ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنـیـن گــویـد آن پــیـر دانـش پــژوههـنـرمـنـد و گــویـنـده و بــا شــکــوه
کــه در پـــرده بـــد زال را بـــرده یــینـــوازنـــده رود و گــــویـــنـــده یـــی
کـــنــیــزک پـــســـر زاد روزی یــکــیکــه ازمــاه پـــیــدا نــبـــود انــدکــی
بـــه بــــالـــا و دیـــدار ســـام ســـوارازو شـــــاد شـــــد دوده نــــامـــــدار
ســتـــاره شــنــاســـان و کــنــداورانز کـشـمـیـر و کـابــل گـزیـده ســران
ز آتــش پــرســت و ز یـزدان پــرسـتبــرفـتـنـد بــا زیـج رومـی بــه دسـت
گـرفـتــنـد یـکـســر شــمـار ســپــهـرکــه دارد بـــران کــودک خــرد مــهــر
سـتـاره شـمـرکـان شـگـفـتـی بـدیـدهـمـی ایـن بـدان آن بـدین بـنـگـریـد
بـــگــفــتـــنــد بـــا زال ســـام ســوارکــه ای از بــلــنــد اخــتــران یـادگــار
گـرفـتــیـم و جــسـتــیـم راز سـپــهـرنــدارد بـــدیــن کــودک خـــرد مــهــر
چـو این خـوب چـهره بـه مردی رسـدبـــه گـــاه دلــیــری و گــردی رســـد
کــنــد تــخــمــه ســام نــیــرم تــبــاهشـکـسـت انـدرآرد بـدیـن دسـتـگـاه
همـه سـیسـتـان زو شـود پـرخـروشهـمـه شـهـر ایـران بـرآیـد بـه جـوش
شــود تــلـخ ازو روز بــر هـر کــســیازان پـس بـه گـیتـی نـمـانـد بـسـی
غـمی گشـت زان کار دسـتـان سـامز دادار گــیــتــی هــمــی بـــرد نــام
بـه یزدان چـنین گـفـت کـای رهنمایتــو داری ســپــهـر روان را بــه پــای
بــه هـر کـار پــشـت و پــنـاهـم تـوینـــمـــایـــنـــده رای و راهـــم تــــوی
ســپــهــر آفــریـدی و اخــتــر هـمــانهـمـه نـیـکــویـی بــاد مــا را گــمـان
بــجــز کــام و آرام و خــوبــی مــبـــادورا نـام کـرد آن ســپــهـبــد شــغــاد
همی داشت مادر چو شد سیر شیردلـــارام و گـــویــنـــده و یـــادگـــیـــر
بــران ســال کـودک بــرافـراخــت یـالبـــر شــاه کــابـــل فــرســـتـــاد زال
جــوان شـد بــه بــالـای سـرو بــلـنـدســواری دلــاور بــه گــرز و کــمــنــد
ســپــهــدار کــابــل بـــدو بــنــگــریــدهـمـی تـاج و تـخـت کـیـان را سـزید
بــه گـیـتــی بــه دیـدار او بــود شــادبــــدو داد دخـــتــــر ز بــــهـــر نـــژاد
ز گــنــج بــزرگ آنــچ بـــد در خــورشفــرســتـــاد بـــا نــامــور دخــتـــرش
همی داشتش چون یکی تـازه سیبکــز اخــتــر نـبــودی بــروبــر نـهـیـب
بـــزرگـــان ایــران و هــنــدوســـتـــانز رســتــم زدنـدی هـمـی داسـتــان
چـنان بـد کـه هر سـال یک چـرم گـاوز کابـل همی خـواستـی بـاژ و سـاو
در انــدیــشـــه مــهــتـــر کـــابـــلــیچــنــان بـــد کــزو رســتــم زابــلــی
نــــگــــیـــرد ز کــــار درم نـــیـــز یـــادازان پــس کـه دامـاد او شــد شـغـاد
چـو هـنـگـام بــاژ آمـد آن بــسـتــدنـدهـمـه کـابــلـسـتـان بــهـم بــر زدنـد
دژم شــــد ز کـــار بــــرادر شــــغـــادنـکـرد آن سـخـن پـیش کـس نیز یاد
چـنـیـن گـفـت بــا شـاه کـابـل نـهـانکـه مـن سـیر گـشـتـم ز کـار جـهان
بــرادر کـه او را ز مـن شـرم نـیـسـتمــرا ســوی او راه و آزرم نــیــســت
چـه مـهـتـر بــرادر چـه بــیـگـانـه یـیچــه فـرزانـه مـردی چـه دیـوانـه یـی
بــــســـازیـــم و او را بـــه دام آوریـــمبــه گــیـتــی بــدیـن کــار نـام آوریـم
بــگـفــتــنـد و هـر دو بــرابــر شــدنـدبــه انـدیـشـه از مـاه بــرتــر شــدنـد
نـگـر تــا چــه گـفـتــســت مـرد خــردکـه هـرکـس کـه بـد کـرد کـیفـر بـرد
شــبــی تــا بـــرآمــد ز کــوه آفــتــابدو تـن را سـر انـدر نـیامـد بـه خـواب
کـه مـا نـام او از جــهـان کــم کــنـیـمدل و دیـــده زال پـــر نـــم کـــنـــیــم
چـنـیـن گـفـت بـا شـاه کـابـل شـغـادکـه گـر زین سـخـن داد خـواهیم داد
یـکـی سـور کـن مـهـتـران را بــخـوانمـی و رود و رامـشـگـران را بــخــوان
بـه مـی خـوردن اندر مـرا سـرد گـویمــیــان کــیـان نــاجــوانــمــرد گــوی
ز خــواری شـوم سـوی زابــلـسـتــانبــنــالــم ز ســالــار کــابــلــســتــان
چــه پــیــش بــرادر چــه پــیـش پــدرتـــرا نــاســزا خـــوانــم و بـــدگــهــر
بــرآشــوبـــد او را ســر از بــهــر مــنبــیـابــد بــریـن نــامــور شــهــر مــن
بــرآیـد چــنــیـن کــار بــر دســت مــابـه چـرخ فـلـک بــر بـود شـسـت مـا
تـو نـخـچـیـرگـاهـی نـگـه کـن بــه راهبــکـن چـاه چـنـدی بـه نـخـچـیـرگـاه
بـــرانــدازه رســتـــم و رخـــش ســازبــه بــن در نــشــان تــیـغــهـای دراز
هــمــان نــیــزه و حـــربـــه آبـــگـــونســنــان از بــر و نــیـزه زیــر انــدرون
اگـر صــد کـنـی چــاه بــهـتــر ز پــنـجچـو خـواهی که آسـوده گردی ز رنج
بــجــای آر صــد مــرد نــیـرنــگ ســازبــکـن چــاه و بــر بــاد مـگـشـای راز
سـر چـاه را سـخـت کن زان سـپـسمگـوی این سـخـن نیز بـا هیچ کـس
بـشـد شـاه و رای از مـنـش دور کـردبــه گـفـتــار آن بــی خـرد سـور کـرد
مـهـان را سـراسـر ز کـابــل بــخـوانـدبـخـوان پـسـنـدیده شـان بـرنـشـانـد
چـو نان خـورده شد مجـلس آراستـندمی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـند
چــو سـر پــر شـد از بــاده خـسـرویشــغــاد انـدر آشــفــت از بــدخــوی
چـنین گـفـت بـا شـاه کـابـل کـه مـنهـمـی سـرفـرازم بــه هـر انـجــمـن
بــرادر چـو رسـتـم چـو دسـتــان پــدرازیــن نـــامـــورتـــر کـــه دارد گـــهــر
ازو شــاه کـابــل بــرآشـفـت و گـفـتکه چندین چه داری سخن در نهفت
تــو از تــخــمــه ســام نــیـرم نــه ایبـرادر نـه ای خـویـش رسـتـم نـه ای
نـکـردسـت یـاد از تــو دسـتــان سـامبـــرادر ز تـــو کـــی بـــرد نــیــز نـــام
تــو از چــاکــران کــمــتــری بــر درشبــــرادر نـــخــــوانـــد تــــرا مـــادرش
ز گـفـتــار او تــنـگ دل شــد شــغــادبـرآشـفـت و سـر سـوی زابـل نـهـاد
هـمـی رفـت بــا کـابــلـی چـنـد مـرددلـی پـر ز کـیـن لـب پـر از بـاد سـرد
بــــیـــامـــد بــــه درگـــاه فـــرخ پـــدردلـی پــر ز چــاره پــر از کـیـنـه ســر
هـم انـگــه چــو روی پــســر دیـد زالچــنــان بــرز و بــالــا و آن فــر و یـال
بــپــرسـیـد بــسـیـار و بــنـواخــتــشهـم انـگـه بــر پــیـلـتــن تــاخــتــش
ز دیــدار او شـــاد شـــد پـــهـــلـــوانچـو دیـدش خـردمـنـد و روشـن روان
چـنین گـفـت کـز تـخـمـه سـام شـیرنــزایــد مـــگـــر زورمـــنـــد و دلـــیــر
چــگـونـه اسـت کـار تــو بــا کـابــلـیچــه گــویــنــد از رســتـــم زابـــلــی
چـنین داد پـاسـخ بـه رسـتـم شـغـادکـه از شــاه کــابــل مـکــن نـیـز یـاد
ازو نــیـکــویـی بــد مــرا پــیـش ازیـنچــو دیــدی مــرا خــوانــدی آفــریــن
کـنون مـی خـورد چـنگ سـازد همیسـر از هـر کـسـی بــرفـرازد هـمـی
مــرابـــر ســر انــجـــمــن خــوار کــردهــمــان گــوهــر بـــد پــدیــدار کــرد
همی گـفـت تـا کـی ازین بـاژ و سـاونـه بــا سـیـسـتــان مـا نـداریـم تــاو
ازین پـس نـگـوییـم کـو رسـتـمـسـتنـه زو مـردی و گـوهـر مـا کـمـســت
نــه فــرزنــد زالــی مــرا گــفــت نـیـزوگـر هسـتـی او خـود نـیرزد بـه چـیز
ازان مــهــتــران شــد دلــم پـــر ز دردز کــابــل بــرانــدم دو رخــســاره زرد
چـو بـشنید رسـتـم بـرآشفت و گفتکـه هرگـز نـمـانـد سـخـن در نـهفـت
ازو نــیــر مــنــدیــش وز لــشــکــرشکه مه لشـکرش بـاد و مه افـسـرش
مـن او را بـدیـن گـفـتـه بـیـجـان کـنـمبـــرو بـــر دل دوده پـــیــچــان کــنــم
تـــرا بـــرنــشــانــم بـــر تـــخــت اویبــه خــاک انـدر آرم سـر بــخـت اوی
همـی داشـتـش روی چـنـد ارجـمـندســپـــرده بـــدو جــایــگــاه بـــلــنــد
ز لـشـگـر گـزین کـرد شـایسـتـه مـردکــســی را کـه زیـبــا بــود در نـبــرد
بــفــرمــود تــا ســاز رفــتــن کــنـنــدز زابـل بـه کـابـل نـشـسـتـن کـنـنـد
چـو شـد کـار لـشـکـر همه سـاخـتـهدل پــهــلــوان گــشــت پـــرداخــتــه
بــیـامــد بــر مــرد جــنـگــی شــغــادکـه بــا شــاه کــابــل مـکـن رزم یـاد
کــه گــر نـام تــو بــرنـویـســم بــر آببـه کـابـل نـیـابــد کـس آرام و خـواب
کـه یـارد کـه پـیش تـو آیـد بـه جـنـگوگـر تـو بــجـنـبــی کـه سـازد درنـگ
بـرآنم کـه او زین پـشـمـان شـدسـتوزین رفـتـم سـوی درمـان شـدسـت
بــیـارد کـنـون پــیـش خـواهـشـگـرانز کـــابـــل گــزیــده فـــراوان ســـران
چـنین گـفـت رسـتـم کـه اینسـت راهمـرا خـود بــه کـابــل نـبــایـد سـپــاه
زواره بــــس و نـــامـــور صـــد ســـوارپــیــاده هــمــان نــیـز صــد نــامــدارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.