ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـدانـسـت رسـتـم کـه لـابـه بـه کـارنــیـایـد هـمــی پــیـش اســفــنــدیـار
کــمـان را بــه زه کــرد و آن تــیـر گـزکـــه پـــیــکـــانــش را داده بـــد آب رز
هـمــی رانـد تــیـر گــز انـدر کــمــانســر خــویـش کـرده سـوی آســمـان
هـمـی گـفـت کـای پــاک دادار هـورفــــزایــــنــــده دانــــش و فـــــر و زور
هـمـی بــیـنـی ایـن پــاک جـان مـراتـــــــوان مـــــــرا هــــــم روان مــــــرا
کـه چـنـدین بـپـیچـم کـه اسـفـندیارمــگــر ســر بـــپـــیــچــانــد از کــارزار
تـو دانـی کـه بـیـداد کـوشـد هـمـیهمـی جـنگ و مـردی فـروشـد همی
بــه بــادافــره ایـن گــنـاهـم مــگــیـرتـــوی آفـــریـــنـــنـــده مـــاه و تـــیـــر
چـو خـودکامه جـنگی بـدید آن درنگکه رستـم همی دیر شد سوی جنگ
بــدو گـفـت کـای سـگـزی بـدگـمـاننـشـد ســیـر جــانـت ز تــیـر و کـمـان
بــبـیـنـی کـنـون تـیـر گـشـتـاسـپـیدل شــیــر و پــیـکــان لــهــراســپــی
یـکــی تــیـر بــر تــرگ رســتــم بــزدچـــنــان کــز کــمــان ســواران ســزد
تــهـمـتــن گـز انـدر کــمـان رانـد زودبـران سـان کـه سـیمـرغ فـرموده بـود
بــزد تــیـر بــر چــشــم اســفـنـدیـارسـیـه شـد جـهـان پــیـش آن نـامـدار
خـــم آورد بـــالــای ســـرو ســهــیازو دور شـــــد دانــــش و فــــرهــــی
نگـون شـد سـر شـاه یزدان پـرسـتبــیـفـتــاد چـاچـی کـمـانـش ز دسـت
گـرفـتــه بــش و یـال اســپ ســیـاهز خـــون لــعــل شــد خـــاک آوردگــاه
چـنین گـفـت رسـتـم بـه اسـفـنـدیارکـه آوردی آن تــخــم زفـتــی بــه بــار
تـو آنـی کـه گـفـتـی کـه رویین تـنـمبــلــنـد آســمــان بــر زمـیـن بــر زنـم
من از شست تـو هشت تـیر خـدنگبــخــوردم نـنــالــیـدم از نــام و نـنــگ
بــه یـک تــیـر بــرگـشـتــی از کـارزاربـــخـــفـــتـــی بـــران بـــاره نــامـــدار
هم اکـنـون بـه خـاک انـدر آید سـرتبـــســـوزد دل مـــهـــربــــان مـــادرت
هـم انــگــه ســر نــامــبــردار شــاهنـگــون انــدر آمــد ز پــشــت ســپــاه
زمـانـی هـمـی بـود تـا یافـت هـوشبـر خـاک بـنشـسـت و بـگشـاد گوش
سـر تـیـر بـگـرفـت و بـیـرون کـشـیـدهمی پـر و پـیکـانش در خـون کـشـید
هـمـانـگـه بـه بـهـمـن رسـید آگـهیکـه تـیـره شـد آن فـر شـاهـنـشـهـی
بـیـامـد بـه پـیـش پـشـوتـن بـگـفـتکـه پـیـکـار مـا گـشـت بــا درد جـفـت
تــن ژنـده پــیـل انـدر آمـد بــه خـاکدل مـــا ازیـــن درد کــــردنـــد چــــاک
بــــرفـــتــــد هـــر دو پــــیـــاده دوانز پــیــش ســپـــه تــا بـــر پــهــلــوان
بــدیـدنـد جـنـگـی بــرش پــر ز خـونیکـی تـیـر پـرخـون بـه دسـت انـدرون
پــشـوتـن بــر و جـامـه را کـرد چـاکخـروشان بـه سر بـر همی کرد خـاک
همی گشت بـهمن بـه خاک اندرونبـــمــالــیــد رخ را بـــدان گــرم خـــون
پــشـوتــن هـمـی گـفـت راز جـهـانکــــه دانـــد ز دیـــن آوران و مـــهـــان
چــو اسـفـنـدیـاری کـه از بــهـر دیـنبـه مـردی بـرآهیخـت شـمشـیر کـین
جـهـان کـرد پـاک از بـد بـت پـرسـتبــه بــد کــار هـرگــز نــیـازیـد دســت
بـــه روز جـــوانــی هــلــاک آمــدشســر تـــاجــور ســوی خــاک آمــدش
بـدی را کـزو هـسـت گـیتـی بـه دردپـــــــــرآزار ازو جــــــــان آزاد مــــــــرد
فــــراوان بـــــرو بــــگــــذرد روزگــــارکـــه هــرگــز نــبـــیــنــد بـــد کـــارزار
جــوانــان گــرفــتــنـدش انـدر کــنــارهـمـی خـون سـتـردنـد زان شـهـریـار
پـشـوتـن بــروبـر هـمـی مـویـه کـردرخــی پـــر ز خــون و دلــی پــر ز درد
هـمـی گـفـت زار ای یل اسـفـنـدیارجــهـانـجــوی و از تــخــمـه شــهـریـار
که کند این چنین کوه جنگی ز جایکــه افــگــنــد شــیــر ژیــان را ز پــای
کـه کـنـد این پـسـنـدیده دندان پـیلکـــه آگـــنــد بـــا مــوج دریــای نــیــل
چـه آمـد بـرین تـخـمه از چـشـم بـدکـه بـر بـدکـنش بـی گـمـان بـد رسـد
کـجـا شـد بــه رزم انـدرون سـاز تــوکـجـا شـد بــه بــزم آن خـوش آواز تـو
کـجــا شــد دل و هـوش و آیـیـن تــوتـــوانـــایـــی و اخـــتــــر و دیـــن تـــو
چـو کـردی جـهـان را ز بـدخـواه پـاکنــیــامــدت از پــیــل وز شــیــر بـــاک
کـنـون آمـدت ســودمـنـدی بــه کــارکـــه در خـــاک بـــیــنــد تـــرا روزگــار
که نفرین بـرین تـاج و این تـخـت بـادبـدین کوشش بـیش و این بـخـت بـاد
کـه چــو تــو سـواری دلـیـر و جــوانســــرافــــراز و دانـــا و روشــــن روان
بـدین سـان شـود کشـتـه در کـارزاربــــه زاری ســــرآیــــد بــــرو روزگــــار
کـه مـه تـاج بــادا و مـه تـخـت شـاهمه گشتاسپ و جاماسپ و آن بارگاه
چـنـین گـفـت پـر دانـش اسـفـنـدیارکــــه ای مـــرد دانـــای بــــه روزگـــار
مکـن خـویشـتـن پـیش من بـر تـبـاهچــنـیـن بــود بــهـر مـن از تــاج و گـاه
تــن کـشـتـه را خـاک بــاشـد نـهـالتـو از کـشـتـن مـن بـدین سـان مـنال
کجـا شـد فریدون و هوشـنگ و جـمز بــــاد آمــــده بــــاز گــــردد بــــه دم
هــمـــان پـــاک زاده نــیــاکـــان مـــاگـــزیــده ســـرافـــراز و پـــاکـــان مـــا
بــرفـتــنـد و مـا را ســپــردنـد جــاینـمـانـد کـس انـدر سـپـنـجـی سـرای
فــراوان بــکــوشــیـدم انــدر جــهـانچــه در آشــکــار و چــه انــدر نــهــان
کــه تــا رای یــزدان بـــه جــای آورمخـــرد را بــــدیـــن رهـــنـــمـــای آورم
چـو از من گرفت ای سخـن روشنیز بــد بــســتــه شــد راه آهــرمــنــی
زمــانــه بـــیــازیــد چــنــگــال تـــیــزنــــبـــــد زو مــــرا روزگـــــار گــــریــــز
امـیـد مـن آنـسـت کـانـدر بــهـشـتدل افــروز مــن بــدرود هـرچ کــشــت
بـه مـردی مرا پـور دسـتـان نکـشـتنگه کـن بـدین گز کـه دارم بـه مشـت
بــدیـن چـوب شـد روزگـارم بــه سـرز ســیــمــرغ وز رســتـــم چـــاره گــر
فـسـونـهـا و نـیـرنـگـهـا زال سـاخـتکـه ارونـد و بـنـد جـهـان او شـنـاخـت
چـو اسـفـنـدیـار این سـخـن یاد کـردبـپـیچـید و بـگـریسـت رسـتـم بـه درد
چــنـیـن گـفــت کــز دیـو نـاســازگـارتــرا بـــهــره رنــج مــن آمــد بــه کــار
چـنانسـت کو گفـت یکـسـر سـخـنز مــردی بــه کــژی نــیـفــگــنــد بــن
که تـا من بـه گیتـی کمر بـسـتـه امبـسـی رزم گـردنـکـشـان جـسـتـه ام
ســواری نــدیـدم چــو اســفــنــدیـارزره دار بــــــا جــــــوشــــــن کـــــارزار
چـو بـیچـاره بـرگشتـم از دست اویبــدیـدم کـمـان و بــر و شـســت اوی
سـوی چـاره گـشـتـم ز بــیـچـارگـیبـــدادم بــدو ســر بــه یــکــبـــارگــی
زمـــان ورا در کـــمــان ســـاخـــتـــمچــو روزش ســرآمــد بـــیــنــداخــتــم
گـــر او را هــمـــی روز بـــاز آمـــدیمـــرا کـــار گـــز کـــی فــــراز آمـــدی
ازیــن خــاک تــیــره بــبــایــد شــدنبــه پــرهــیــز یــک دم نــشــایــد زدن
هـمـانـســت کــز گــز بــهـانـه مـنـموزیـن تــیـرگــی در فــســانــه مــنــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.