ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
غـمـی شـد فـرامـرز در مـرز بــســتز در دنـیـا دســت کـیـن را بــشـسـت
هـــمـــه نـــامــــداران روشــــن روانبـــرفــتــنــد یــکــســر بـــر پــهــلــوان
بـــدان نــامــداران زبـــان بــرگــشــادز گـــفـــت زواره بـــســـی کـــرد یـــاد
کـه پـیـش پـدرم آن جـهـانـدیـده مـردهـمـی گـفـت و لـبـهـا پـر از بــادسـرد
کـه بــهـمـن ز مـا کـیـن اســفـنـدیـاربــخــواهـد تــو ایـن را بــه بــازی مـدار
پـــدرم آن جـــهـــانـــدیـــده نـــامـــورز گـــفـــت زواره بـــپـــیــچـــیــد ســـر
نــپـــذرفـــت و نــشـــنــیــد انــدرز اوازو گـــشـــت ویــران کـــنــون مـــرز او
نیا چون گذشت او بـه شاهی رسیدسـر تـاج شـاهـی بـه مـاهـی رسـیـد
کــنــون بــهـمــن نــامــور شــهــریـارهـمــی نـو کــنــد کــیـن اســفــنـدیـار
هـم از کــیـن مــهـر آن ســوار دلــیـرز نـــوش آذر آن گـــرد درنـــده شـــیــر
کـنون خـواهد از ما همی کـین شـانبــه جــای آورد کــیــن و آیـیــن شــان
ز ایـران ســپــاهـی چــو ابــر ســیـاهبـــیــاورد نــزدیــک مــا کــیــنــه خــواه
نــیــای مـــن آن نـــامـــدار بـــلـــنـــدگـرفـت و بــه زنـجـیـر کـردش بـه بــنـد
کــه بــودی ســپــر پــیـش ایـرانـیـانبـه مـردی بـهـر کـیـنـه بــسـتـه مـیـان
چـــه آمــد بـــدیــن نــامــور دودمــانکــه آیــد ز هــر ســو بـــمــابـــر زیــان
پــدر کــشــتــه و بــنــد ســایـه نــیـابــه مـغــز انـدرون خــون بــود کـیـمـیـا
بــه تــاراج داده هـمـه مــرز خــویـشنــبـــیــنــم ســر مــایــه ارز خـــویــش
شـمـا نـیـز یـکـسـر چــه گـویـیـد بــازهـرانـکـس کـه هـسـتــیـد گـردن فـراز
بــگـفــتــنـد کــای گــرد روشــن روانپـــدر بـــر پـــدر بـــر تـــوی پـــهــلــوان
همـه یک بـه یک پـیش تـو بـنـده ایمبـــرای و بـــه فــرمــان تــو زنــده ایــم
چـو بـشـنید پـوشـید خـفـتـان جـنـگدلـی پــر ز کــیـنـه ســری پــر ز نـنـگ
سـپـه کـرد و سـر سـوی بـهمن نهادز رزم تــهــمــتـــن بـــســی کــرد یــاد
چــو نـزدیـک بــهـمـن رسـیـد آگـهـیبــرآشـفـت بــر تـخـت شـاهـنـشـهـی
بــنـه بــرنـهـاد و ســپــه بــرنـشــانـدبــه غـور انـدر آمـد دو هـفـتــه بــمـانـد
فــرامــرز پــیـش آمــدش بــا ســپــاهجــهـان شــد ز گـرد ســواران ســپــاه
وزان روی بـهـمـن صـفـی بـرکـشـیـدکـه خـورشـیـد تــابــان زمـیـن را نـدیـد
ز آواز شـــیـــپــــور و هـــنـــدی درایهــمــی کــوه را دل بـــرآمــد ز جـــای
بـشسـت آسمان روی گیتـی بـه قیربـــبـــاریــد چـــون ژالـــه از ابـــر تـــیــر
ز چـــاک تـــبـــرزیــن و جـــر کــمــانزمـیـن گـشـت جـنـبـان تـر از آسـمـان
سه روز و سه شب هم برین رزمگاهبــه رخـشـنـده روز و بــه تـابــنـده مـاه
هــمــی گــرز بــاریــد و پــولــاد تــیـغز گـرد ســپــاه آســمـان گـشـت مـیـغ
بــه روز چــهـارم یـکـی بــاد خـاسـتتو گفتی که با روز شب گشت راست
بــه ســوی فــرامـرز بــرگـشــت بــادجــهــانــدار گــشــت از دم بــاد شــاد
هـمـی شـد پــس گـرد بــا تـیـغ تـیـزبـــرآورد زان انــجـــمــن رســتـــخــیــز
ز بـــســتــی و از لــشــکــر زابــلــیز گــردان شــمــشــیــر زن کــابـــلــی
بـــرآوردگـــه بـــر ســـواری نــمـــانــدوزان ســرکــشــان نـامــداری نـمــانـد
همـه سـربـسـر پـشـت بـرگـاشـتـندفـــرامــرز را خـــوار بـــگـــذاشـــتـــنــد
همه رزمگـه کـشـتـه چـون کـوه کـوهبــه هـم بــرفــگــنــده ز هــر دو گــروه
فـــرامــرز بـــا انــدکـــی رزمـــجـــویبـــه مـــردی بـــه روی انـــدر آورد روی
همـه تـنش پـر زخـم شـمـشـیر بـودکـه فـرزنـد شــیـران بــد و شــیـر بــود
ســرانـجــام بــر دســت یـاز اردشـیـرگـــرفـــتــــار شـــد نـــامـــدار دلـــیـــر
بـــر بـــهـــمـــن آوردش از رزمـــگـــاهبــدو کــرد کــیــن دار چــنــدی نــگــاه
چـو دیـدش نـدادش بـه جـان زیـنـهـاربــــفـــرمـــود داری زدن شــــهـــریـــار
فــــرامــــرز را زنــــده بــــر دار کــــردتـــن پـــیــلــوارش نــگــونــســار کــرد
ازان پــس بــفــرمـود شــاه اردشــیـرکــه کــشــتــنــد او را بــه بــاران تــیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.