ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـگـفـت این و زان جـایگـه بـرگـرفـتازان مـرز تــا روم لـشــکـر گـرفــت
ســپــهــبــد طــلــایـه بــه داراب دادطـلـایـه سـنـان را بـه زهـر آب داد
هـم انـگــه طــلــایـه بــیـامــد ز روموزین سـو نـگـهدار این مـرز و بـوم
زنـاگـه دو لـشــکـر بــهـم بــازخــوردبــرآمــد هــم آنــگــاه گــرد نــبــرد
هـمـه یـک بــه دیـگـر بــرآمـیـخـتـنـدچـو رود روان خـون همی ریخـتـند
چــو داراب دیــد آن ســپـــاه نــبـــردبـه پـیش انـدر آمـد بـه کـردار گـرد
ازان لـشـکـر روم چــنـدان بــکـشـتکه گفتی فلک تیغ دارد بـه مشت
همی رفت زان گونه بـر سـان شـیرنهنگـی بـه چـنگ اژدهایی بـه زیر
چـنـیـن تــا بــه لـشـکـرگـه رومـیـانهمی تـاخـت بـر سـان شـیر ژیان
زمـین شـد ز رومی چـو دریای خـونجـهانـجـوی را تـیغ شـد رهنـمـون
بـه پـیـروزی از رومـیـان گـشـت بــازبــه نــزدیـک ســالــار گــردنــفــراز
بــســی آفـریـن یـافــت از رشــنـوادکه این لشـکـر شـاه بـی تـو مبـاد
چــو مــا بـــازگــردیــم زیــن رزم رومســپــاه انــدر آیــد بــه آبــاد بــوم
تـو چـنـدان نـوازش بــیـابــی ز شـاهز اسـپ و ز مـهـر و ز تـیـغ و کـلـاه
همه شـب همی لـشـکـر آراسـتـندسـلـیـح سـواران بــپــیـراســتــنـد
چـو خـورشـید بـرزد سـر از تـیره راغزمین شـد بـه کردار روشـن چـراغ
بــهـم بــازخــوردنــد هـر دو ســپــاهشد از گرد خـورشید تـابـان سـیاه
چـو داراب پـیـش آمـد و حـمـلـه بـردعـنـان را بـه اسـپ تـگـاور سـپـرد
بـه پـیش صـف رومـیان کـس نمـانـدز گـردان شـمشـیرزن بـس نمـاند
بـه قـلـب سـپـاه اندر آمـد چـو گـرگپــراگـنـده کـرد آن ســپــاه بــزرگ
وزان جــایـگـه شـد سـوی مـیـمـنـهبــیـاورد چــنـدی ســلـیـح و بــنـه
هــمــه لــشــکــر روم بــرهـم دریـدکسـی از یلان خـویشـتـن را ندید
دلــیــران ایــران بـــه کــردار شـــیــرهمـی تـاخـتـنـد از پـس اندر دلـیر
بـکـشـتـنـد چـنـدان ز رومـی سـپـاهکـه گل شـد ز خـون خـاک آوردگاه
چـهـل جـاثـلـیق از دلـیران بـکـشـتبـیامد صـلیبـی گرفـتـه بـه مشـت
چـو زو رشـنـواد آن شـگـفـتـی بـدیدز شــادی دل پــهـلــوان بــردمـیـد
بــرو آفـریـن کـرد و چــنـدی سـتــودبــران آفــریـن مــهـربــانــی فــزود
شب آمد جهان قیرگون شد به رنگهمی بـازگشـتـند یکـسـر ز جـنگ
سـپــهـبــد بــه لـشـکـرگـه رومـیـانبــرآسـود و بــگـشـاد بــنـد مـیـان
بـبـخـشید در شب بـسی خواستـهشـد از خـواسـتـه لشکر آراسـتـه
فـــرســـتـــاد نــزدیــک داراب کـــسکــه ای شــیـردل مـرد فــریـادرس
نگه کن کنون تـا پـسند تـو چـیسـتوزی خواسته سودمند تو چیست
نــگــه دار چـــیــزی کــه رای آیــدتبـبـخـش آنـچ دل رهـنـمـای آیـدت
هـرآنـچ آن پـسـنـدت نـیاید بـبـخـشتـو نـامـی تـری از خـداونـد رخـش
چــو آن دیــد داراب شــد شــادکــامیکـی نـیـزه بـرداشـت از بـهـر نـام
فــرســتــاد دیـگـر ســوی رشــنـوادبــدو گـفـت پــیـروز بــادی و شـاد
چـو از بـاخـتـر تـیـره شـد روی مـهـربـپـوشید دیبـای مشـکین سـپـهر
همان پـاس از تـیره شـب درگذشتطـلـایـه پـراگـنـده بــر گـرد دشـت
غـو پـاسـبــان خـاسـت چـون زلـزلـههـمـی شــد چــو اواز شـیـر یـلـه
چــو زریـن سـپــر بــرگـرفـت آفـتــابسـر جـنـگـجـویـان بـرآمـد ز خـواب
بــبــســتــنــد گــردان ایـران مــیــانهـمـی تـاخـتـنـد از پــس رومـیـان
بـه شـمـشـیر تـیز آتـش افـروخـتـندهمه شـهرها را همی سـوخـتـند
ز روم و ز رومـی بــرانـگـیـخــت گـردکـس از بـوم و بـر یـاد دیگـر نـکـرد
خــروشــی بــه زاری بـــرآمــد ز رومکـه بــگـذاشـتــنـد آن دلـارام بــوم
بـه قیصر بـر از کین جـهان تـنگ شدرخ نــامــدارانـش بــی رنـگ شــد
فـــرســـتـــاده آمــد بـــر رشـــنــوادکـه گـر دادگـر سـر نـپــیـچـد ز داد
شدند آنک جـنگی بـد از جـنگ سیرسـر بــخــت روم انـدرآمـد بــه زیـر
کـه گـر بـاژ خـواهـیـد فـرمـان کـنـیمبــنـوی یـکـی بــاز پـیـمـان کـنـیـم
فـرسـتــاد قـیـصـر ز هـر گـونـه چـیـزابــا بــرده هـا بــدره بــسـیـار نـیـز
ســپــهـبــد پــذیـرفــت زو آنــچ بــودز دیــنــار وز گـــوهــر نــابـــســـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.