ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو شـد روز رسـتـم بــپـوشـیـد گـبـرنـگـهـبــان تــن کـرد بــر گـبــر بــبــر
کـمـندی بـه فـتـراک زین بـر بـبـسـتبــران بــاره پــیـل پـیـکـر نـشـسـت
بـــفـــرمـــود تـــا شـــد زواره بــــرشفـراوان ســخــن رانـد از لـشـکـرش
بــدو گــفــت رو لـشــکــر آرای بــاشبــر کــوهــه ریــگ بــر پــای بـــاش
بـــیــامــد زواره ســـپـــه گـــرد کـــردبــه مـیـدان کـار و بـه دشـت نـبــرد
تـهمـتـن همـی رفـت نیزه بـه دسـتچـو بـیرون شد از جـایگاه نشسـت
ســپــاهـش بــرو خــوانــدنـد آفــریـنکه بی تو مبـاد اسپ و گوپال و زین
هـمـی رفـت رســتــم زواره پــسـشکـجـا بــود در پـادشـاهـی کـسـش
بــیـامــد چــنــان تــا لــب هـیـرمــنــدهمـه دل پـر از بـاد و لـب پـر ز پـنـد
سـپــه بــا بــرادر هـم آنـجــا بــمـانـدســوی لـشـکـر شــاه ایـران بــرانـد
چـنـیـن گـفـت پــس بــا زواره بــه رازکـه مـردیـسـت ایـن بـدرگ دیوسـاز
بـــتـــرســـم کـــه بـــااو نــیــارم زدننـدانـم کـزین پـس چـه شـایـد بـدن
تــو اکـنـون ســپــه را هـم ایـدر بــدارشــوم تــا چــه پــیـش آورد روزگــار
اگـر تــنـد یـابــمـش هـم زان نـشــاننخـواهم ز زابـلـسـتـان سـرکـشـان
بــه تـنـهـا تـن خـویـش جـویـم نـبــردز لشکر نخـواهم کسـی رنجـه کرد
کسـی بـاشد از بـخـت پـیروز و شـادکـه بـاشـد همیشـه دلش پـر ز داد
گــذشــت از لـب رود و بــالـا گـرفــتهمی ماند از کـار گـیتـی شـگـفـت
خــروشــیـد کـای فــرخ اســفــنـدیـارهـــمــــاوردت آمـــد بــــرآرای کــــار
چـو بـشـنـید اسـفـنـدیار این سـخـنازان شــیـر پــرخــاشــجــوی کـهـن
بــخــنـدیـد و گـفـت ایـنـک آراســتــمبــدانـگـه کـه از خـواب بــرخـاسـتـم
بــفــرمــود تــا جــوشــن و خــود اویهـمـان تـرکـش و نـیـزه جـنـگـجـوی
بــبــردنـد و پــوشــیـد روشــن بــرشنـهـاد آن کــلـاه کــیـی بــر ســرش
بــفـرمـود تــا زیـن بــر اســپ ســیـاهنــهـادنــد و بــردنــد نــزدیـک شــاه
چـو جـوشن بـپـوشید پـرخـاشـجـویز زور و ز شـادی کـه بــود انـدر اوی
نــهــاد آن بــن نــیــزه را بـــر زمــیــنز خــاک ســیـاه انـدر آمــد بــه زیـن
بـسـان پـلـنـگـی کـه بـر پـشـت گـورنـشــیـنـد بــرانـگـیـزد از گـور شــور
ســپــه در شــگـفــتــی فـرومـانـدنـدبــران نــامــدار آفــریــن خــوانــدنــد
هـمـی شـد چـو نـزد تـهمـتـن رسـیدمــر او را بــران بــاره تــنــهـا بــدیـد
پـس از بــارگـی بـا پـشـوتـن بـگـفـتکـه مـا را نـبــایـد بــدو یـار و جـفـت
چـو تـنـهـاسـت مـا نـیز تـنـهـا شـویمز پـسـتـی بــران تـنـد بــالـا شـویـم
بــران گـونـه رفــتــنـد هـر دو بــه رزمتـو گفتی که اندر جهان نیست بـزم
چـو نـزدیـک گـشـتــنـد پــیـر و جــواندو شــیـر ســرافــراز و دو پــهـلـوان
خـــروش آمـــد از بـــاره هــر دو مــردتــو گـفـتــی بــدریـد دشــت نـبــرد
چـنین گفـت رسـتـم بـه آواز سـخـتکه ای شاه شادان دل و نیک بخت
ازین گـونـه مـسـتـیز و بـد را مـکـوشســوی مـردمـی یـاز و بــازآر هـوش
اگـر جـنـگ خـواهـی و خـون ریـخـتـنبــریـن گـونـه سـخـتـی بـرآویـخـتـن
بــــگـــو تــــا ســــوار آورم زابــــلـــیکـه بــاشـنـد بــا خــنـجــر کـابــلـی
بـریـن رزمـگـه شـان بـه جـنـگ آوریـمخــود ایــدر زمــانــی درنــگ آوریــم
بــبــاشـد بــه کـام تـو خـون ریـخـتــنبــبــیـنــی تــگــاپــوی و آویــخــتــن
چــنـیـن پــاســخ آوردش اسـفـنـدیـارکه چـندین چـه گویی چـنین نابـکار
ز ایـوان بــه شـبــگـیـر بــرخـاسـتــیازیـن تــنـد بــالــا مـرا خــواســتــی
چـرا سـاخـتـی بـنـد و مـکـر و فـریـبهمـانـا بـدیدی بـه تـنـگـی نـشـیب
چــه بــایـد مـرا جــنـگ زابــلـســتــانوگـر جــنـگ ایـران و کـابــلـســتــان
مــبــادا چــنــیــن هــرگــز آیـیـن مــنسـزا نـیـسـت ایـن کـار در دین مـن
کـه ایـرانـیـان را بــه کــشــتــن دهـمخـود انـدر جـهـان تـاج بـر سـر نـهم
مــنـم پــیـشــرو هـرک جــنــگ آیـدموگــر پــیـش جــنــگ نـهـنــگ آیـدم
تـــرا گــر هــمــی یــار بـــایــد بـــیــارمــرا یــار هــرگــز نــیــایــد بــه کــار
مـــرا یـــار در جـــنـــگ یـــزدان بــــودسـر و کـار بــا بــخــت خـنـدان بــود
تـوی جـنـگـجـوی و مـنـم جـنـگـخـواهبــگـردیـم یـک بــا دگـر بــی سـپـاه
بــبــیـنــیـم تــا اســپ اســفــنــدیــارسـوی آخـر آیـد هـمـی بــی سـوار
وگــر بـــاره رســتـــم جـــنــگــجـــویبــه ایـوان نـهـد بــی خــداونـد روی
نـهادنـد پـیمـان دو جـنـگـی کـه کـسنــبــاشــد بــران جــنـگ فــریـادرس
نـخـسـتــیـن بــه نـیـزه بــرآویـخـتــنـدهمی خـون ز جـوشـن فرو ریخـتـند
چـنین تـا سنانها بـه هم بـرشکسـتبـه شـمـشـیر بـردند نـاچـار دسـت
بـــه آوردگـــه گـــردن افـــراخـــتـــنــدچـپ و راست هر دو همی تـاختـند
ز نــیــروی اســپـــان و زخــم ســرانشـکـسـتـه شـد آن تـیغـهای گـران
چـو شـیـران جـنـگـی بــرآشـوفـتــنـدپــر از خــشــم انـدامـهـا کـوفـتــنـد
همان دسـتـه بـشـکـسـت گـرز گرانفــرومــانــد از کــار دســـت ســران
گــرفـــتـــنــد زان پـــس دوال کـــمــردو اســپ تــگــاور فــروبـــرده ســر
هـمـی زور کــرد ایـن بــران آن بــریـننـجـنـبـیـد یک شـیر بـر پـشـت زین
پـــراگــنــده گــشـــتـــنــد ز آوردگـــاهغمی گشتـه اسپـان و مردان تـبـاه
کف اندر دهانشان شده خون و خاکهمه گبـر و بـرگستـوان چـاک چاکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.