ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنـیـن گـفـت رودابــه روزی بــه زالکـه از زاغ و ســوک تــهـمـتــن بــنـال
هـمـانـا کـه تـا هـسـت گـیـتـی فـروزازیـن تــیـره تــر کـس نـدیـدســت روز
بـــدو گــفـــت زال ای زن کـــم خـــردغـــم نــاچـــریــدن بـــدیــن بـــگـــذرد
بــرآشــفـت رودابــه ســوگـنـد خــوردکـه هـرگـز نـیابـد تـنـم خـواب و خـورد
روانــــم روان گـــــو پـــــیــــلـــــتـــــنمــگــر بـــاز بــیــنــد بــران انــجــمــن
ز خـوردن یکی هفتـه تـن بـاز داشـتکه بـا جـان رسـتـم بـه دل راز داشت
ز نـاخــوردنـش چــشـم تــاریـک شـدتـــن نــازکـــش نــیــز بـــاریــک شـــد
ز هر سـو که رفـتـی پـرسـتـنده چـندهــمــی رفــت بـــا او ز بــیــم گــزنــد
ســر هــفــتـــه را زو خـــرد دور شــدز بــیـچــارگـی مـاتــمـش ســور شـد
بـیامـد بـه بـسـتـان بـه هنگـام خـوابیـکــی مــرده مــاری بــدیــد انــدر آب
بـزد دسـت و بـگرفـت پـیچـان سـرشهمی خـواست کز مار سـازد خـورش
پــرســتــنــده از دســت رودابــه مــارربـــود و گــرفـــتـــنــدش انــدر کــنــار
کــشــیـدنـد از جــای نـاپــاک دســتبـه ایوانـش بـردنـد و جـای نـشـسـت
بـه جـایی کـه بـودیش بـشـنـاخـتـنـدبــبــردنـد خـوان و خـورش سـاخـتـنـد
همی خـورد هرچـیز تـا گـشـت سـیرفــگــنــدنــد پـــس جــامــه نــرم زیــر
چـو بــاز آمـدش هـوش بــا زال گـفـتکـه گـفـتــار تــو بــا خـرد بــود جـفـت
هرانکس که او را خور و خواب نیستغم مرگ با جشن و سورش یکیست
بــــرفـــت او و مـــا از پـــس او رویـــمبـــه داد جــهــان آفــریــن بـــگــرویــم
بــه درویـش داد آنــچ بــودش نــهــانهـمــی گــفــت بــا کــردگــار جــهـان
کــه ای بـــرتـــر از نــام وز جــایــگــاهروان تــهــمــتــن بـــشــوی از گــنــاه
بـدان گـیـتـیـش جـای ده در بـهـشـتبـرش ده ز تـخـمی کـه ایدر بـکـشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.