ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان روی رسـتــم بــه ایـوان رسـیـدمـر او را بـران گـونه دسـتـان بـدید
زواره فـــرامـــرز گـــریـــان شــــدنـــدازان خـسـتـگـیهاش بـریان شـدند
ز سـربــر هـمـی کـنـد رودابــه مـویبـر آواز ایشان همی خـسـت روی
زواره بـــه زودی گــشـــادش مــیــانازو بــرکــشــیــدنــد بـــبــر بــیــان
هـرانـکـس کـه دانـا بـد از کـشـورشنشـسـتـند یکـسـر همه بـر درش
بــفــرمــود تــا رخــش را پــیـش اویبـبردند و هرکس که بد چاره جوی
گـرانمـایه دسـتـان همـی کـند مـویبــران خـسـتـگـیـهـا بـمـالـیـد روی
هـمـی گـفـت مـن زنـده بـا پـیر سـربـدیدم بـدین سـان گـرامـی پـسـر
بـدو گفت رستـم کزین غم چـه سودکـه این ز آسـمان بـودنی کـار بـود
بـه پـیش اسـت کـاری که دشـوارتـروزو جــان مــن پـــر ز تــیــمــارتـــر
کـه هرچـنـد مـن بـیش پـوزش کـنـمکـه ایـن شـیـردل را فـروزش کـنـم
نـجـوید همـی جـز همـه نـاخـوشـیبـه گـفـتـار و کـردار و گـردنکـشـی
رسـیـدم ز هـر سـو بــه گـرد جــهـانخــبــر یـافـتــم ز آشــکـار و نـهـان
گــرفــتــم کــمــربــنــد دیـو ســپــیـدزدم بـر زمین همچـو یک شاخ بـید
نـتــابــم هـمـی ســر ز اســفـنـدیـارازان زور و آن بـــخــشــش کــارزار
خــدنـگـم ز ســنـدان گــذر یـافــتــیزبـون داشـتـی گـر سـپـر یـافـتـی
زدم چــنــد بــر گــبــر اســفــنــدیــارگـراینـده دسـت مـرا داشـت خـوار
هـمـان تـیـغ مـن گـر بـدیـدی پـلـنـگنهان داشتـی خویشتـن زیر سنگ
نـبــرد هـمـی جــوشــن انـدر بــرشنــه آن پــاره پــرنـیـان بــر ســرش
سـپـاسم ز یزدان که شب تـیره شددران تـیرگی چـشم او خـیره شـد
بــه رسـتــم مـن از چــنـگ آن اژدهـانـدانـم کـزیـن خــســتــه آیـم رهـا
چه اندیشم اکنون جزین نیست رایکـه فـردا بــگـردانـم از رخـش پـای
بــه جـایـی شـوم کـو نـیـایـد نـشـانبـه زابـلسـتـان گر کند سـرفشـان
ســرانــجــام ازان کــار ســیـر آیــد اواگــرچــه ز بــد ســیــر دیـر آیــد او
بــدو گـفـت زال ای پــسـر گـوش دارسخن چون به یاد آوری هوش دار
هـمـه کـارهـای جــهـان را در اســتمگـر مـرگ کـانرا دری دیگـر اسـت
یـکـی چــاره دانـم مـن ایـن را گـزیـنکـه سـیـمـرغ را یـار خـوانـم بـریـن
گـر او بـاشـدم زین سـخـن رهنمـایبـماند بـه ما کشـور و بـوم و جـایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.