ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـان بـد کـه روزی یـکـی تـنـدبــادبــرآمـد غــمـی گـشــت زان رشــنـواد
یکـی رعـد و بـاران بـا بـرق و جـوشزمــیـن پــر ز آب آســمــان پــرخــروش
بـه هر سـو ز بـاران همـی تـاخـتـندبـه دشـت اندرون خـیمه ها سـاخـتـند
غـــمــی بـــود زان کــار داراب نــیــزز بـــاران هــمــی جــســت راه گــریــز
نـگـه کــرد ویـران یـکــی جــای دیـدمــیـانــش یـکــی طــاق بــر پــای دیـد
بـــلــنــد و کــهــن بــود و آزرده بــودیـکـی خـسـروی جــای پــر پــرده بــود
نـه خـرگـاه بــودش نـه پـرده سـراینـه خــیـمــه نـه انـبــاز و نـه چــارپــای
بــران طـاق آزرده بــایـسـت خــفـتچـو تـنـهـا تـنـی بـود بـی یـار و جـفـت
سـپـهبـد همی گرد لشکر بـگشـتبــــران طـــاق آزرده انـــدر گـــذشــــت
ز ویران خـروشـی بـه گـوش آمـدشکــزان ســهـم جــای خــروش آمــدش
کـه ای طـاق آزرده هـشــیـار بــاشبــریــن شــاه ایــران نــگــهــدار بـــاش
نبـودش یکـی خـیمـه و یار و جـفـتبــیــامــد بــه زیــر تــو انــدر بــخــفــت
چـنین گفـت بـا خـویشـتـن رشـنوادکـه ایـن بــانـگ رعـدسـت گـر تـنـدبــاد
دگـــر بـــاره آمـــد ز ایــوان خـــروشکـه ای طـاق چــشـم خـرد را مـپــوش
کـه در تـسـت فـرزنـد شـاه اردشـیرز بــاران مـتــرس ایـن سـخــن یـادگـیـر
ســیـم بــار آوازش آمــد بــه گــوششگفتـی دلش تـنگ شـد زان خـروش
بـه فرزانه گفت این چـه شـاید بـدنیــکــی را ســوی طــاق بــایــد شــدن
بـبـیـنـیـد تـا انـدرو خـفـتـه کـیـسـتچـنین بـر تـن خـود بـرآشـفتـه کیسـت
بــرفــتــنــد و دیـدنـد مــردی جــوانخــردمــنــد و بـــا چـــهــره پـــهــلــوان
هـمـه جــامـه و بــاره و تــر و تــبــاهز خــاک ســیـه ســاخــتــه جــایــگــاه
بـه پـیش سـپـهبـد بـگـفـت آنـچ دیددل پــهــلــوان زان ســخــن بــردمــیــد
بـــفــرمــود کــو را بـــخــوانــیــد زودخـروشـی بـرین سـان کـه یارد شـنـود
بـرفـتـند و گفـتـند کـای خـفـتـه مردازیــن خــواب بــرخــیــز و بــیــدار گــرد
چــو دارا بــه اســپ انـدر آورد پــایشــکــســتــه رواق انـدر آمــد ز جــای
چـو سـالار شـاه آن شـگفتـی بـدیدســــرو پــــای داراب را بــــنـــگــــریـــد
چنین گفت کاینت شگفتی شگفتکـزیـن بــرتــر انـدیـشـه نـتـوان گـرفـت
بــشـد تـیـز بــا او بــه پــرده سـرایهـمـی گـفـت کـای دادگـر یـک خـدای
کسـی در جـهان این شگفتـی ندیدنــه از کــار دیــده بـــزرگــان شـــنــیــد
بــفـرمـود تـا جـامـه هـا خـواسـتـنـدبــه خــرگــاه جــایــی بــیــاراســتــنــد
بــه کـردار کـوه آتـشـی بــرفـروخـتبسی عود و با مشک و عنبر بسوخت
چـو خـورشید سـر بـرزد از کوهسـارســپــهـبــد بــرفـتــن بــر آراســت کـار
بــفــرمــود تــا مــوبــدی رهـنـمــاییکـی دسـت جـامـه ز سـر تـا بـه پـای
یـکـی اسـپ بـا زیـن و زرین سـتـامکــمــنــدی و تــیـغــی بــه زریـن نـیـام
بـــه داراب دادنــد و پــرســیــد زویکــه ای شــیـردل مــهـتــر نــامــجــوی
چـو مردی تـو و زادبـومت کجـاسـتســزد گـر بــگـویـی هـمـه راه راســت
چـو بـشـنـیـد داراب یکـسـر بـگـفـتگـذشـتـه هـمـی بـرگـشـاد از نـهـفـت
بــران سـان کـه آن زن بـرو کـرد یـادســخــنـهـا هـمـی گـفـت بــا رشـنـواد
ز صـندوق و یاقـوت و بـازوی خـویشز دیـنـار و دیـبــا بــه پــهـلـوی خـویـش
یـکـایک بـه سـالـار لـشـکـر بـگـفـتز خـــواب و ز آرام و خــورد و نــهــفــت
هـم انـگـه فـرسـتـاد کـس رشـنـوادفــرســتــاده را گــفــت بــر ســان بــاد
زن گـــــازر و گـــــازر و مـــــهــــره رابـــیـــاریــد بـــهـــرام و هـــم زهـــره راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.