ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــه بــیـمــاری انـدر بــمــرد اردشــیـرهـمــی بــود بــی کــار تــاج و ســریـر
هـمــای آمــد و تــاج بــر ســر نــهـادیــکـــی راه و آیــیــن دیــگـــر نـــهـــاد
ســپــه را هـمـه ســربــسـر بــار داددر گـــنـــج بـــگـــشـــاد و دیــنـــار داد
بــه رای و بــه داد از پـدر بــرگـذشـتهـمـی گـیـتـی از دادش آبـاد گـشـت
نـخـسـتـین کـه دیهـیم بـر سـر نـهـادجــهـان را بــه داد و دهـش مــژده داد
که این تـاج و این تـخـت فـرخـنده بـاددل بـــدســـگــالــان مــا کــنــده بـــاد
هــمــه نــیــکــویــی بـــاد کــردار مــامــبــیـنــاد کــس رنــج و تــیــمــار مــا
تــوانــگــر کــنـیـم آنــک درویـش بــودنــیــازش بــه رنــج تــن خــویـش بــود
مــهــان جــهـان را کــه دارنــد گــنــجنــداریــم زان نــیــکـــویــهــا بـــه رنــج
چـــو هــنــگـــام زادنــش آمــد فـــرازز شـهر و ز لـشـکـر همـی داشـت راز
همی تـخـت شـاهی پـسـند آمـدشجــهـان داشــتــن ســودمـنـد آمــدش
نـهـانـی پـسـر زاد و بـا کـس نـگـفـتهمـی داشـت آن نـیکـویی در نـهفـت
بــــــیــــــاورد آزاده تــــــن دایــــــه رایــکــی پــاک پــرشــرم و بــامــایــه را
نــــهـــانــــی بــــدو داد فــــرزنــــد راچـــنــان شـــاه شـــاخ بـــرومـــنــد را
کــســی کــو ز فــرزنــد او نــام بـــردچــنـیـن گـفـت کـان پــاک زاده بــمـرد
همـان تـاج شـاهی بـه سـر بـر نـهادهـمـی بــود بــر تـخـت پــیـروز و شـاد
ز دشـمـن بـهر سـو کـه بـد مـهـتـریفـرســتــاد بــر هـر ســوی لـشــکـری
ز چـیـزی کـه رفـتـی بــه گـرد جـهـاننــبـــودی بـــد و نــیــک ازو در نــهــان
بـه گیتـی بـجـز داد و نیکی نخواستجهان را سراسر همی داشت راست
جـــهــانــی شـــده ایــمـــن از داد اوبــه کــشــور نــبـــودی بـــجــز یــاد او
بـدین سـان همی بـود تـا هشت ماهپــســر گـشـت مـانـنـده رفـتــه شــاه
بـــفــرمــود تــا درگــری پـــاک مــغــزیـکـی تــخـتـه جـسـت از در کـار نـغـز
یکـی خـرد صـندوق از چـوب خـشـکبــکـردنـد و بــرزد بــرو قـیـر و مـشــک
درون نـــرم کـــرده بـــه دیــبـــای رومبــرانـدوده بــیـرون او مــشــک و مــوم
بــه زیـر انـدرش بــسـتــر خـواب کـردمــیــانــش پـــر از در خــوشــاب کــرد
بـــســی زر ســرخ انــدرو ریــخــتـــهعــقــیــق و زبـــرجــد بـــرآمــیــخــتــه
بــبــســتــنـد بــس گـوهـر شــاهـواربـــه بـــازوی آن کــودک شــیــرخـــوار
بدانگه که شد کودک از خواب مستخــروشـان بــشـد دایـه چــرب دسـت
نـهـادش بــه صــنــدوق در نــرم نــرمبــه چـیـنـی پـرنـدش بــپـوشـیـد گـرم
سـر تــنـگ تــابــوت کـردنـد خــشـکبـه دبـق و به عنبـر به قیر و به مشک
بـــبــردنــد صــنــدوق را نــیــم شــبیـکــی بــر دگــر نــیـز نــگــشــاد لــب
ز پــیـش هـمـایـش بــرون تــاخـتــنـدبـــه آب فـــرات انـــدر انـــداخـــتـــنــد
پـس انـدر همـی رفـت پـویان دو مـردکـه تــا آب بــا شــیـرخــواره چــه کـرد
چو کشتـی همی رفت چوب اندر آبنــگــهــبـــان آنــرا گــرفــتــه شــتــاب
سـپـیـده چـو بـرزد سـر از کـوهـسـاربـــگـــردیـــد صـــنـــدوق بـــر رودبــــار
بــه گـازرگـهـی کـانـدرو بــود ســنـگســر جــوی را کــارگــه کــرده تـــنــگ
یـکــی گــازر آن خــرد صــنــدوق دیـدبـــپــویــیــد وز کــارگــه بـــرکــشــیــد
چـو بـگـشـاد گـسـتـرده ها بـرگـرفـتبــمـانـد انـدران کــار گــازر شــگــفــت
بــه جــامـه بــپــوشــیـد و آمـد دمـانپـــرامــیــد و شـــادان و روشـــن روان
سـبـک دیده بـان پـیش مـامـش دویدز صــنـدوق و گــازر بــگـفــت آنـچ دیـد
جــهــانــدار پــیـروز بــا دیــده گــفــتکـه چـیـزی کـه دیـدی بـبـایـد نـهـفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.