ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــدانــگــه کــه رزم یــلــان شـــد درازهـمـی دیـر شـد رســتــم ســرفـراز
زواره بــــیـــاورد زان ســــو ســــپــــاهیکـی لـشـکـری داغ دل کـینـه خـواه
بـه ایرانـیـان گـفـت رسـتـم کـجـاسـتبـرین روز بـیهـوده خـامـش چـراسـت
شـمـا سـوی رسـتـم بـه جـنگ آمـدیدخــرامـان بــه چــنـگ نـهـنـگ آمـدیـد
همی دسـت رسـتـم نخـواهید بـستبـرین رزمـگـه بـر نـشـایـد نـشـسـت
زواره بـــه دشــنــام لــب بـــرگــشــادهـمــی کــرد گــفــتــار نـاخــوب یـاد
بـــرآشــفــت ازان پـــور اســفــنــدیــارسـواری بــد اســپ افـگـن و نـامـدار
جــوانــی کــه نــوش آذرش بـــود نــامســرافــراز و جــنــگــاور و شــادکــام
بــرآشــفــت بــا ســگــزی آن نـامــدارزبــان را بــه دشـنـام بــگـشـاد خـوار
چــنـیـن گــفــت کآری گــو بــرمــنـشبـه فـرمـان شـاهـان کـنـد بــدکـنـش
نــفـــرمــود مــا را یــل اســـفــنــدیــارچـنـیـن بــا سـگـان سـاخـتـن کـارزار
کــه پــیـچــد ســر از رای و فــرمـان اوکــه یــارد گــذشــتــن ز پــیــمــان او
اگــر جــنــگ بــر نــادرســتــی کــنـیـدبـه کـار انـدرون پـیش دسـتـی کـنید
بـــبـــیــنــیــد پـــیــکـــار جـــنــگــاورانبــه تــیـغ و ســنـان و بــه گـرز گـران
زواره بـــفـــرمـــود کـــانـــدر نـــهـــیــدسـران را ز خـون بـر سـر افسـر نهید
زواره بـــیــامــد بـــه پـــیــش ســپـــاهدهـــــاده بــــــرآمــــــد ز آوردگــــــاه
بــکـشــتــنـد ز ایـرانـیـان بــی شــمـارچـو نوش آذر آن دید بـر سـاخـت کـار
ســمـنـد ســرافـراز را بــر نـشــســتبـیامـد یکـی تـیغ هـنـدی بـه دسـت
یـــکـــی نـــامـــور بــــود الـــوای نـــامسـرافـراز و اسـپ افـگـن و شـادکـام
کــجــا نــیــزه رســتـــم او داشــتـــیپــس پــشـت او هـیـچ نـگـذاشـتـی
چــــو از دور نــــوش آذر او را بــــدیــــدبـزد دسـت و تـیغ از مـیان بـرکـشـید
یـکــی تــیــغ زد بــر ســر و گــردنــشبــدو نـیـمـه شـد پـیـل پـیـکـر تـنـش
زواره بـــرانــگــیــخـــت اســپ نــبـــردبــه تــنــدی بــه نــوش آذر آواز کــرد
کــه او را فــگــنــدی کــنــون پــای دارچــو الــوای را مــن نـخــوانـم ســوار
زواره یـــکـــی نـــیـــزه زد بــــر بـــرشبـه خـاک انـدر آمـد همـانگـه سـرش
چــو نـوش آذر نـامــور کــشــتــه شــدسـپـه را هـمـه روز بــرگـشـتـه شـد
بـــرادرش گــریــان و دل پـــر ز جــوشجــوانـی کــه بــد نـام او مــهـرنـوش
غــمـی شــد دل مـرد شــمـشــیـرزنبــرانــگــیــخــت آن بـــاره پــیــلــتــن
بــرفـت از مـیـان ســپــه پــیـش صــفز درد جـــگـــر بـــر لـــب آورده کـــف
وزان سـو فـرامـرز چـون پــیـل مـسـتبـیامـد یکـی تـیغ هـنـدی بـه دسـت
بــرآویـخــت بــا او هـمــی مــهـرنـوشدو رویـه ز لـشــکــر بــرآمـد خــروش
گــرامــی دو پـــرخــاشــجــوی جــوانیــکــی شــاهــزاده دگــر پــهــلــوان
چــو شـیـران جــنـگـی بــرآشـوفـتــنـدهـمـی بــر ســر یـکـدگـر کـوفــتــنـد
در آوردگـــه تـــیــز شـــد مــهــرنــوشنـبــودش هـمـی بــا فــرامــرز تــوش
بــزد تــیـغ بــر گــردن اســپ خــویـشســر بــادپــای انــدرافــگــنـد پــیـش
فـــرامـــرز کـــردش پــــیـــاده تـــبــــاهز خــون لــعــل شــد خــاک آوردگــاه
چـو بــهـمـن بــرادرش را کـشـتـه دیـدزمـین زیر او چـون گـل آغـشـتـه دیـد
بـــیــامـــد دوان نـــزد اســـفـــنـــدیــاربــه جــایــی کــه بــود آتــش کــارزار
بــدو گــفــت کــای نــره شــیــر ژیــانسـپـاهی بـه جـنگ آمد از سـگـزیان
دو پـــور تـــو نــوش آذر و مــهــرنــوشبـه خواری به سگزی سپردند هوش
تـــو انـــدر نـــبـــردی و مـــا پـــر ز دردجـــوانــان و کــی زادگــان زیــر گــرد
بــریـن تــخـمـه ایـن نـنـگ تــا جـاودانبـــمـــانـــد ز کـــردار نـــابــــخـــردان
دل مــرد بـــیــدارتـــر شــد ز خــشــمپــر از تــاب مـغـز و پــر از آب چـشـم
بـه رسـتـم چـنین گفت کای بـدنشـانچــنـیـن بــود پــیـمـان گـردنـکـشــان
تـو گفـتـی کـه لشـکـر نیارم بـه جـنگتــرا نــیـســت آرایـش نــام و نــنــگ
نـــداری ز مـــن شــــرم وز کــــردگـــارنـتــرسـی کـه پــرســنـد روز شـمـار
نـدانـی کــه مـردان پــیـمــان شــکــنســتــوده نــبـــاشــد بــر انــجــمــن
دو ســگـزی دو پــور مـرا کـشـتــه انـدبــران خـیـرگـی بــاز بــرگـشـتـه انـد
چو بشنید رستم غمی گشت سختبـــلــرزیــد بـــرســان شــاخ درخـــت
بــه جـان و سـر شـاه سـوگـنـد خـوردبه خورشید و شمشیر و دشت نبرد
کــه مـن جــنـگ هـرگــز نـفــرمـوده امکسـی کین چـنین کـرد نسـتـوده ام
بـــبـــنــدم دو دســـت بـــرادر کــنــونگــر او بــود انــدر بـــدی رهــنــمــون
فــرامــرز را نــیـز بــســتــه دو دســتبـــیــارم بـــر شــاه یــزدان پــرســت
بــه خــون گـرانـمـایـگـانـشـان بــکـشمـشــوران ازیـن رای بــیـهـوده هـش
چـنـیـن گـفـت بــا رسـتـم اسـفـنـدیـارکـه بــر کـیـن طــاوس نـر خــون مـار
بـــریــزیــم نــاخــوب و نــاخــوش بــودنــه آیـیـن شــاهـان ســرکــش بــود
تـو ای بــدنـشـان چـاره خـویـش سـازکــه آمـد زمـانـت بــه تــنـگــی فــراز
بــر رخــش بــا هــردو رانــت بــه تــیـربــرآمـیـزم اکـنـون چــو بــا آب شــیـر
بـدان تـا کـس از بـندگـان زین سـپـسنــجـــویــنــد کــیــن خــداونــد کــس
وگــر زنـده مــانـی بــبــنـدمـت چــنـگبـه نـزدیـک شـاهـت بـرم بـی درنـگ
بـدو گفـت رسـتـم کـزین گفـت و گویچــه بــاشـد مـگـر کـم شـود آبــروی
بــه یــزدان پــنــاه و بــه یــزدان گــرایکـه اویسـت بـر نـیک و بـد رهنـمـایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.