ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پـسـر بـد مـر او را یـکـی هـمـچـو شـیـرکه ساسان همی خـواندی اردشیر
دگـر دخــتــری داشــت نـامـش هـمـایهـنـرمــنــد و بــادانـش و نـیـک رای
هــمـــی خـــوانـــدنـــدی ورا چـــهــرزادز گــیـتــی بــه دیـدار او بــود شــاد
پـــدر درپـــذیـــرفـــتـــش از نـــیـــکـــویبـران دین که خـوانی همی پـهلوی
هـــمـــای دل افـــروز تـــابـــنـــده مـــاهچـنان بـد کـه آبـسـتـن آمـد ز شـاه
چـو شـش مـاه شـد پــر ز تــیـمـار شـدچـو بـهـمـن چـنـان دید بـیمـار شـد
چــــو از درد شــــاه انـــدرآمـــد ز پــــایبــفـرمـود تـا پـیـش او شـد هـمـای
بــزرگــان و نـیـک اخــتــران را بــخــوانـدبـه تـخـت گـرانمـایگـان بـر نـشـانـد
چـنـیـن گـفـت کـایـن پــاک تـن چـهـرزادبـه گـیتـی فـراوان نـبـودسـت شـاد
ســپــردم بـــدو تــاج و تــخــت بـــلــنــدهمـان لـشـکـر و گـنـج بـا ارجـمـنـد
ولــی عـــهــد مــن او بـــود در جـــهــانهـم انـکــس کــزو زایـد انـدر نـهـان
اگــر دخـــتـــر آیــد بـــرش گــر پـــســـرورا بــاشـد ایـن تــاج و تــخـت پــدر
چو ساسان شنید این سخن خیره شدز گـفـتـار بــهـمـن دلـش تـیـره شـد
بـــدو روز و دو شــب بــســان پــلــنــگز ایران بـه مـرزی دگـر شـد ز نـنـگ
دمــان ســوی شــهــر نــشــاپــور شــدپــــر آزار بـــــد از پـــــدر دور شــــد
زنـی را ز تــخــم بــزرگــان بــخــواســتبپرورد و با جان و دل داشت راست
نـژادش بــه گـیـتــی کـسـی را نـگـفـتهمی داشت آن راسـتـی در نهفت
زن پـــــاک تـــــن خــــوب فــــرزنــــد زادز ســاسـان پــرمـایـه بــهـمـن نـژاد
پــدر نــام ســاســانــش کــرد آن زمــانمـر او را بــه زودی ســرآمــد زمــان
چــو کـودک ز خـردی بــه مـردی رسـیـددران خــانـه جــز بــیـنـوایـی نــدیـد
ز شـــاه نــشــاپـــور بـــســـتـــد گــلــهکـه بـودی بـه کـوه و بـه هامون یله
هـمــی بــود یـکــچــنـد چــوپــان شــاهبـــه کــوه و بـــیــابـــان و آرامــگــاه
کـــنــون بـــازگــردم بـــه کـــار هــمــایپس از مرگ بهمن که بـگرفت جایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.