ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 02:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
هـمـی بــود بــهـمـن بـه زابــلـسـتـانبـه نـخـچـیـر گـر بـا مـی و گـلـسـتـان
ســـواری و مــی خـــوردن و بـــارگــاهبــیـامـوخـت رسـتـم بــدان پــور شـاه
بـه هـر چـیز پـیش از پـسـر داشـتـششـب و روز خـنـدان بـه بــر داشـتـش
چـو گـفـتــار و کـردار پــیـوسـتــه شـددر کین بـه گشتـاسپ بـر بـسته شد
یکـی نـامـه بـنـوشـت رسـتـم بـه دردهـــمـــه کـــار فـــرزنـــد او یــاد کـــرد
ســر نـامـه کـرد آفــریـن از نـخــســتبـدانکـس کـه کـینه نبـودش نجـسـت
دگــر گــفــت یـزدان گــوای مــنـســتپـشـوتـن بــدیـن رهـنـمـای مـنـسـت
کـه مـن چـنـد گـفـتـم بـه اسـفـنـدیـارمــگــر کــم کــنــد کــیــنــه و کـــارزار
سـپـردم بـدو کـشـور و گـنـج خـویـشگـزیـدم ز هـرگـونـه یـی رنـج خـویـش
زمـانـش چــنـیـن بــود نـگـشـاد چـهـرمــرا دل پــر از درد و ســر پــر ز مـهـر
بــدیـن گــونــه بــد گــردش آســمــانبــسـنـده نـبــاشـد کـسـی بــا زمـان
کـنـون ایـن جـهـانـجـوی نـزد مـنـسـتکـــه فـــرخ نــژاد اورمــزد مــنــســـت
هـنــرهــای شــاهــانــش آمــوخــتــماز انـــدرز فــــام خــــرد تــــوخــــتــــم
چـو پـیـمـان کـنـد شـاه پــوزش پــذیـرکـزیـن پــس نـیـنـدیـشــد از کـار تــیـر
نـهـان مـن و جـان مـن پــیـش اوسـتاگر گنج و تاجست و گر مغز و پوست
چــو آن نـامـه شـد نـزد شــاه جــهـانپـــراگــنــده شــد آن مــیــان مــهــان
پـــشــوتــن بـــیــامــد گــوایــی بـــدادسـخــنـهـای رسـتــم هـمـه کـرد یـاد
هـــمــــان زاری و پــــنــــد و ارونـــد اوســخــن گـفــتــن از مـرز و پــیـونـد او
ازان نـامـور شــاه خــشــنـود گـشــتگــرایــنــده را آمــدن ســـود گــشــت
ز رســتــم دل نـامـور گـشــت خــوشنــزد نــیــز بـــر دل ز تـــیــمـــار تـــش
هـم انـدر زمـان نـامـه پـاسـخ نـوشـتبــه بــاغ بــزرگـی درخـتـی بــکـشـت
چــنـیـن گـفـت کـز جــور چــرخ بــلـنـدچـو خـواهد رسـیدن کـسـی را گـزنـد
بــه پــرهــیـز چــون بــازدارد کــســیوگــر ســوی دانــش گــرایـد بــســی
پــشـوتــن بــگـفـت آنـچ درخـواسـتـیدل مــن بــه خــوبــی بــیــاراســتــی
ز گــردون گــردان کــه یـارد گــذشــتخــردمـنـد گـرد گــذشــتــه نـگـشــت
تــو آنــی کــه بـــودی وزان بــهــتــریبــه هـنـد و بــه قــنـوج بــر مـهـتــری
ز بـیـشـی هـرآنـچـت بــبــایـد بــخـواهز تــخــت و ز مـهـر و ز تــیـغ و کــلــاه
فــرســـتـــاده پـــاســـخ بـــیــاورد زودبـدان سـان که رستـمش فرموده بـود
چــنـیـن تــا بــرآمـد بــریـن گـاه چــنـدبــبــد شــاهــزاده بــه بــالــا بــلــنــد
خــردمــنــد و بــادانــش و دســتــگــاهبــه شـاهـی بــرافـراخــت فـرخ کـلـاه
بــدانـسـت جـامـاسـپ آن نـیـک و بـدکـه آن پـادشـاهـی بـه بـهـمـن رسـد
به گشتاسپ گفت ای پسندیده شاهتــرا کــرد بــایـد بــه بــهــمــن نــگــاه
ز دانـش پــدر هـرچ جــسـت انـدر اویبــه جــای آمـد و گـشـت بــا آب روی
بــه بـیـگـانـه شـهـری فـراوان بــمـانـدکــســی نـامــه تــو بــروبــر نـخــوانـد
بـه بـهـمـن یکـی نـامـه بـایـد نـوشـتبــسـان درخـتــی بــه بــاغ بــهـشـت
کــه داری بــه گـیـتــی جــز او یـادگـارگـــســــارنـــده درد اســـفـــنـــدیـــار
خـوش آمد سخـن شاه گشتـاسـپ رابــفــرمـود فــرخــنـده جــامــاســپ را
کــه بــنـویـس یـک نـامـه نـزدیـک اوییکـی سـوی گـردنـکـش کـینـه جـوی
کـه یزدان سـپـاس ای جـهان پـهلـوانکـه مـا از تــو شــادیـم و روشـن روان
نـبــیـره کـه از جـان گـرامـی تـر اسـتبـه دانش ز جـاماسپ نامی تـر است
بـه بـخـت تـو آمـوخـت فـرهنـگ و رایسـزد گـر فـرسـتـی کـنـون بــاز جـای
یـکـی ســوی بــهـمـن کـه انـدر زمـانچـو نـامـه بــخـوانـی بـه زابــل مـمـان
کـــه مـــا را بـــه دیــدارت آمـــد نــیــازبـــرآرای کـــار و درنـــگـــی مـــســـاز
بـه رسـتـم چـو بــرخـوانـد نـامـه دبـیـربــدان شــاد شــد مــرد دانـش پــذیـر
ز چـیـزی کـه بـودش بـه گـنـج انـدرونز خـــفـــتـــان وز خـــنــجـــر آبـــگــون
ز بـــرگــســتـــوان و ز تــیــر و کــمــانز گـــوپـــال و ز خـــنـــجـــر هــنــدوان
ز کـــافـــور وز مــشـــک وز عـــود تـــرهـم از عـنـبــر و گـوهـر و ســیـم و زر
ز بــــالــــا و از جــــامــــه نـــابــــریـــدپـــرســتـــار وز کــودکــان نــارســیــد
کـــمــرهــای زریــن و زریــن ســـتـــامز یــاقـــوت بـــا زنــگ زریــن دو جـــام
همـه پـاک رسـتـم بـه بـهمـن سـپـردبــرنـده بــه گــنـجــور او بــر شــمــرد
تــهـمــتــن بــیـامــد دو مـنـزل بــه راهپــس او را فــرســتــاد نــزدیـک شــاه
چـو گـشـتــاسـپ روی نـبــیـره بــدیـدشــد از آب دیــده رخـــش نــاپـــدیــد
بــدو گـفــت اســفــنـدیـاری تــو بــسنـمـانی بـه گـیتـی جـز او را بـه کـس
ورا یـــافـــت روشـــن دل و یــادگـــیــرازان پــس هـمـی خـوانـدش اردشـیـر
گــوی بــود بــا زور و گــیـرنـده دســتخــردمــنــد و دانــا و یـزدان پــرســت
چـو بـر پـای بـودی سـرانـگـشـت اویز زانـو فــزونــتــر بــدی مــشــت اوی
هـمــی آزمــودش بــه یـک چــنـدگــاهبــه بــزم و بـه رزم و بـه نـخـجـیـرگـاه
بــه مـیـدان چــوگـان و بــزم و شــکـارگــوی بـــود مــانــنــد اســـفـــنــدیــار
ازو هـیـچ گـشـتـاسـپ نـشـکـیـفـتـیبـه مـی خـوردن انـدرش بــفـریـفـتـی
هـمـی گـفــت کــایـنـم جــهـانـدار دادغــمــی بـــودم از بــهــر تــیــمــار داد
بـــمـــانــاد تـــا جـــاودان بـــهــمــنــمچــو گـم شـد سـرافـراز رویـیـن تــنـم
ســـرآمــد هــمــه کــار اســفــنــدیــارکــه جـــاویــد بـــادا ســر شــهــریــار
هــمــیــشــه دل از رنــج پـــرداخــتــهزمــانــه بـــه فــرمــان او ســاخـــتـــه
دلـش بــاد شـادان و تــاجــش بــلـنـدبــه گــردن بــدانــدیـش او را کــمــنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.