ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـهمن بـه تـخت نیا بـر نشستکمر با میان بست و بگشاد دست
ســــپــــه را درم داد و دیـــنــــار دادهـمـان کـشـور و مـرز بــسـیـار داد
یـکـی انـجـمـن سـاخـت از بـخـردانبـــــزرگــــان و کـــــار آزمــــوه ردان
چــنـیـن گـفـت کـز کـار اســفـنـدیـارز نـــیـــک و بــــد گـــردش روزگـــار
هــمـــه یــاد داریــد پـــیــر و جـــوانهرانکس که هسـتـید روشـن روان
کـه رسـتـم گـه زنـدگـانـی چـه کـردهـمـان زال افـسـونـگـر آن پـیرمـرد
فــرامــرز جــز کــیـن مــا در جــهــاننـجــویـد هـمــی آشــکــار و نـهـان
سرم پـر ز دردسـت و دل پـر ز خـونجـز از کـین نـدارم بـه مـغـز انـدرون
دو جـنگـی چـو نوش آذر و مهرنوشکـه از درد ایـشـان بــرآمـد خـروش
چـو اسـفـنـدیـاری کـه انـدر جــهـانبـــدو تـــازه بـــد روزگـــار مـــهـــان
بـه زابـلستان زان نشان کشته شدز دردش دد و دام سـرگشـتـه شد
هـمـانـا کـه بــر خــون اســفــنـدیـاربــه زاری بــگـریـد بــه ایـوان نـگــار
هـــم از خـــون آن نـــامـــداران مـــاجــوانـان و جــنـگــی ســواران مــا
هر آنـکـس کـه او بـاشـد از آب پـاکنــیـارد ســر گــوهـر انــدر مــغــاک
بـــه کــردار شـــاه آفـــریــدون بـــودچـو خـونـین بـبـاشـد همـایون بـود
کـه ضــحــاک را از پــی خــون جــمز نـــام آوران جـــهـــان کـــرد کـــم
مـنـوچـهـر بــا سـلـم و تـور سـتـرگبــیـاورد ز آمــل ســپــاهـی بــزرگ
بـه چـین رفت و کین نیا بـازخواستمرا همچـنان داسـتـانسـت راست
چــو کـیـخــسـرو آمـد از افـراسـیـابز خـون کـرد گـیتـی چـو دریـای آب
پـدرم آمد و کین لهراسـپ خـواستز کشـتـه زمین کرد بـا کوه راسـت
فـــرامـــرز کـــز بـــهـــر خـــون پـــدربــه خـورشـیـد تـابــان بــرآورد سـر
به کابل شد و کین رستم بخواستهمه بـوم و بـر کرد بـا خاک راست
زمـیـن را ز خـون بــازنـشـنـاخــتــنـدهمی بـاره بـر کـشـتـگان تـاخـتـند
بــه کــیـنـه ســزاوارتــر کــس مـنـمکـه بـر شـیر درنـده اسـپ افـگـنـم
اگــر بــشــمـری در جــهـان نـامــدارسـواری نـبــیـنـی چـو اسـفـنـدیـار
چـه بـیند و این را چـه پـاسـخ دهیدبــکــوشــیـد تــا رای فــرخ نــهــیـد
چـو بـشـنـید گـفـتـار بـهمـن سـپـاههرانکـس که بـد شـاه را نیکـخـواه
بــه آواز گــفــتــنــد مــا بــنــده ایــمهـمـه دل بـه مـهـر تـو آگـنـده ایـم
ز کـــار گــذشـــتـــه تـــو دانــاتـــریز مــردان جـــنــگــی تـــوانــاتـــری
بـه گـیتـی همان کـن کـه کـام آیدتوگــر زان ســخــن فــر و نـام آیـدت
نـپــیـچـد کـسـی سـر ز فـرمـان تــوکـه یـارد گـذشــتــن ز پــیـمـان تــو
چـو پـاسـخ چـنین یافت از لشکرشبـه کین اندرون تـیزتـر شـد سـرش
هـمـه سـیـسـتــان را بــیـاراسـتـنـدبــریـن بــر نـهـادنـد و بـرخـاسـتـنـد
بـه شـبـگیر بـرخـاسـت آوای کـوسشـد از گرد لشـکـر سـپـهر آبـنوس
هـمـی رفــت زان لــشــکــر نـامـدارســواران شــمـشـیـرزن صـد هـزارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.