنــم روز روشــن بـــروبـــر ســیــاه
پـشـوتـن بـدو گـفـت بـشـنو سـخـنهـمــی گــویـمــت ای بــرادر مــکــن
تــرا گـفـتــم و بــیـش گـویـم هـمـیکـه از راسـتـی دل نـشـویـم هـمـی
مـــیـــازار کــــس را کــــه آزاد مــــردســـر انـــدر نـــیـــارد بــــه آزار و درد
بــخـسـب امـشـب و بــامـداد پــگـاهبـــرو تــا بـــه ایــوان او بــی ســپــاه
بــــایـــوان او روز فــــرخ کــــنــــیــــمسـخـن هـرچ گـویـنـد پـاسـخ کـنـیـم
هـمـه کـار نـیـکـوسـت زو در جــهـانمـــیــان کـــهــان و مـــیــان مـــهــان
هـمـی ســر نـپــیـچــد ز فـرمـان تــودلـش راسـت بـیـنـم بــه پـیـمـان تـو
تو با او چه گویی به کین و به خشمبـشوی از دلت کین وز خشم چـشم
یـکـی پــاســخ آوردش اســفــنـدیـارکـه بـر گوشـه گلسـتـان رسـت خـار
چــنـیـن گـفــت کـز مـردم پــاک دیـنهـمــانـا نـزیـبــد کــه گــویـد چــنـیـن
گــر ایــدونــک دســتــور ایــران تــویدل و گـوش و چــشـم دلـیـران تــوی
هــمــی خــوب داری چــنــیــن راه راخــــــــــــرد را و آزردن شـــــــــــاه را
هـمـه رنـج و تـیـمـار مـا بــاد گـشـتهـمـان دیـن زردشـت بـیـداد گـشـت
کـه گـوید کـه هـر کـو ز فـرمـان شـاهبــپــیــچــد بــه دوزخ بــود جــایــگــاه
مــرا چــنــد گــویـی گــنـهـکــار شــوز گـفـتــار گـشـتــاســپ بــیـزار شـو
تـو گویی و من خـود چـنین کی کـنمکــه از رای و فــرمــان او پــی کــنــم
گـر ایـدونـک تـرسـی هـمـی از تـنـممــن امــروز تــرس تــرا بــشــکــنــم
کـسـی بـی زمـانه بـه گـیتـی نـمـردنــمــرد آنــک نــام بــزرگــی بـــبـــرد
تـو فـردا بـبـینی که بـر دشـت جـنگچـه کـار آورم پـیـش چـنـگـی پـلـنـگ
پــشــوتــن بــدو گـفـت کـای نـامـدارچــنـیـن چــنـد گــویـی تــو از کــارزار
کـه تـا تـو رسـیـدی بـه تـیر و کـمـاننـبــد بــر تــو ابــلـیـس را ایـن گـمـان
بــــه دل دیـــو را راه دادی کــــنــــونهـمـی نـشـنـوی پـنـد این رهنـمـون
دلـت خـیـره بـینـم هـمـی پـر سـتـیزکــنـون هـرچ گــفــتــم هـمـه ریـزریـز
چـــگــونــه کـــنــم تـــرس را از دلــمبـدین سـان کز اندیشـه ها بـگسـلم
دو جـنـگـی دو شـیـر و دو مـرد دلـیـرچـه دانـم کـه پـشـت کـه آیـد بـه زیر
ورا نـــامـــور هــیــچ پـــاســـخ نـــداددلش گـشـت پـر درد و سـر پـر ز بـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.