ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه گـازر چـنـین گـفـت روزی کـه مـنهـمـی ایـن نـهـان دارم از انـجــمــن
نـجـنـبــد هـمـی بـر تـو بـر مـهـر مـننـمـانـد بـه چـهـر تـو هـم چـهـر مـن
شـگـفـت آیـدم چـون پـسـر خـوانـیـمبــه دکـان بــر خــویـش بــنـشـانـیـم
بــدو گـفـت گـازر کـه ایـنـت ســخــندریــغ آن شــده رنــجــهــای کــهــن
تــراگـر مـنـش زان مـن بــرتــر اسـتپـــدرجـــوی را راز بـــا مــادر اســـت
چــنـان بــد کـه یـک روز گـازر بــرفـتز خــانــه ســوی رود یــازیــد تــفــت
در خـــانــه را تـــنــگ داراب بـــســتبـیـامـد بـه شـمـشـیر یـازیـد دسـت
بــه زن گـفـت کـژی و تــاری مـجـویهرآنچت بـپرسم سخن راست گوی
شـمـا را کـه بـاشـم بـه گـوهـر کـیـمبـــه نــزدیــک گــازر ز بـــهــر چــیــم
زن گــازر از بــیـم زنــهــار خــواســتخــداونــد دانـنــده را یـار خــواســت
بــدو گـفـت خــون سـر مـن مـجــویبــگـویـم تــرا هـرچ گـفـتــی بــگـوی
سـخــنـهـا یـکـایـک بــر و بــر شـمـردبـــکــوشــیــد وز کــار کــژی نــبـــرد
ز صــنــدوق وز کــودک شــیــرخـــوارز دیـــنـــار وز گــــوهـــر شــــاهـــوار
بــدو گـفــت مـا دســتــکـاران بــدیـمنــه از تــخــمــه کــامــکــاران بــدیـم
ازان تــو داریـم چــیـزی کــه هـســتز پـوشـیدنـی جـامـه و بـرنـشـسـت
پـرسـتـنـده مـاییم و فـرمـان تـراسـتنگر تـا چـه بـاید تـن و جـان تـراسـت
چــو بــشـنـیـد داراب خــیـره بــمـانـدروان را بــه انـدیـشـه انـدر نـشــانـد
بـدو گـفـت زین خـواسـتـه هیچ مـاندوگــر گــازر آن را هـمـه بــرفــشــانـد
کــه بــاشــد بــهـای یـکــی بــارگـیبــدیـن روز کــنــدی و بــیــچــارگــی
چنین داد پاسخ که بـیش است ازیندرخــت بــرومــنــد و بـــاغ و زمــیــن
بـــدو داد دیــنـــار چـــنـــدانــک بـــودبــمـانـد آن گــران گــوهـر نـابــســود
بــه دیـنـار اسـپـی خـریـد او پــسـنـدیـکـی کـم بـهـا زیـن و دیـگـر کـمـنـد
یـکـی مـرزبــان بـود بـا سـنـگ و رایبــزرگ و پــســنــدیـده و رهـنــمــای
خــــرامــــیــــد داراب نــــزدیـــک اویپــرانـدیـشـه بــد جــان تــاریـک اوی
هـمـی داشـتــش مـرزبــان ارجـمـنـدز گــیـتــی نــیــامــد بــروبــر گــزنــد
چـنـان بــد کـه آمـد سـپــاهـی ز رومبـــه غـــارت بـــران مــرز آبـــاد بـــوم
بـه رزم اندرون مـرزبـان کـشـتـه شـدسر لشکرش زان سخن گشته شد
چــو آگــاهـی آمــد بــه نـزد هـمــایکــه رومـی نـهـاد انـدریـن مـرز پــای
یــکـــی مــرد بـــد نــام او رشـــنــوادسـپـهـبــد بــد او هـم سـپـهـبـدنـژاد
بــفــرمـود تــا بــرکـشــد ســوی رومبـه شـمـشـیـر ویران کـنـد روی بـوم
ســپــه گـرد کــرد آن زمـان رشــنـوادعــرض گــاه بــنــهــاد و روزی بـــداد
چــو بــشـنـیـد داراب شـد شــادکـامبـه نـزدیـک او رفـت و بـنـوشـت نـام
سـپــه چـون فـراوان شـد از هـر دریهـمـی آمـد از هـر سـوی لـشـکـری
بــیـامــد ز کــاخ هــمــایـون هــمــایخــود و مــرزبـــانــان پـــاکــیــزه رای
بــدان تــا سـپــه پــیـش او بــگـذرنـدتــن و نــام و دیـوانـهـا بــشــمــرنــد
همـی بـود چـندی بـران پـهن دشـتچـو لـشـکـر فـراوان بــرو بـرگـذشـت
چـــو داراب را دیـــد بــــا فـــر و بــــرزبـــه گـــردن بـــرآورده پـــولــاد گـــرز
تـو گفتـی همه دشت پـهنای اوستزمـیـن زیـر پــویـنـده بــالـای اوســت
چــو دیــد آن بــر و چــهــره دلــپــذیـرز پــســتــان مــادر بــپــالــود شــیــر
بپرسید و گفت این سوار از کجاستبـدین شاخ و این برز و بـالای راست
نــمــایــد کـــه ایــن نــامــداری بـــودخــردمـنـد و جــنـگـی ســواری بــود
دلــیـر و ســرافــراز و کــنـداور اســتولیکن سـلیحـش نه اندرخـور اسـت
چــــو داراب را فــــرمـــنـــد آمــــدشســپــه را سـراسـر پــسـنـد آمـدش
ز اخـــتـــر یــکـــی روزگـــاری گــزیــدز بـهر سـپـهـبـد چـنـان چـون سـزید
چـو جـنگ آوران را یکـی گـشـت رایبــبــردنـد لـشــکـر ز پــیـش هـمـای
فـــرســـتـــاد بـــیــدار کـــارآگـــهـــانبــدان تــا نـمـانـد ســخــن در نـهـان
ز نــیــک و بـــد لــشــکــر آگــاه بـــودز بــدهــا گــمــانــیـش کــوتــاه بــود
همـی رفـت مـنـزل بـه مـنـزل سـپـاهزمـیـن پـر سـپــاه آسـمـان پـر ز مـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.