ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کــمــان بــرگــرفــتــنــد و تــیـر خــدنـگبــبــردنــد از روی خــورشــیــد رنــگ
ز پــیـکــان هـمــی آتــش افــروخــتــنـدبــه بــر بــر زره را هـمــی دوخــتــنـد
دل شـــاه ایـــران بـــدان تـــنـــگ شـــدبــروهــا و چــهــرش پــر آژنــگ شــد
چـو او دسـت بــردی بــه سـوی کـمـاننـرسـتـی کـس از تـیر او بـی گـمـان
بـه رنـگ طـبــرخـون شـدی ایـن جـهـانشــدی آفــتــاب از نــهـیـبــش نـهـان
یـکــی چــرخ را بــرکــشــیـد از شــگـاعتـو گفتـی که خورشید شد در شراع
بــه تـیـری کـه پـیـکـانـش الـمـاس بــودزره پــیـش او هـمـچـو قـرطـاس بــود
چـو او از کـمـان تـیـر بـگـشـاد شـسـتتـن رستـم و رخش جـنگی بـخـست
بـر رخـش ازان تـیرهـا گـشـت سـسـتنـبــد بــاره و مـرد جــنـگــی درســت
هـمـی تــاخـت بــر گـردش اسـفـنـدیـارنـیـامــد بــرو تــیـر رســتــم بــه کــار
فــرود آمـد از رخــش رســتــم چــو بــادســـر نــامــور ســـوی بـــالــا نــهــاد
همان رخـش رخـشان سوی خـانه شدچــنـیـن بــا خــداونـد بــیـگـانـه شــد
بــه بــالـا ز رسـتــم هـمـی رفـت خــونبـشد سـسـت و لرزان که بـیسـتـون
بــخــنــدیـد چــون دیـدش اســفــنـدیـاربــدو گــفــت کــای رســتــم نـامــدار
چـرا گـم شـد آن نـیـروی پــیـل مـسـتز پـیکـان چـرا پـیل جـنگـی بـخـسـت
کـــجــــا رفـــت آن مـــردی و گـــرز تــــوبــــه رزم انـــدرون فـــره و بــــرز تـــو
گــریــزان بـــه بـــالــا چـــرا بـــرشـــدیچـــو آواز شــیــر ژیــان بـــشـــنــدی
چـرا پــیـل جــنـگـی چـو روبــاه گـشـتز رزمت چـنین دسـت کـوتـاه گـشـت
تــو آنـی کــه دیـو از تــو گـریـان شــدیدد از تــف تــیــغ تــو بــریــان شــدی
زواره پــــی رخــــش نـــاگــــه بــــدیـــدکـزان رود بـا خـسـتـگـی در کـشـیـد
سیه شد جهان پیش چشمش به رنگخروشان همی تـاخت تـا جـای جنگ
تــن مـرد جـنـگـی چـنـان خـسـتـه دیـدهمـه خـسـتـگـیهـاش نـابـسـتـه دید
بـدو گـفـت خـیـز اسـپ مـن بـرنـشـیـنکـه پـوشـد ز بـهـر تـو خـفـتـان کـیـن
بــدو گـفـت رو پــیـش دسـتــان بــگـویکـزیـن دوده سـام شـد رنـگ و بــوی
نـگـه کـن کـه تــا چــاره کـار چــیـســتبـریـن خـسـتـگـیـهـا بـر آزار کـیـسـت
کــه گــر مــن ز پــیـکــان اســفــنــدیــارشــبـــی را ســرآرم بـــدیــن روزگــار
چـــنـــان دانــم ای زال کـــامـــروز مـــنز مـــادر بـــزادم بـــدیــن انــجـــمـــن
چــو رفـتــی هـمـی چــاره رخـش سـازمــن آیــم کــنــون گــر بــمــانــم دراز
زواره ز پـــــیـــــش بـــــرادر بـــــرفـــــتدو دیـده سـوی رخـش بـنـهـاد تـفـت
بــه پــسـتــی هـمـی بــود اسـفـنـدیـارخــروشــیـد کــای رســتــم نــامــدار
بـه بــالـا چـنـیـن چـنـد بـاشـی بـه پـایکـه خـواهـد بــدن مـر تــرا رهـنـمـای
کـمـان بــفـگـن از دسـت و بــبــر بــیـانبــرآهـنـج و بــگـشـای تـیـغ از مـیـان
پـشـیـمـان شـو و دسـت را ده بـه بـنـدکـزیـن پـس تـو از مـن نـیـابـی گـزنـد
بــدیـن خــسـتــگـی نـزد شـاهـت بــرمز کـــردارهــا بـــی گـــنــاهــت بـــرم
وگــر جـــنــگ جــویــی تـــو انــدرز کــنیـکــی را نــگــهــبــان ایـن مــرز کــن
گــنـاهـی کــه کــردی ز یـزدان بــخــواهسـزد گـر بـه پـوزش بـبـخـشـد گـنـاه
مــگـــر دادگـــر بـــاشـــدت رهــنــمــایچو بیرون شوی زین سپنجی سرای
چـنـیـن گـفـت رسـتـم کـه بـیـگـاه شـدز رزم و ز بـــد دســت کــوتـــاه شــد
شــب تــیـره هـرگــز کــه جــویـد نـبــردتــو اکـنـون بــدیـن رامـشـی بــازگـرد
مـن اکـنـون چـنـیـن سـوی ایـوان شـومبــیــاســایـم و یــک زمــان بــغــنــوم
بـبـنـدم هـمـه خـسـتـگـیـهـای خـویـشبـخـوانم کسـی را که دارم بـه پـیش
زواره فــــرامــــرز و دســــتــــان ســــامکـسـی را ز خـویشـان کـه دارند نـام
بــســازم کـنـون هـرچ فــرمـان تــســتهـمـه راسـتـی زیـر پــیـمـان تـسـت
بــدو گــفــت رویـیـن تــن اســفــنــدیـارکــه ای بــرمــنـش پــیـر نـاســازگــار
تــــو مـــردی بــــزرگــــی و زور آزمـــایبـسـی چـاره دانـی و نـیـرنـگ و رای
بــــدیـــدم هـــمـــه فــــر و زیـــب تــــرانـخــواهـم کـه بــیـنـم نـشــیـب تــرا
بــه جــان امــشــبــی دادمــت زیـنـهـاربــه ایـوان رســی کــام کـژی مـخــار
ســخــن هـرچ پــذرفــتــی آن را بــکــنازیـن پـس مـپـیـمـای بـا مـن سـخـن
بــدو گـفــت رســتــم کــه ایـدون کــنـمچـو بـر خـسـتـگیها بـر افـسـون کـنم
چــو بــرگـشـت از رســتــم اسـفـنـدیـارنــگــه کـــرد تـــا چـــون رود نــامــدار
چـو بـگـذشـت مـانـنـد کـشـتـی بـه رودهـــمـــی داد تــــن را ز یـــزدان درود
هــمــی گــفــت کــای داور داد و پـــاکگـر از خـسـتـگـیها شـوم مـن هلـاک
کـه خــواهـد ز گـردنـکـشــان کـیـن مـنکـــه گـــیــرد دل و راه و آیــیــن مــن
چــو اســفـنـدیـار از پــســش بــنـگـریـدبـران روی رودش بـه خـشـکـی بـدید
هـمـی گـفــت کـیـن را مـخــوانـیـد مـردیـکـی ژنـده پـیـلـسـت بــا دار و بــرد
گــذر کــرد پــر خــســتــگــیــهــا بــر آبازان زخـم پــیـکـان شـده پــرشـتــاب
شــگـفـتــی بــمـانـده بــد اســفـنـدیـارهـمـی گــفــت کــای داور کــامـگــار
چــنـان آفـریـدی کـه خــود خــواسـتــیزمـــان و زمــیــن را بـــیــاراســـتـــی
بــدانـگــه کــه شــد نــامــور بــاز جــایپــشــوتــن بــیـامــد ز پــرده ســرای
ز نــــوش آذر گــــرد وز مــــهـــر نــــوشخـروشـیـدنـی بــود بــا درد و جــوش
ســـراپــــرده شـــاه پــــر خــــاک بــــودهـمــه جــامـه مـهـتــران چــاک بــود
فـــرود آمـــد از بــــاره اســــفـــنـــدیـــارنـهـاد آن ســر ســرکـشــان بــرکـنـار
هــمـــی گـــفـــت زارا دو گـــرد جـــوانکـه جـانـتـان شـد از کـالـبـد بــا تـوان
چـنین گفـت پـس بـا پـشـوتـن کـه خـیزبـریـن کـشـتـگـان آب چـنـدیـن مـریـز
کـه سـودی نـبــیـنـم ز خــون ریـخــتــننـشــایـد بــه مــرگ انــدر آویـخــتــن
هـــمـــه مـــرگ راایــم بـــرنـــا و پـــیـــربــه رفـتـن خـرد بــادمـان دسـتــگـیـر
بـــه تـــابـــوت زریــن و در مــهــد ســاجفــرســتــادشــان زی خــداونــد تــاج
پــــیـــامـــی فـــرســـتــــاد نـــزد پــــدرکــه آن شــاخ رای تــو آمــد بــه بـــر
تــو کـشــتــی بــه آب انـدر انـداخــتــیز رسـتـم هـمـی چـاکـری سـاخـتـی
چــو تـــابـــوت نــوش آذر و مــهــرنــوشبــبــیـنـی تـو در آز چـنـدیـن مـکـوش
بــه چــرم انـدر اســت گـاو اسـفـنـدیـارنـــدانـــم چــــه رانـــد بــــدو روزگـــار
نـشـسـت از بـر تـخـت بــا سـوک و دردسـخــنـهـای رسـتــم هـمـه یـادکـرد
چـنین گفـت پـس بـا پـشـوتـن که شـیربـــپــیــچــد ز چــنــگــال مــرد دلــیــر
بـــه رســتــم نــگــه کــردم امــروز مــنبـــران بـــرز بـــالـــای آن پـــیــلــتـــن
ســتــایـش گــرفــتــم بــه یــزدان پــاککـزویـســت امـیـد و زو بــیـم و بــاک
کـــه پـــروردگـــار آن چـــنـــان آفـــریـــدبـــران آفــریــن کــو جـــهــان آفــریــد
چــنــیــن کــارهــا رفــت بـــر دســت اوکـه دریـای چـیـن بـود تـا شـسـت او
هـمــی بــرکــشــیـدی ز دریـا نــهـنــگبـه دم در کـشـیدی ز هامـون پـلـنگ
بـران سـان بـخـسـتـم تـنـش را بـه تـیـرکــه از خــون او خــاک شــد آبــگــیـر
ز بـــالــا پــیــاده بــه پــیــمــان بـــرفــتسـوی رود بـا گبـر و شـمشـیر تـفـت
بــرآمــد چــنـان خــســتــه زان آبــگــیـرســراسـر تــنـش پــر ز پــیـکـان تــیـر
بـــرآنــم کــه چــون او بــه ایــوان رســدروانــش ز ایــوان بــه کــیــوان رســدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.