ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـین گـفـت بـا رسـتـم اسـفـنـدیارکــه اکــنــون ســرآمــد مــرا روزگــار
تـو اکـنـون مـپـرهـیـز و خـیـز ایـدر آیکـه مـا را دگـرگـونـه تـر گـشـت رای
مــگــر بــشــنـوی پــنـد و انـدرز مــنبـــدانـــی ســـر مـــایـــه و ارز مـــن
بـــکــوشـــی و آن را بـــجـــای آوریبـــزرگــی بـــریــن رهــنــمــای آوری
تــهـمـتــن بــه گـفــتــار او داد گـوشپــیــاده بــیــامــد بــرش بــا خــروش
هـمـی ریـخــت از دیـدگــان آب گـرمهـمـی مـویـه کـردش بــه آوای نـرم
چـو دسـتـان خـبــر یـافـت از رزمـگـاهز ایــوان چــو بــاد انــدر آمــد بــه راه
ز خــانـه بــیـامــد بــه دشــت نـبــرددو دیـــده پــــر از آب و دل پـــر ز درد
زواره فـــرامـــرز چـــو بـــیــهــشـــانبــرفــتــنـد چــنـدی ز گـردنـکــشــان
خــــروشــــی بــــرآمـــد ز آوردگــــاهکه تـاریک شـد روی خـورشـید و ماه
بـه رستـم چـنین گفت زال ای پـسرتــرا بــیــش گــریــم بــه درد جــگــر
کـه ایـدون شــنـیـدم ز دانـای چــیـنز اخــتــرشــنــاســان ایــران زمــیـن
کـه هرکـس کـه او خـون اسـفـنـدیاربــــریـــزد ســــرآیـــد بــــرو روزگــــار
بــدیـن گـیـتـیـش شـوربــخـتـی بــودوگـر بــگـذرد رنـج و ســخــتــی بــود
چـنـین گـفـت بـا رسـتـم اسـفـنـدیارکـــه از تـــو نـــدیـــدم بــــد روزگـــار
زمـانـه چـنـیـن بــود و بــود آنـچ بــودسـخـن هـرچ گـویـم بــبــایـد شـنـود
بــهــانــه تــو بــودی پــدر بــد زمــاننه رسـتـم نه سـیمرغ و تـیر و کمان
مـرا گـفـت رو سـیـسـتـان را بــسـوزنـخـواهـم کـزیـن پـس بــود نـیـمـروز
بــکـوشـیـد تـا لـشـکـر و تـاج و گـنـجبــدو مــانـد و مـن بــمــانـم بــه رنـج
کـنـون بــهـمـن ایـن نـامـور پــور مـنخــردمــنــد و بــیــدار دســتــور مــن
بـــمـــیــرم پـــدروارش انـــدر پـــذیــرهــمــه هــرچ گــویـم تــرا یــادگــیــر
بـــه زابـــلــســتــان در ورا شــاد دارســخــنــهــای بـــدگــوی را یــاد دار
بـــــیــــامـــــوزش آرایــــش کـــــارزارنـشـسـتـنـگـه بـزم و دشـت شـکـار
مـی و رامـش و زخـم چـوگـان و کـاربـــزرگـــی و بـــرخـــوردن از روزگـــار
چـنین گفت جـاماسـپ گم بـوده نامکـه هـرگـز بـه گـیـتـی مـبـینـاد کـام
کــه بــهــمــن ز مــن یـادگــاری بــودســـرافـــرازتـــر شـــهــریــاری بـــود
تـهمتـن چـو بـشنید بـر پـای خاستبـبـر زد بـه فـرمـان او دسـت راسـت
کـه تـو بـگـذری زیـن سـخـن نـگـذرمسـخـن هـرچ گـفـتـی بـه جـای آورم
نـشـانـمـش بــر نـامـور تــخــت عـاجنــهــم بــر ســرش بــر دلــارای تــاج
ز رسـتـم چـو بـشـنـید گـویـا سـخـنبـدو گـفـت نـوگـیـر چـون شـد کـهـن
چـنـان دان کـه یزدان گـوای مـنسـتبــریـن دیـن بـه رهـنـمـای مـنـسـت
کــزیـن نـیـکـویـهـا کـه تــو کــرده ایز شـاهـان پـیـشـیـن کـه پـرورده ای
کـنـون نیک نـامـت بـه بـد بـازگـشـتز مـن روی گـیـتــی پــرآواز گــشــت
غـــم آمـــد روان تـــرا بـــهـــره زیـــنچــنــیــن بــود رای جــهــان آفــریــن
چـنین گفت پـس بـا پـشوتـن که مننـجـویم همـی زین جـهان جـز کـفـن
چو من بـگذرم زین سپـنجـی سرایتـو لـشـکـر بـیـارای و شـو بـاز جـای
چـو رفـتـی بــه ایـران پـدر را بــگـویکـه چـون کـام یابـی بـهـانـه مـجـوی
زمـانـه سـراسـر بـه کـام تـو گـشـتهـمـه مـرزهـا پــر ز نـام تــو گـشـت
امــیــدم نــه ایــن بــود نــزدیــک تــوســزا ایــن بــد از جــان تــاریــک تــو
جـهان راسـت کردم بـه شمشیر دادبـه بـد کـس نـیارسـت کـرد از تـو یاد
بـه ایران چـو دین بـهی راسـت شـدبـزرگی و شاهی مرا خـواسـت شد
بــه پــیــش ســران پــنــدهــا دادیـمنـهـانـی بــه کـشـتــن فـرسـتــادیـم
کـنـون زیـن سـخـن یـافـتـی کـام دلبــیــارای و بــنــشــیــن بــه آرام دل
چــو ایـمـن شــدی مـرگ را دور کــنبــه ایـوان شـاهـی یـکـی سـور کـن
تـرا تـخـت سـخـتـی و کـوشـش مـراتــرا نــام تــابـــوت و پــوشــش مــرا
چـه گـفـت آن جـهاندیده دهقـان پـیرکــه نـگـریـزد از مـرگ پــیـکــان تــیـر
مـشـو ایمـن از گـنـج و تـاج و سـپـاهروانـــم تـــرا چـــشـــم دارد بـــه راه
چــو آیـی بــهـم پــیـش داور شـویـمبــگـویـیـم و گــفــتــار او بــشــنـویـم
کــزو بـــازگــردی بــه مــادر بـــگــویکـه سـیـر آمـد از رزم پـرخـاشـجـوی
کـه بــا تــیـر او گـبــر چـون بــاد بــودگــذر کــرده بـــر کــوه پـــولــاد بـــود
پــس مـن تـو زود آیـی ای مـهـربــانتــو از مــن مــرنـج و مــرنـجــان روان
بــرهـنـه مــکــن روی بــر انــجــمــنمـبــیـن نـیـز چــهـر مـن انـدر کـفــن
ز دیـــــدار زاری بـــــیــــفـــــزایــــدتکـس از بــخــردان نـیـز نـســتــایـدت
هـمــان خــواهـران را و جــفــت مــراکــه جــویـا بــدنــدی نــهــفــت مــرا
بــگــویـی بــدان پــرهــنــر بــخــردانکــه پـــدرود بـــاشــیــد تــا جــاودان
ز تــاج پــدر بـــر ســرم بـــد رســیــددر گــنـج را جــان مـن شــد کــلــیـد
فــرســتــادم ایـنــک بــه نــزدیــک اوکـــه شـــرم آورد جـــان تـــاریـــک او
بــگـفـت ایـن و بــرزد یـکـی تــیـز دمکه بـر من ز گشـتـاسـپ آمد سـتـم
هم انگـه بـرفـت از تـنـش جـان پـاکتـن خـسـتـه افـگـنده بـر تـیره خـاک
تــهـمـتــن بــنـزد پــشـوتــن رســیـدهـمـه جـامـه بـر تـن سـراسـر دریـد
بـر و جـامـه رسـتـم همـی پـاره کـردسـرش پــر ز خـاک و دلـش پـر ز درد
هـمـی گـفــت زار ای نـبــرده ســوارنـیـا شــاه جــنـگــی پــدر شــهـریـار
بـه خـوبـی شـده در جـهان نـام مـنز گشتـاسـپ بـد شد سرانجـام من
چو بـسیار بـگریست بـا کشتـه گفتکه ای در جهان شاه بی یار و جفت
روان تـــو بـــادا مـــیــان بـــهــشـــتبــدانـدیـش تـو بــدرود هـرچ کـشـت
زواره بـــدو گـــفـــت کـــای نــامـــدارنــبــایــســت پــذرفــت زو زیــنــهــار
ز دهقـان تـو نـشـنـیدی آن داسـتـانکــه یــاد آرد از گــفــتــه بــاســتــان
کــه گــر پــروری بــچــه نــره شــیــرشـــود تـــیــزدنــدان و گــردد دلــیــر
چـو سـر بـرکـشـد زود جـویـد شـکـارنــخــســت انـدر آیـد بــه پــروردگــار
دو پـهـلـو بــرآشـفـتـه از خـشـم بــدنـخـسـتـیـن ازان بــد بـه زابـل رسـد
چو شد کشته شاهی چو اسفندیاربــبــیــنــنــد ازیـن پــس بــد روزگــار
ز بـهـمـن رسـد بــد بـه زابــلـسـتـانبــپــیـچــنـد پــیـران کــابــلــســتــان
نـگـه کـن کـه چـون او شـود تـاجـداربــه پــیـش آورد کــیـن اســفــنـدیـار
بــدو گـفـت رسـتـم کـه بــا آسـمـاننـتـابــد بـدانـدیـش و نـیـکـی گـمـان
مـن آن بــرگـزیـدم کـه چــشـم خـردبــــدو بــــنــــگــــرد نــــام یــــاد آورد
گــر او بــد کــنــد پــیــچــد از روزگــارتـو چـشـم بــلـا را بــه تـنـدی مـخـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.