ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو بـــیــگـــاه گـــازر بـــیــامــد ز رودبـدو جـفـت او گـفـت هـسـت ایـن درود
کــه بــاز آمــدی جــامــه هـا نـیـم نـمبـــدیــن کـــارکـــرد از کــه یــابـــی درم
دل گـــــازر از درد پـــــژمـــــرده بـــــودیــکــی کـــودک زیــرکـــش مــرده بـــود
زن گـــــــازر از درد کـــــــودک نــــــوانخــلــیــده رخــان تــیـره گــشــتــه روان
بــدو گــفــت گــازر کــه بـــازآر هــوشتــرا زشـت بــاشـد ازیـن پــس خــروش
کـنـون گـر بــمـانـد سـخـن در نـهـفـتبــگــویــم بــه پــیــش ســزاوار جــفــت
بـه سـنـگـی کـه مـن جـامـه را بـرزنمچــو پــاکــیــزه گــردد بــه آب افــگــنــم
دران جـــوی صــنــدوق دیــدم یــکــینــهــفـــتـــه بـــدو انـــدرون کـــودکـــی
چـو مـن بــرگـشـادم در بــسـتــه بــازبــــه دیـــدار آن خــــردم آمــــد نــــیـــاز
اگـــر بـــود مــا را یــکـــی پـــور خـــردنــبــودش بــســی زنــدگــانــی بــمــرد
کــنـون یـافــتــی پــور بــا خــواســتــهبـــه دیــنـــار و دیــبـــا بـــیـــاراســـتـــه
چـو آن جـامـه هـا بــر زمـیـن بـر نـهـادســر تـــنــگ صــنــدوق را بـــرگــشــاد
زن گـــازر آن دیــد خـــیــره بـــمـــانـــدبـــروبــر جــهــان آفــریــن را بـــخــوانــد
رخــی دیــد تـــابـــان مــیــان حـــریــربــــه دیـــدار مــــانــــنــــده اردشــــیـــر
پــــر از در خــــوشـــاب بــــالـــیـــن اوعــقــیــق و زبـــرجــد بـــه پـــایــیــن او
بــه دسـت چـپــش سـرخ دیـنـار بــودســوی راســت یـاقــوت شــهــوار بــود
بـــدو داد زن زود پـــســـتـــان شـــیــربـــبـــد شـــاد زان کـــودک دلـــپـــذیـــر
ز خـــوبـــی آن کــودک و خــواســتـــهدل او ز غـــم گــشـــت پـــیــراســـتـــه
بــدو گـفـت گـازر کـه ایـن را بــه جــانخـــریـــدار بــــاشـــیـــم تــــا جــــاودان
کـــه ایـــن کـــودک نـــامـــداری بــــودگــر او در جـــهــان شـــهــریــاری بـــود
زن گــازر او را چــو پــیــونــد خــویــشبــپــرورد چــونــانــک فــرزنــد خــویــش
ســــیــــم روز داراب کــــردنــــد نــــامکـــز آب روان یـــافـــتـــنـــدش کـــنـــام
چـــنــان بـــد کــه روزی زن پـــاک رایسـخـن گـفـت هـرگـونـه بــا کـدخــدای
کـه این گـوهران را چـه سـازی کـنـونکـه بــاشـد بــدیـن دانـشـت رهـنـمـون
بـه زن گفـت گـازر کـه این نیک جـفـتچــه خـاک و چـه گـوهـرمـرا در نـهـفـت
همـان بـه کـزین شـهـر بـیرون شـویمز تـنگـی و سـخـتـی بـه هامون شـویم
بــه شــهـری کـه مـا را نـدانـنـد کـسکـه خــواریـم و نـاشــادگـر دســت رس
بــه شــبــگــیـر گــازر بــنــه بــرنــهـادبـــرفـــت و نـــکـــرد از بـــر و بـــوم یــاد
بـــــبـــــردنـــــد داراب را در کـــــنـــــارنــکـــردنــد جـــز گــوهــر و زر بـــه بـــار
بـپـیـمـود زان مـرز فـرسـنـگ شـسـتبـه شهری دگر ساخـت جـای نشست
بـه بـیگانه شهر اندرون ساخـت جـایبــران سـان کـه پــرمـایـه تــر کـدخـدای
بــه شـهـری کـه بــد نـامـور مـهـتــریفـــرســـتــــاد نـــزدیـــک او گـــوهـــری
ازو بــســتــدی جــامــه و ســیـم و زرچــنــیـن تــا فــراوان نــمــانــد از گــهــر
بــه خــانـه جــز از ســرخ گـوگـرد نـیـزنـمــانــد از بــد و نـیـک صــنـدوق چــیـز
زن گــازر از چـــیــز شـــد رهــنــمــایچــنـیـن گـفــت یـک روز بــا کــدخــدای
کــه مــا بــی نــیــازیـم زیـن کــارکــردتــوانـگــر شــدی گــرد پــیـشــه مـگـرد
چــنـیـن داد پــاســخ بــدو کــدخــدایکــه ایـن جــفــت پــاکـیـزه و رهـنـمـای
همی پیشه خوانی ز پیشه چه بیشهمیشـه ز هر کـار پـیشـه اسـت پـیش
تـــو داراب را پـــاک و نـــیـــکـــو بـــداربـــــدان تــــا چــــه بـــــار آورد روزگــــار
هـمـی داشـتــنـدش چـنـان ارجـمـنـدکـــه از تـــنــد بـــادی نــدیــدی گــزنــد
چو بـرگشت چـرخ از بـرش چـند سالیـکـی کــودکـی گـشــت بــا فــر و یـال
بـه کشتـی شدی بـا بـزرگان بـه کویکـــســـی را نـــبــــودی تـــن و زور اوی
هـمــه کــودکــان هـمــگــروه آمــدنــدبــه یــکــبـــارگــی زو ســتــوه آمــدنــد
بــــه فـــریـــاد شـــد گـــازر از کـــار اوهــمـــی تـــیــره شـــد تـــیــز بـــازار او
بـدو گفت کاین جـامه بـرزن بـه سـنگکه از پـیشـه جـسـتـن تـرا نیسـت ننگ
چــو داراب زان پــیـشـه بــگـریـخـتــیهـمــی گــازر از دیـده خــون ریـخــتــی
شـدی روزگـارش بـه جـسـتـن دو بـهرنشان خواستی زو به دشت و به شهر
بـه جـاییش دیدی کـمـانی بـه دسـتبـه آیین گشـاده بـر و بـسـتـه شـسـت
کـمان بـسـتـدی سـرد گـفـتـی بـدویکـه ای پــرزیـان گـرگ پــرخــاشــجــوی
چـه گـردی هـمـی گـرد تــیـر و کـمـانبــه خـردی چـرا گـشـتـه ای بــدگـمـان
بـه گـازر چـنـین گـفـت کـای بـاب مـنچـــرا تـــیــره گـــردانــی ایــن آب مـــن
بــه فـرهـنـگـیـان ده مـرا از نـخــسـتچــو آمــوخــتــم زنـد و اســتــا درســت
ازان پـس مـرا پـیشـه فـرمـان و جـویکـنـون از مـن ایـن کـدخـدایـی مـجــوی
بــدو مــرد گــازر بــســی بــرشــمــردازان پــس بــه فـرهـنـگـیـانـش ســپــرد
بـیامـوخـت فـرهـنـگ و شـد بـرمـنـشبــــرآمـــد ز پــــیـــغـــاره و ســـرزنـــش
بـــدان پـــرورانــنــده گــفــت ای پـــدرنـــیـــایـــد ز مــــن گــــازری کــــارگــــر
ز مـن جـای مـهرت بـی انـدیشـه کـنز گــیـتــی ســواری مـرا پــیـشــه کــن
نــگـــه کـــرد گـــازر ســـواری تـــمــامعـنـان پـیـچ و اسـپ افـگـن و نـیک نـام
ســـــپـــــردش بـــــدو روزگــــاری درازبــیـامـوخــت هـرچــش بــدان بــد نـیـاز
عــنــان و ســنـان و ســپــر داشــتــنبــــه آوردگـــه بــــاره بــــرگـــاشـــتـــن
هـمـان زخـم چـوگـان و تــیـر و کـمـانهـــنـــرجـــوی دور از بـــد بـــدگـــمـــان
بـران گـونه شـد زین هنرها کـه چـنگنـــســـودی بـــه آورد بـــا او پـــلـــنـــگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.