ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان جــایـگــه بــازگــشــتــنــد شــادپــســنــدیــده داراب بـــا رشــنــواد
بــه مـنـزل بــران طـاق ویـران رســیـدکــه داراب را انــدرو خــفــتـــه دیــد
زن گــازر و شـــوی و گــوهــر بـــهــمشــده هـر دو از بــیـم خــواری دژم
از آنکس کشان خواند از جای خویشبـه یـزدان پـنـاهـیـد و رفـتـنـد پـیش
چــو دیـد آن زن و شــوی را رشــنـوادز هـر گـونـه پــرسـیـد و کـردنـد یـاد
بــگـفـتــنـد بــا او ســخــن هـرچ بــودز صــنــدوق وز گــوهــر نــابـــســود
ز رنـــج و ز پــــروردن شــــیـــرخــــوارز تــــیـــمــــار وز گــــردش روزگــــار
چـنین گـفـت بـا شـوی و زن رشـنوادکـه پــیـروز بــاشـیـد هـمـواره شـاد
که کس در جـهان این شـگفتـی ندیدنـه از مــوبــد پــیـر هـرگــز شــنـیـد
هــم انــدر زمــان مــرد پــاکــیـزه راییـکـی نـامـه بـنـوشـت نـزد هـمـای
ز داراب وز خــــــواب و آرامــــــگــــــاههـم از جــنــگ او انــدران رزمــگــاه
وزان کــو بـــه اســپ انــدر آورد پــایهـم انـگـاه طـاق انـدر آمـد ز جــای
از آواز کــه آمــد مــر او را بـــه گــوشز تـنگی که شـد رشنواد از خـروش
ز گـازر ســخــن هـرچ بــشــنـیـد نـیـزز صــنـدوق وز کـودک خــرد و چــیـز
بــه نـامـه درون ســربــســر یـاد کـردبـرون کـرد آنـگـه هـیـونـی چـو گـرد
همـان سـرخ گـوهـر بـدو داد و گـفـتکه بـا بـاد بـاید که گردی تـو جـفـت
فــرســتــاده تــازان بــیــامــد ز جــایبـــیــاورد یــاقـــوت نـــزد هـــمـــای
بـــه شــاه جـــهــانــدار نــامــه بـــدادشــنـیـده بــگـفـت از لـب رشــنـواد
چـو آن نـامـه بـرخـوانـد و یـاقـوت دیـدسرشکش ز مژگان بـه رخ بـر چکید
بـدانـسـت کـان روز کـامـد بـه دشـتبـفـرمود تـا پـیش لـشـکـر گـذشـت
بــدیـد آن جــوانـی کــه بــد فــرمــنـدبـه رخ چـون بـهـار و بـه بــالـا بـلـنـد
نــبـــودســت جــز پــاک فــرزنــد اویگــرانــمــایـه شــاخ بــرومــنــد اوی
فـرســتــاده را گـفــت گـریـان هـمـایکـه آمـد جـهـان را یـکـی کـدخـدای
نـبــود ایـچ ز ا نـدیـشـه مـغـزم تـهـیپــر از درد بــودم ز شــاهـنـشــهـی
ز دادار گـــیــهـــان دلـــم پـــرهـــراسکـجـا گـشـتـه بــودم ازو نـاسـپـاس
وزان نـیـز کـان بــیـگـنـه را کـه یـافــتکسی یافت گر سوی دریا شتـافت
کـه یـزدان پــسـر داد و نـشـنـاخــتــمبـــه آب فـــرات انـــدر انــداخـــتـــم
بـه بـازوش بـر بـسـتـم این یـک گـهـرپـسـر خـوار شـد چـون بـمـیـرد پـدر
کـــنـــون ایـــزد او را بـــمـــن بــــازدادبـــه پــیــروز نــام و پــی رشــنــواد
ز دیــنــار گــنــجــی فــرو ریــخــتــنــدمـی و مـشـک و گـوهر بـرآمیخـتـند
بــبــخــشـیـد بــر هـرک بــودش نـیـازدگــر هـفــتــه گــنـج درم کــرد بــاز
بـه جایی که دانست کاتـشکده ستوگر زند و استا و جشن سده ست
بـبـخـشـیـد گـنـجـی بـرین گـونـه نـیزبـه هـر کـشـوری بـر پـراگـنـده چـیز
بــــه روز دهـــم بــــامـــداد پــــگــــاهسـپـهـبـد بـیـامـد بـه نـزدیـک شـاه
بــــزرگــــان و داراب بـــــا او بــــهــــمکـسـی را نـگـفـتـنـد از بـیش و کـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.