ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 18:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی نــغــز تــابــوت کــرد آهــنــیـنبــگـسـتـرد فـرشـی ز دیـبــای چـیـن
بــیــنــدود یــک روی آهــن بــه قــیــرپــراگـنـد بــر قــیـر مـشــک و عــبــیـر
ز دیــبـــای زربـــفــت کــردش کــفــنخــروشــان بـــرو نــامــدار انــجــمــن
ازان پــس بــپــوشـیـد روشـن بــرشز پــیـروزه بــر ســر نــهـاد افــســرش
سـر تــنـگ تــابــوت کـردنـد ســخــتشــد آن بــارور خــســروانـی درخــت
چــل اشـتــر بــیـاورد رســتــم گـزیـنز بــالـا فــروهـشــتــه دیـبــای چــیـن
دو اشــتــر بــدی زیــر تــابــوت شــاهچپ و راست پیش و پـس اندر سپـاه
همه خـسـتـه روی و همه کنده مویزبــان شـاه گـوی و روان شـاه جــوی
بـــریــده بـــش و دم اســـپ ســیــاهپـشـوتـن هـمـی بــرد پـیـش سـپــاه
بـــرو بــر نــهــاده نــگــونــســار زیــنز زیــن انــدرآویــخـــتـــه گــرز کـــیــن
هـمـان نـامـور خــود و خــفــتــان اویهـمـان جــولـه و مـغـفـر جــنـگـجـوی
سـپـه رفـت و بـهمن بـه زابـل بـمـاندبـه مژگـان همی خـون دل بـرفـشـاند
تـهـمـتـن بــبـردش بـه ایـوان خـویـشهـمـی پـرورانـیـد چـون جـان خـویـش
بــه گـشـتــاســپ آگـاهـی آمـد ز راهنـگــون شــد ســر نــامــبــردار شــاه
هـمـی جــامـه را چـاک زد بــر بــرشبــه خــاک انـدر آمـد سـر و افـسـرش
خــروشــی بـــرآمــد ز ایــوان بـــه زارجــهـان شــد پــر از نـام اســفـنـدیـار
بـه ایران ز هـر سـو کـه رفـت آگـهـیبــیـنـداخــت هـرکــس کــلــاه مـهـی
همی گفت گشتاسپ کای پاک دینکـه چــون تــو نـبــیـنـد زمـان و زمـیـن
پـــس از روزگـــار مـــنـــوچـــهــر بـــازنــیــامــد چــو تـــو نــیــز گــردنــفــراز
بــیــالــود تــیــغ و بـــپــالــود کــیــشمهان را همی داشت بر جای خویش
بــزرگــان ایـران گــرفــتــنــد خــشــمز آزرم گشـتـاسـپ شـسـتـند چـشم
بــه آواز گـفـتــنـد کـای شــوربــخــتچـو اسـفـنـدیـاری تـو از بــهـر تــخـت
بـه زابـل فرسـتـی بـه کشـتـن دهیتــو بــر گــاه تــاج مــهــی بــرنــهــی
ســرت را ز تـــاج کــیــان شــرم بـــادبــه رفــتــن پــی اخــتــرت نــرم بـــاد
بـــرفـــتـــنـــد یـــکـــســـر ز ایــوان اوپـــر از خـــاک شـــد کــاخ و دیــوان او
چـــو آگــاه شــد مــادر و خـــواهــرانز ایــوان بـــرفـــتـــنــد بـــا دخـــتـــران
بــرهـنـه سـر و پــای پــرگـرد و خـاکبـه تـن بـر همـه جـامـه کـردنـد چـاک
پـشـوتـن هـمـی رفـت گـریـان بـه راهپــس پـشـت تـابــوت و اسـپ سـیـاه
زنــان از پـــشــوتـــن درآویــخــتـــنــدهـمـی خـون ز مـژگـان فـرو ریـخـتـنـد
کـه ایـن بــنـد تــابــوت را بــرگـشــایتــن خــســتــه یـک بــار مـا را نـمـای
پــشــوتــن غـمـی شــد مـیـان زنـانخـروشـان و گـوشـت از دو بـازو کـنان
بــه آهـنـگـران گـفـت ســوهـان تــیـزبــیـاریـد کــامــد کــنــون رســتــخــیـز
ســـر تـــنــگ تـــابـــوت را بـــاز کـــردبـــه نــوی یــکــی مــویــه آغــاز کــرد
چـو مـادرش بــا خـواهـران روی شـاهپــر از مــشــک دیـدنـد ریـش ســیـاه
بــرفــتــنـد یـکــســر ز بــالـیـن شــاهخــروشـان بــه نـزدیـک اسـپ سـیـاه
بــســودنــد پــر مــهــر یــال و بـــرشکـتـایون هـمـی ریخـت خـاک از بـرش
کــزو شــاه را روز بـــرگــشــتــه بــودبــه آورد بــر پــشـت او کـشـتــه بــود
کزین پـس کرا بـرد خواهی بـه جـنگکـرا داد خـواهـی بــه چــنـگ نـهـنـگ
بــه یـالــش هـمــی انــدرآویـخــتــنـدهـمـی خـاک بــر تــارکـش ریـخـتــنـد
بــه ابـــر انــدر آمــد خــروش ســپــاهپــشــوتــن بــیـامــد بــه ایـوان شــاه
خــروشــیـد و دیـدش نـبــردش نـمـازبــیـامـد بــه نـزدیـک تــخــتــش فــراز
بــه آواز گـفـت ای ســر ســرکـشـانز بــرگـشـتــن بــخــتــت آمـد نـشـان
ازیـن بــا تــن خــویـش بــد کــرده ایدم از شــــهــــر ایـــران بــــرآورده ای
ز تــــو دور شـــد فـــره و بــــخـــردیبــــیـــابـــی تـــو بــــادافـــره ایـــزدی
شـکسـتـه شـد این نامور پـشـت تـوکـزیـن پــس بــود بــاد در مـشـت تــو
پـسـر را بـه خـون دادی از بـهر تـخـتکه مه تـخت بـیناد چشمت مه بـخت
جــهـانـی پــر از دشـمـن و پــر بــداننــمــانــد بـــع تـــو تـــاج تـــا جــاودان
بــدیـن گــیـتــیـت در نـکــوهـش بــودبـــه روز شـــمــارت پـــژوهــش بـــود
بـگفت این و رخ سوی جـاماسپ کردکـه ای شـوم بــدکـیـش و بـدزاد مـرد
ز گـیـتــی نـدانـی سـخــن جــز دروغبــه کـژی گـرفــتــی ز هـرکـس فـروغ
مــیـان کــیـان دشــمــنـی افــگــنـیهـمـی ایـن بــدان آن بــدیـن بــرزنـی
نـدانـی هـمــی جــز بــد آمــوخــتــنگـسـسـتـن ز نـیـکـی بــدی تـوخـتـن
یـکـی کـشـت کـردی تـو انـدر جـهـانکــه کــس نــدرود آشــکــار و نــهــان
بــزرگـی بـه گـفـتـار تـو کـشـتـه شـدکـه روز بــزرگـان هـمـه گـشـتـه شـد
تــــو آمـــوخـــتـــی شـــاه را راه کـــژایــا پـــیــر بـــی راه و کــوتـــاه و کـــژ
تـو گـفـتـی کـه هوش یل اسـفـنـدیاربـــود بــــر کـــف رســـتـــم نـــامـــدار
بـگـفـت ایـن و گـویـا زبــان بــرگـشـادهــمـــه پـــنـــد و انــدرز او کـــرد یــاد
هم انـدرز بـهمـن بـه رسـتـم بـگـفـتبـــرآورد رازی کـــه بـــود از نــهــفـــت
چــو بــشــنــیـد انــدرز او شــهــریــارپــشـیـمـان شــد از کـار اســفـنـدیـار
پـشـوتـن بــگـفـت آنـچ بـودش نـهـانبـــه آواز بــــا شـــهـــریـــار جـــهـــان
چـو پـردختـه گشت از بـزرگان سرایبـــرفـــتـــنــد بـــه آفــریــد و هــمــای
بــه پـیـش پــدر بــر بــخـسـتـنـد رویز درد بــــرادر بــــکــــنـــدنـــد مــــوی
بـه گـشـتـاسـپ گـفـتـند کـای نامدارنــیـنــدیـشــی از کــار اســفــنــدیــار
کـجـا شـد نـخـسـتـیـن بـه کـین زریـرهـمـی گـور بـسـتـد ز چـنـگـال شـیـر
ز تـرکـان همـی کـین او بـازخـواسـتبـدو شـد همـی پـادشـاهیت راسـت
بـه گـفـتـار بــدگـوش کـردی بـه بــنـدبـــغــل گــران و بـــه گــرز و کــمــنــد
چـو او بـسـتـه آمـد نـیا کـشـتـه شـدسـپــه را هـمـه روز بــرگـشـتــه شـد
چـو ارجـاسـپ آمـد ز خـلـخ بـه بــلـخهـمـه زنـدگــانـی شــد از رنـج تــلــخ
چــو مـا را کـه پــوشــیـده داریـم رویبــرهــنــه بــیــاورد ز ایـوان بــه کــوی
چـو نـوش آذر زردهـشـتـی بــکـشـتگرفت آن زمان پـادشـاهی بـه مشت
تـو دانـی کـه فـرزنـد مـردی چـه کـردبـــرآورد ازیـــشـــان دم و دود و گـــرد
ز رویـــــیـــــن دژ آورد مـــــا را بـــــرتنــگــهـبــان کــشــور بــد و افــســرت
از ایــدر بـــه زابـــل فــرســتـــادیــشبـــســی پـــنــد و انــدرزهــا دادیــش
کــه تــا از پــی تــاج بــیـجــان شــودجــهــانــی بــرو زار و پــیـچــان شــود
نه سیمرغ کشتـش نه رستـم نه زالتـو کشتـی مر او را چـو کشتـی منال
تـــرا شــرم بـــادا ز ریــش ســپـــیــدکـه فــرزنـد کــشــتــی ز بــهـر امـیـد
جـهـانـدار پــیـش از تـو بــسـیـار بــودکـه بــر تــخـت شـاهـی سـزاوار بــود
بـــه کــشـــتـــن نــدادنــد فــرزنــد رانـــه از دوده خـــویــش و پـــیــونـــد را
چـنین گفت پـس بـا پـشوتـن که خیزبــــریـــن آتــــش تـــیـــزبــــر آب ریـــز
بـــیــامــد پـــشــوتــن ز ایــوان شــاهزنـــان را بــــیـــاورد زان جــــایـــگــــاه
پــشـوتـن چـنـیـن گـفـت بــا مـادرشکه چندین بـه تـنگی چه کوبـی درش
که او شـاد خـفتـسـت و روشـن روانچــو ســیـر آمــد از مــرز و از مـرزبــان
بـــپـــذرفــت مــادر ز دیــن دار پـــنــدبـــه داد خــداونــد کــرد او پـــســنــد
ازان پـس بـه سـالـی بـه هـر بـرزنـیبــه ایـران خــروشـی بــد و شـیـونـی
ز تـــیــر گـــز و بـــنــد دســـتـــان زالهـمـی مـویـه کـردنـد بــسـیـار سـالپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.