ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــداخــتــر چــو از شــهـر کـابــل بــرفـتبـدان دشت نخچـیر شد شاه تـفت
بــبــرد از مــیــان لــشــکــری چــاه کــنکــجــا نــام بــردنــد زان انــجــمــن
ســراســر هـمـه دشــت نـخــچــیـرگــاههـمــه چــاه بــد کــنــده در زیـر راه
زده حـــربـــه هــا را بـــن انـــدر زمـــیــنهمـان نیز ژوپـین و شـمـشـیر کـین
بـــه خـــاشــاک کــرده ســر چـــاه کــورکـه مردم ندیدی نه چـشـم سـتـور
چــو رســتــم دمـان سـر بــرفـتــن نـهـادســواری بــرافـگـنـد پــویـان شـغـاد
کــه آمــد گــو پـــیــلــتـــن بـــا ســـپـــاهبــیـا پـیـش وزان کـرده زنـهـار خـواه
ســپــهــدار کــابـــل بـــیــامــد ز شــهــرزبـان پـرسخـن دل پـر از کین و زهر
چـو چـشـمـش بـه روی تـهمـتـن رسـیدپــیــاده شــد از بــاره کــو را بــدیـد
ز ســـرشـــاره هـــنـــدوی بـــرگـــرفـــتبـرهنه شد و دسـت بـر سـر گرفت
هـمــان مـوزه از پــای بــیـرون کــشــیـدبه زاری ز مژگان همی خون کشید
دو رخ را بـــه خـــاک ســیــه بـــر نــهــادهـمـی کـرد پــوزش ز کـار شــغــاد
کـه گـر مـسـت شـد بـنـده از بـیهـشـینمـود اندران بـیهشـی سـرکـشـی
ســـزد گــر بـــبـــخـــشــی گــنــاه مــراکـــنـــی تــــازه آیـــیـــن و راه مـــرا
هـمـی رفـت پـیـشـش بــرهـنـه دو پـایسـری پــر ز کـیـنـه دلـی پــر ز رای
بـــبـــخـــشـــیــد رســـتـــم گـــنـــاه ورابــــیــــفــــزود زان پــــایــــگــــاه ورا
بــفــرمــود تــا ســر بــپــوشــیـد و پــایبـه زین بـر نشست و بـیامد ز جای
بـــر شــهــر کــابـــل یــکــی جــای بــودز ســبــزی زمــیـنـش دلــارای بــود
بــدو انــدرون چــشــمــه بــود و درخــتبـه شـادی نـهـادنـد هرجـای تـخـت
بـــســی خـــوردنــیــهــا بـــیــاورد شــاهبـیـاراسـت خـرم یـکـی جـشـنـگـاه
مــی آورد و رامــشــگــران را بـــخــوانــدمـهان را بـه تـخـت مهی بـر نشـاند
ازان سـپ بـه رسـتـم چـنین گفت شـاهکـه چـون رایـت آید بـه نـخـچـیرگـاه
یـکـی جــای دارم بــریـن دشــت و کــوهبـه هر جـای نخـچـیر گشـتـه گـروه
هـمـه دشــت غــرمـســت و آهـو و گـورکـسـی را کـه بـاشـد تـگاور سـتـور
بــه چـنـگ آیـدش گـور و آهـو بـه دشـتازان دشـت خـرم نـشـایـد گـذشـت
ز گــفــتـــار او رســتــم آمــد بـــه شــورازان دشــت پــرآب و نـخــچــیـرگـور
بــه چــیـزی کــه آیــد کــســی را زمــانبــپــیـچــد دلـش کــور گـردد گـمـان
چــنــیــن اســت کــار جـــهــان جــهــاننـخــواهـد گـشــادن بــمـابــر نـهـان
بــه دریـا نـهـنـگ و بــه هـامـون پــلــنـگهـمـان شـیـر جــنـگـاور تــیـزچـنـگ
ابـــا پـــشـــه و مــور در چـــنــگ مـــرگیکی بـاشـد ایدر بـدن نیسـت بـرگ
بـــفــرمــود تـــا رخــش را زیــن کــنــنــدهمه دشـت پـر بـاز و شـاهین کنند
کـــمـــان کـــیــانــی بـــه زه بـــر نــهــادهمـی رانـد بـر دشـت او بـا شـغـاد
زواره هـــمـــی رفـــت بـــا پـــیـــلـــتـــنتــنـی چــنـد ازان نـامـدار انـجــمـن
بــه نـخــچــیـر لـشــکــر پــراگـنـده شــداگـر کـنـده گـر ســوی آگـنـده شــد
زواره تــــهــــمــــتــــن بـــــران راه بــــودز بــهـر زمــان کــانــدران چــاه بــود
همـی رخـش زان خـاک می یافـت بـویتـن خـویـش را کـرد چـون گـردگـوی
همی جست و ترسان شد از بوی خاکزمین را بـه نعـلش همی کرد چـاک
بــــزد گـــام رخــــش تــــگـــاور بــــه راهچــنـیـن تــا بــیـامـد مـیـان دو چــاه
دل رسـتــم از رخـش شـد پــر ز خـشـمزمـانـش خـرد را بـپـوشـیـد چـشـم
یــــکــــی تــــازیــــانــــه بـــــرآورد نــــرمبــزد نـیـک دل رخــش را کــرد گـرم
چــو او تـــنــگ شــد در مــیــان دو چــاهز چـنـگ زمـانـه هـمـی جـسـت راه
دو پــایـش فـروشـد بــه یـک چــاهـسـارنـــبــــد جــــای آویـــزش و کــــارزار
بـــن چـــاه پـــر حــربـــه و تـــیــغ تـــیــزنــبـــد جـــای مـــردی و راه گـــریــز
بـــدریــد پـــهــلــوی رخـــش ســـتـــرگبـــر و پـــای آن پـــهــلـــوان بـــزرگ
بــه مـردی تــن خــویـش را بــرکــشــیـددلـیـر از بــن چـاه بــر سـر کـشـیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.