ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـپـیـده هـمـانـگـه ز کـه بـر دمـیـدمــیـان شــب تــیـره انـدر چــمـیـد
بــپــوشـیـد رسـتــم سـلـیـح نـبــردهـمـی از جــهـان آفـریـن یـاد کـرد
چـــو آمــد بـــر لــشـــکـــر نــامــدارکـه کـین جـوید از رزم اسـفـنـدیـار
بـدو گفت بـرخیز ازین خـواب خـوشبــرآویـز بــا رســتــم کـیـنـه کــش
چــو بــشــنـیـد آوازش اســفـنـدیـارسلیح جـهان پـیش او گشت خوار
چنین گفت پس بـا پشوتن که شیربــپــیـچــد ز چــنـگــال مـرد دلــیـر
گـمـانـی نـبــردم کـه رســتــم ز راهبـه ایوان کـشـد بـبـر و گبـر و کلاه
هـمـان بــارکـش رخـش زیـرانـدرشز پــیـکـان نـبــود ایـچ پــیـدا بــرش
شـنیدم کـه دسـتـان جـادوپـرسـتبـه هنگام یازد بـه خورشید دست
چــو خـشـم آرد از جــادوان بــگـذردبــرابــر نـکـردم پــس ایـن بــا خـرد
پـشـوتـن بـدو گـفـت پـر آب چـشـمکه بـر دشمنت بـاد تـیمار و خشم
چــه بــودت کــه امـروز پــژمـرده ایهمانا بـه شب خـواب نشمرده ای
مـیـان جـهـان این دو یل را چـه بـودکـه چـندین همـی رنـج بـاید فـزود
بــدانـم کـه بــخـت تــو شـد کـنـدروکـه کـین آورد هـر زمـان نـو بـه نـو
بـپـوشـیـد جـوشـن یل اسـفـنـدیـاربـــیــامــد بـــر رســـتـــم نــامــدار
خـروشـیـد چـون روی رسـتـم بـدیدکـه نـام تـو بــاد از جـهـان نـاپـدیـد
فـرامـوش کـردی تــو سـگـزی مـگـرکــمــان و بــر مـرد پــرخــاشــخــر
ز نیرنـگ زالـی بـدین سـان درسـتوگرنه که پـایت همی گور جـسـت
بــکــوبــمـت زیـن گــونـه امـروز یـالکـزیـن پـس نـبــیـنـد تـرا زنـده زال
چـنین گفـت رسـتـم بـه اسـفـندیارکـه ای سـیـر نـاگـشـتــه از کـارزار
بــتــرس از جــهــانــدار یـزدان پــاکخــرد را مـکـن بــا دل انـدر مـغـاک
مــن امــروز نـز بــهـر جــنـگ آمــدمپــی پــوزش و نــام و نـنـگ آمــدم
تـو بـا من بـه بـیداد کـوشـی همیدو چـشم خـرد را بـپـوشی همی
بـه خورشید و ماه و بـه استـا و زندکــه دل را نــرانـی بــه راه گــزنــد
نگیری بـه یاد آن سـخـنها کـه رفـتوگر پوست بـر تن کسی را بـکفت
بــیـابــی بــبـیـنـی یـکـی خـان مـنرونـدسـت کـام تــو بــر جــان مـن
گــشــایـم در گــنــج دیــریـنــه بــازکــجــا گـرد کــردم بــه ســال دراز
کـنـم بــار بــر بــارگـیـهـای خـویـشبــه گـنـجـور ده تـا بــرانـد ز پـیـش
بــرابــر هــمــی بــا تــو آیـم بــه راهکنم هرچ فرمان دهی پـیش شـاه
اگـر کـشـتــنـیـم او کـشـد شـایـدمهـمــان نـیـز اگــر بــنـد فــرمـایـدم
هـمـی چـاره جـویـم کـه تــا روزگـارتـــرا ســـیــر گـــردانـــد از کـــارزار
نگه کن که دانای پـیشی چـه گفتکه هرگز مبـاد اخـتـر شـوم جـفـت
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه مـرد فـریـبنــیـم روز پــرخــاش و روز نــهـیـب
اگر زنده خـواهی که ماند بـه جـاینخستین سخن بـند بـر نه بـه پای
از ایوان و خـان چـنـد گـویی هـمـیرخ آشــتــی را بــشــویـی هـمـی
دگـر بــاره رسـتـم زبــان بــرگـشـادمــکــن شــهــریــارا ز بــیــداد یــاد
مکن نام من در جهان زشت و خوارکــه جــز بــد نــیـایـد ازیـن کــارزار
هــزارانــت گــوهــر دهـم شــاهـوارهـــمـــان یــاره زر بـــا گـــوشـــوار
هـزارانــت بــنــده دهـم نـوش لــبپـرسـتـنـده بـاشـد تـرا روز و شـب
هــزارت کــنــیـزک دهـم خــلــخــیکـه زیـبــای تــاج انـد بــا فــرخــی
دگــر گــنــج ســام نــریـمــان و زالگشایم بـه پـیش تو ای بـی همال
هــمــه پــاک پــیـش تــو گــرد آورمز زابـــلــســتـــان نــیــز مــرد آورم
کـه تــا مـر تــرا نـیـز فــرمـان کـنـنـدروان را بـه فـرمـان گـروگـان کـنـنـد
ازان پـس بــه پـیـشـت پـرسـتـارورادوان بـــا تــو آیــم بـــر شــهــریــار
ز دل دور کــن شــهـریـارا تــو کـیـنمـکـن دیو را بـا خـرد هـمـنـشـیـن
جـز از بـند دیگـر تـرا دسـت هسـتبمن بر که شاهی و یزدان پرست
کــه از بــنــد تــا جــاودان نــام بـــدبــمـانـد بــه مـن وز تـو انـجـام بــد
بـه رسـتـم چـنین گفـت اسـفـندیارکـه تـا چـندگـویی سـخـن نـابـکـار
مــرا گــویــی از راه یــزدان بـــگـــردز فـرمـان شـاه جــهـانـبــان بــگـرد
کـه هـرکـو ز فــرمـان شــاه جــهـانبــگــردد ســرآیــد بـــدو بــر زمــان
جـز از بـنـد گـر کـوشـش (و) کـارزاربـه پـیشـم دگـرگـونه پـاسـخ مـیار
بــه تــنـدی بــه پــاسـخ گـو نـامـدارچـنین گـفـت کـای پـرهنر شـهریار
هـمـی خـوار داری تــو گـفـتــار مـنبــه خــیـره بــجــویـی تــو آزار مـن
چـنین داد پـاسـخ که چـند از فـریبهمـانـا بـه تـنگ انـدر آمـد نشـیبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.