ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو آمـد بــه نـزدیـکـی هـیـرمـنـدفـرسـتـاده یـی بـرگـزیـد ارجـمـنـد
فـرسـتــاد نـزدیـک دسـتـان سـامبـدادش ز هـر گـونـه چـنـدی پـیـام
چـنین گـفـت کـز کـین اسـفـندیارمـرا تــلـخ شــد در جــهـان روزگـار
هم از کـین نوش آذر و مـهر نوشدو شـاه گـرامـی دو فـرخ سـروش
ز دل کـیـن دیـرینـه بـیـرون کـنـیـمهمـه بـوم زابـل پـر از خـون کـنـیم
فـرسـتـاده آمـد بـه زابـل بــگـفـتدل زال بـا درد و غم گشـت جـفت
چـنین داد پـاسـخ کـه گر شـهریاربــرانـدیـشــد از کــار اســفــنـدیـار
بــدانـد کــه آن بــودنـی کــار بــودمــرا زان ســخــن دل پــرآزار بـــود
تـو بـودی بـه نیک و بـد اندر مـیانز مــن ســود دیـدی نـدیـدی زیـان
نـپــیـچـیـد رسـتــم ز فـرمـان اویدلش بـسته بـودی بـه پـیمان اوی
پـدرت آن گـرانـمـایـه شـاه بــزرگزمـانش بـیامد بـدان شـد سـتـرگ
بـه بـیشـه درون شـیر و نـر اژدهاز چـــنــگ زمـــانــه نــیــابـــد رهــا
همـانـا شـنـیدی کـه سـام سـواربـه مـردی چـه کـرد انـدران روزگـار
چـنین تـا بـه هنگام رستـم رسیدکه شـمشیر تـیز از میان بـرکشید
بـه پـیش نـیـاکـان تـو در چـه کـردبـه مـردی بـه هنگـام ننگ و نـبـرد
هـمـان کـهـتــر و دایـگـان تـو بــودبــه لـشـکـر ز پــرمـایـگـان تـو بــود
بـه زاری کنون رستـم اندرگذشتهمه زابـلسـتـان پـرآشـوب گشـت
شـب و روز هـسـتـم ز درد پـسـرپــر از آب دیــده پــر از خــاک ســر
خروشان و جوشان و دل پـر ز درددو رخ زرد و لــبــهــا شــده لــاژورد
کـه نـفـریـن بـرو بــاد کـو را ز پـایفـگند و بـر آنکـس کـه بـد رهنمای
گـر ایـدونـک بـینـی تـو پـیـکـار مـابـه خـوبـی بـرانـدیشـی از کـار مـا
بـیـایی ز دل کـیـنـه بـیـرون کـنـیبه مهر اندرین کشور افسون کنی
هـمـه گـنـج فـرزنـد و دینـار سـامکــمــرهـای زریـن و زریـن ســتــام
چـو آیـی بـه پـیـش تـو آرم هـمـهتـو شـاهی و گـردنـکـشـانـت رمـه
فـرسـتــاده را اســپ و دیـنـار دادز هـرگـونـه یـی چـیـز بــسـیـار داد
چو این مایه ور پیش بهمن رسیدز دسـتـان بـگفت آنچ دید و شـنید
چـو بـشنید ازو بـهمن نیک بـخـتنپـذرفت پـوزش بـرآشفت سـخـت
بـه شـهر اندر آمـد دلـی پـر ز دردسری پـر ز کین لب پر از بـاد سرد
پــذیـره شـدش زال ســام ســوارهم از سـیسـتـان آنـک بـد نـامـدار
چـو آمـد بـه نـزدیـک بـهـمـن فـرازپــیـاده شـد از بــاره بــردش نـمـاز
بدو گفت هنگام بـخشایش استز دل درد و کین روز پـالایش اسـت
ازان نـیـکـویـهـا کـه مـا کــرده ایـمتـــرا در جــوانــی بـــپـــرورده ایــم
بـبـخـشـای و کار گذشـتـه مگویهنر جوی وز کشتـگان کین مجوی
که پـیش تـو دسـتـان سـام سواربـیـامـد چـنـین خـوار و بـا دسـتـوار
بــرآشـفـت بـهـمـن ز گـفـتـار اویچـنان سـسـت شد تـیز بـازار اوی
هم اندر زمان پای کردش بـه بـندز دسـتـور و گـنـجـور نـشـنـید پـنـد
ز ایــوان دســتـــان ســـام ســوارشــتــر بـــارهــا بــرنــهــادنــد بــار
ز دیــنــار وز گــوهــر نــابـــســـودز تـخـت وز گـسـتـردنـی هـرچ بـود
ز سـیـمـیـنـه و تــاجــهـای بــه زرز زریــنـــه و گـــوشـــوار و کـــمـــر
از اسـپـان تـازی بـه زریـن سـتـامز شـمـشـیر هنـدی بـه زرین نـیام
هـمــان بــرده و بــدره هــای درمز مشـک و ز کـافـور وز بـیش و کم
کـه رسـتـم فـراز آورید آن بـه رنـجز شـاهان و گردنکشـان یافت گنج
هـمـه زابــلـسـتـان بــه تـاراج دادمــهــان را هـمــه بــدره و تــاج دادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.