ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز درگــاه پـــرده فــروهــشــت شــاهبــه یـک هـفـتــه کـس را نـدادنـد راه
جــهـانـدار زریـن یـکـی تــخــت کــرددو کـــرســـی ز پـــیـــروزه و لـــاژورد
یــکــی تـــاج پـــرگــوهــر شــاهــواردو یـاره یـکــی طــوق گــوهــرنــگــار
هـمــه جــامــه خــســروانـی بــه زردرو بـــافــتـــه چــنــد گــونــه گــهــر
نشسـتـه سـتـاره شمر پـیش شـاهز اخــتــر هــمــی کــرد روزی نــگــاه
بــه شــهــریـور بــهـمــن از بــامــدادجـــــهـــــانـــــدار داراب را بــــــار داد
یـکـی جــام پــر ســرخ یـاقــوت کـردیــکــی دیــگــری پـــر ز یــاقـــوت زرد
چــو آمــد بـــه نــزدیــک ایــوان فــرازهـمــای آمــد از دور و بــردش نـمــاز
بــرافــشــانــد آن گــوهــر شــاهـوارفــرو ریـخــت از دیـده خــون بــرکـنـار
پــسـر را گـرفـت انـدر آغـوش تــنـگبـبـوسید و بـبـسـود رویش بـه چـنگ
بــیـاورد و بــر تــخــت زریـن نـشـانـددو چـشـمـش ز دیدار او خـیره مـانـد
چـو داراب بـر تـخت شاهی نشستهمای آمد و تـاج شـاهی بـه دسـت
بــــیـــاورد و بــــر تــــارک او نـــهـــادجــهــان را بــه دیـهـیـم او مــژده داد
چـــو از تـــاج دارا فـــروزش گــرفـــتهــمــا انــدران کــار پــوزش گــرفــت
بــه داراب گـفـت آنـچ انـدر گـذشــتچـنان دان کـه بـر ما همه بـادگشـت
جـــوانــی و گـــنـــج آمـــد و رای زنپــــدر مـــرده و شـــاه بــــی رای زن
اگـر بـد کـنـد زو مـگـیر آن بـه دسـتکه جـز تـخـت هرگز مبـادت نشست
چـنـیـن داد پــاسـخ بــه مـادر جــوانکـه تـو هـسـتـی از گـوهـر پــهـلـوان
نبـاشـد شگفت ار دل آید بـه جـوشبه یک بد تو چندین چه داری خروش
جــهـان آفـریـن از تــو خـشـنـود بــاددل بـــدســـگــالــانــت پـــر دود بـــاد
ز مــن یــادگــاری بــود ایـن ســخــنکـه هـرگـز نـگـردد بــه دفــتــر کـهـن
بـــرو آفـــریــن کـــرد فـــرخ هــمــایکه تـا جای بـاشد تـو بـادی بـه جای
بـــفـــرمـــود تـــا مــوبـــد مــوبـــدانبــخــوانـد ز هـر کـشــوری بــخــردان
هم از لـشـکـر آنکـس کـه بـد نامـدارســرافــراز شــیــران خـــنــجـــرگــزار
بـــفــرمــود تـــا خــوانــدنــد آفــریــنبــه شــاهـی بــران نــامــدار زمــیـن
چـو بــر تــاج شـاه آفـریـن خـوانـدنـدبــران تــخـت بــر گـوهـر افـشـانـدنـد
بــگـفـت آنـک انـدر نـهـان کـرده بــودازان کـرده بــسـیـار غـم خـورده بــود
بــدانــیــد کــز بــهــمــن شــهــریــارجـزیـن نـیـسـت انـدر جـهـان یـادگـار
بــه فــرمــان او رفــت بــایــد هــمــهکه او چـون شـبـانسـت و گردان رمه
بـزرگی و شـاهی و لشـکـر وراسـتبـدو کـرد بـاید همـی پـشـت راسـت
بـه شـادی خـروشـی بــرآمـد ز کـاخکـه نـورسـتـه دیدنـد فـرخـنـده شـاخ
بــبــردنـد چــنـدان ز هـر ســو نــثــارکـه شــد نـاپــدیـد انـدران شــهـریـار
جـهـان پــر شـد از شـادمـانـی و دادکــــی را نـــیـــامـــد ازان رنـــج یـــاد
هـمـای آن زمـان گـفـت بــا مـوبـدانکــه ای نــامــور بـــاگــهــر بــخــردان
به سی و دو سال آنک کردم به رنجســپــردم بــدو پــادشـاهـی و گـنـج
شـمـا شـاد بـاشـیـد و فـرمـان بـریـدابــی رای او یـک نـفـس مـشــمـریـد
چـو داراب از تـخـت کی گشت شـادبـــه آرام دیــهــیــم بـــر ســر نــهــاد
زن گـــــــازر و گـــــــازر آمــــــد دوانبــگــفــتــنـد کــای شــهـریـار جــوان
نشـسـت کـیی بـر تـو فـرخـنـده بـادســر بــدســگــالــان تــو کــنـده بــاد
بـــــفـــــرمـــــود داراب ده بـــــدره زربــیــارنــد پــرمــایــه جــامــی گــهــر
ز هر جـامـه یی تـخـتـه فـرمـود پـنـجبــــدادنـــد آنـــرا کـــه او دیـــد رنـــج
بــدو گـفــت کـای گـازر پــیـشــه دارهـمـیـشـه روان را بــه انـدیـشـه دار
مــگــر زاب صــنــدوق یـابــی یـکــیچـــو دارا بــــدو انـــدرون کـــودکـــی
بــرفــتــنــد یــک لــب پــر از آفــریــنز دادار بــــر شــــهـــریـــار زمــــیـــن
کــنـون اخــتــر گــازر انــدرگــذشــتبـه دکان شد و بـرد اشنان به دشتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.