ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـا خستـگی چـشمها بـرگشادبـــدیــد آن بــدانــدیــش روی شــغــاد
بـدانـسـت کـان چـاره و راه اوسـتشــغــاد فـریـبــنـده بــدخــواه اوســت
بـدو گفت کای مرد بدبـخت و شومز کـــار تـــو ویـــران شـــد آبــــاد بـــوم
پــشـیـمـانـی آیـد تـرا زیـن سـخـنبــپــیـچــی ازیـن بــد نــگــردی کــهـن
بــرو بــا فــرامــرز و یــکــتــاه بــاشبــه جــان و دل او را نـکــوخــواه بــاش
چـنـین پـاسـخ آورد نـاکـس شـغـادکـــــه گــــردون گــــردان تـــــرا داد داد
تو چندین چه نازی بـه خون ریختـنبـــه ایــران بـــه تـــاراج و آویـــخـــتـــن
ز کـابـل نـخـوا هـی دگـر بـار سـیـمنه شاهان شوند از تو زین پس به بیم
کـه آمـد کـه بــر تــو ســرآیـد زمـانشــوی کــشــتـــه در دام آهــرمــنــان
هـم انـگـه ســپــهـدار کــابــل ز راهبــه دشــت انـدر آمـد ز نـخــچــیـرگــاه
گـو پـیـلـتـن را چـنـان خـسـتـه دیـدهـمـان خـسـتـگـیهـاش نـابـسـتـه دید
بــدو گــفــت کــای نـامـدار ســپــاهچـه بـودت بــریـن دشـت نـخـچـیـرگـاه
شــوم زود چــنــدی پــزشــک آورمز درد تـــو خـــونــیــن ســـرشــک آورم
مـگـر خـسـتـگـیهـات گـردد درسـتنـبــایـد مـرا رخ بــه خــونـاب شـســت
تـهـمـتـن چـنـین داد پـاسـخ بـدویکــه ای مــرد بــدگــوهـر چــاره جــوی
ســـر آمــد مــرا روزگــار پـــزشـــکتـو بـر مـن مـپـالـای خـونین سـرشـک
فــراوان نــمــانــی ســـرآیــد زمــانکــســی زنـده بــرنـگــذرد بــاســمـان
نـه مـن بـیش دارم ز جـمـشـید فـرکــه بــبــریــد بــیـور مــیــانــش بــه ار
نـــه از آفـــریــدون وز کـــیــقـــبـــادبــــزرگـــان و شــــاهـــان فـــرخ نـــژاد
گـلـوی سـیـاوش بـه خـنـجـر بــریـدگـــروی زره چـــون زمــانــش رســـیــد
هــمــه شــهــریــاران ایـران بــدنــدبــه رزم انــدرون نــره شــیـران بــدنــد
بــرفــتــنــد و مــا دیـرتــر مــانــدیـمچــو شــیــر ژیــان بــرگــذر مــانــدیــم
فــرامــرز پــور جــهــان بـــیــن مــنبــیــایــد بــخــواهــد ز تــو کــیــن مــن
چـنین گـفـت پـس بـا شـغـاد پـلـیدکـه اکـنون که بـر من چـنین بـد رسـید
ز تـــرکـــش بــــرآور کـــمـــان مـــرابــــه کــــار آور آن تــــرجــــمـــان مـــرا
بـه زه کـن بـنه پـیش من بـا دو تـیرنــبــایـد کــه آن شــیـر نـخــچــیـرگــیـر
ز دشــت انــدر آیـد ز بــهـر شــکــارمـن ایـنـجــا فــتــاده چــنـیـن نـابــکــار
بـــبـــیــنـــد مـــرا زو گـــزنــد آیــدمکـــمـــانــی بـــود ســـودمـــنــد آیــدم
نــدرد مــگــر ژنــده شــیـری تــنــمزمـانـی بــود تــن بــه خــاک افــگــنـم
شـغـاد آمـد آن چــرخ را بــرکـشـیـدبـه زه کـرد و یـک بــارش انـدر کـشـیـد
بــخـنـدیـد و پـیـش تـهـمـتـن نـهـادبــه مــرگ بـــرادر هــمــی بــود شــاد
تـهمتـن بـه سختـی کمان بـرگرفتبـدان خـسـتـگـی تـیـرش انـدر گـرفـت
بــرادر ز تـیـرش بــتـرسـیـد سـخـتبـــیــامــد ســپــر کــرد تــن را درخــت
درخــتــی بــدیــد از بــرابــر چــنــاربـــروبـــر گــذشــتــه بـــســی روزگــار
مـیانش تـهی بـار و بـرگـش بـجـاینـهـان شـد پــسـش مـرد نـاپــاک رای
چو رستم چنان دید بفراخت دستچـنان خـسـتـه از تـیر بـگشاد شست
درخـت و بــرادر بـهـم بــر بــدوخـتبــه هـنـگـام رفـتـن دلـش بــرفـروخـت
شــغــاد از پـــس زخـــم او آه کــردتـــهــمــتـــن بـــرو درد کـــوتـــاه کـــرد
بـدو گفـت رسـتـم ز یزدان سـپـاسکـه بـودم همـه سـالـه یزدان شـنـاس
ازان پـس که جـانم رسـیده بـه لببــریـن کـیـن مـا بـر نـبـگـذشـت شـب
مــرا زور دادی کــه از مــرگ پــیـشازین بـی وفـا خـواسـتـم کـین خـویش
بـگـفـت این و جـانـش بـرآمـد ز تـنبــرو زار و گــریــان شــدنــد انــجــمــن
زواره بــه چــاهــی دگــر در بــمــردســواری نــمــانــد از بــزرگــان و خــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.