ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان نــامــداران ســواری بــجــســتگـهـی شـد پـیاده گـهی بـرنـشـسـت
چـو آمـد سـوی زابـلـسـتـان بـگـفـتکـه پـیل ژیان گـشـت بـا خـاک جـفـت
زواره هـمــان و ســپــاهـش هـمــانســواری نـجــســت از بــد بــدگــمـان
خــروشــی بــرآمــد ز زابــلــســتــانز بـــدخــواه وز شــاه کــابـــلــســتــان
هـمـی ریـخـت زال از بــر یـال خــاکهـمـی کـرد روی و بــر خـویـش چــاک
هـمـی گــفــت زار ای گــو پــیـلـتــننـخـواهـد کـه پــوشـد تـنـم جـز کـفـن
گــــو ســــرفــــراز اژدهـــای دلـــیـــرزواره کـــه بـــد نـــامـــبـــردار شـــیـــر
شـغـاد آن بـه نفـرین شـوریده بـخـتبـکـنـد از بـن ایـن خـسـروانـی درخـت
کـه دانـد کـه بــا پــیـل روبــاه شــومهمـی کـین سـگـالـد بـران مـرز و بـوم
کـه دارد بــه یـاد ایـن چـنـیـن روزگـارکـــه دانـــد شـــنـــیـــدن ز آمـــوزگـــار
که چون رستمی پیش بینم به خاکبـــه گــفـــتـــار روبـــاه گــردد هــلــاک
چــرا پــیـش ایـشـان نـمـردم بــه زارچـــرا مــانــدم انــدر جـــهــان یــادگــار
چـــرا بـــایــدم زنـــدگـــانــی و گـــاهچــــرا بــــایـــدم خــــواب و آرامـــگـــاه
پـس انـگـه بــسـی مـویـه آغـاز کـردچـو بــر پــور پــهـلـو هـمـی سـاز کـرد
گـــوا شـــیــرگـــیــرا یــلــا مــهــتـــرادلــــاور جــــهـــانــــدیـــده کــــنـــداورا
کــجـــات آن دلــیــری و مــردانــگــیکــجـــات آن بـــزرگــی و فـــرزانــگــی
کــجــات آن دل و رای و روشــن روانکـــجـــات آن بـــر و بـــرز و یــال گــران
کـجـات آن بــزرگ اژدهـافـش درفـشکـجــا تــیـر و گـوپــال و تــیـغ بــنـفـش
نماندی بـه گیتـی و رفتـی بـه خـاککــه بــادا ســر دشــمـنـت در مـغــاک
پــس انــگــه فــرامــرز را بــا ســپــاهفــرســـتـــاد تـــا رزم جـــویــد ز شــاه
تـــن کـــشـــتـــه از چـــاه بــــاز آوردجــــهــــان را بـــــه زاری نــــیــــاز آورد
فـرامـرز چــون پــیـش کـابــل رسـیـدبــه شــهــر انــدرون نــامــداری نــدیـد
گـریزان هـمـه شـهـر و گـریـان شـدهز ســوک جــهــانــگــیـر بــریـان شــده
بــیـامـد بــران دشــت نـخــچــیـرگـاهبــه جــایـی کـجــا کـنـده بــودنـد چـاه
چـــو روی پــــدر دیـــد پــــور دلـــیـــرخــروشــی بـــرآورد بــر ســان شــیــر
بــدان گـونـه بـر خـاک تـن پـر ز خـونبــه روی زمــیـن بــر فــگــنــده نـگــون
هـمـی گـفـت کـای پــهـلـوان بــلـنـدبــه رویـت کــه آورد زیـن ســان گــزنـد
کـه نـفـریـن بـران مـرد بـی بــاک بـادبــه جـای کـلـه بــر سـرش خـاک بــاد
بـــه یــزدان و جــان تـــو ای نــامــداربـــه خــاک نــریــمــان و ســام ســوار
کــه هـرگــز نــبــیـنــد تــنـم جــز زرهبـــیــوســـنــده و بـــرفـــگــنــده گـــرد
بــدان تــا کــه کــیـن گــو پــیــلــتــنبـــخــواهــم ازان بــی وفــا انــجــمــن
هم انکـس کـه بـا او بـدین کین میانبــبــســتــنـد و آمـد بــه مــا بــر زبــان
نـمـانـم ز ایـشـان یـکـی را بـه جـایهم انـکـس کـه بـود انـدرین رهنـمـای
بـــفــرمــود تـــا تـــخــتــهــای گــرانبــــیـــارنـــد از هـــر ســـوی در گـــران
بــبــردنـد بـسـیـار بــا هـوی و تـخـتنــهــادنــد بـــر تــخــت زیــبـــا درخــت
گـشـاد آن مـیـان بــسـتــن پــهـلـویبـــرآهــیــخــت زو جــامــه خــســروی
نخـستـین بـشستـندش از خون گرمبــر و یـال و ریـش و تــنـش نــرم نــرم
همـی عـنـبـر و زعـفـران سـوخـتـنـدهـمـه خـسـتــگـیـهـاش بــردوخــتــنـد
هـمـی ریخـت بـر تـارکـش بـر گـلـاببــگــســتــرد بــر تــنـش کــافــور نـاب
بــه دیـبــا تــنــش را بــیـاراســتــنــدازان پس گل و مشک و می خواستند
کــفــن دوز بــر وی بـــبـــاریــد خــونبــه شــانــه زد آن ریـش کــافــورگــون
نبـد جـا تـنش را همـی بـر دو تـخـتتـنـی بــود بــا سـایـه گـسـتــر درخـت
یـکــی نـغــز تــابــوت کــردنــد ســاجبـــرو مــیــخ زریــن و پـــیــکــر ز عـــاج
هـمـه درزهـایـش گـرفــتــه بــه قـیـربــرآلــوده بــر قــیـر مـشــک و عــبــیـر
ز جــاهــی بــرادرش را بــرکــشــیــدهمی دوخـت جـایی کجـا خستـه دید
زبـر مـشـک و کـافـور و زیـرش گـلـابازان سان همی ریخت بـر جـای خواب
ازان پــس تــن رخــش را بــرکـشـیـدبـشـسـت و بـرو جـامـه هـا گـسـتـرید
بــشـســتــنـد و کـردنـد دیـبــا کـفـنبــجــســتــنــد جــایـی یــکــی نــارون
بــــرفـــتـــنـــد بــــیـــداردل درگـــرانبـــریــدنـــد ازو تـــخـــتـــهـــای گـــران
دو روز انـــدران کــــار شــــد روزگـــارتــن رخــش بـــر پـــیــل کــردنــد بـــار
ز کـابــلـسـتــان تــا بــه زابــلـسـتـانزمـیـن شـد بــه کـردار غـلـغـلـسـتــان
زن و مــرد بــد ایـســتــاده بــه پــایتــنـی را نــبــد بــر زمــیـن نـیـز جــای
دو تــابــوت بــر دسـت بــگـذاشـتـنـدز انــبـــوه چــون بـــاد پــنــداشــتــنــد
بــده روز و ده شـب بـه زابـل رسـیـدکــســش بــر زمـیـن بــر نـهـاده نـدیـد
زمــانــه شــد از درد او بـــا خـــروشتـو گفتـی که هامون بـرآمد بـه جـوش
کــســی نــیـز نــشــنــیـد آواز کــسهـمـه بــومـهـا مــویـه کــردنـد و بــس
بـه بـاغ اندرون دخـمه یی سـاخـتـندســرش را بــه ابــر انــدر افــراخــتــنـد
بـــرابـــر نــهــادنــد زریــن دو تــخــتبــران خــوابــنــیـده گــو نــیـکــبــخــت
هـرانـکـس کـه بـود از پـرسـتـنـدگـاناز آزاد وز پـــــاکـــــدل بـــــنــــدگـــــان
هـمـی مـشـک بـاگـل بـرآمـیـخـتـنـدبـــه پــای گــو پــیــلــتــن ریــخــتــنــد
همی هرکـسـی گـفـت کـای نامـدارچـرا خـواسـتـی مـشـک و عـنـبـر نثـار
نـخـواهی هـمـی پـادشـاهی و بـزمنـپــوشــی هـمـی نـیـز خــفـتــان رزم
نـبـخـشـی هـمـی گـنـج و دینـار نـیزهـمـانـا کـه شـد پـیش تـو خـوار چـیـز
کنون شـاد بـاشی بـه خـرم بـهشتکـه یـزدانـت از داد و مـردی ســرشـت
در دخـمـه بـسـتـنـد و گـشـتـنـد بــازشـــد آن نــامــور شــیــر گــردن فــراز
چـه جـویی همی زین سرای سپـنجکــز آغــاز رنـجــســت و فــرجــام رنـج
بــریـزی بــه خـاک از هـمـه ز آهـنـیاگــر دیــن پــرســتــی ور آهــرمــنــی
تـو تـا زنـده ای سـوی نـیـکـی گـرایمـگــر کــام یـابــی بــه دیـگــر ســرایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.